Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

5. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2017)0475)


5.2. Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0476)


5.3. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0477)


5.4. Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0478)


5.5. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklių [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą: Tiemo Wölken (pranešėjas) ir Angelika Niebler.

Po balsavimo ir atsižvelgęs į balsavimo rezultatus Tiemo Wölken paprašė, kad jo pavardė būtų išbraukta iš pranešimo, ir kalbėjo Virginie Rozière.


5.6. Prašymas ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą [2017/2199(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0479)


5.7. Prašymas atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą [2017/2220(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0480)


5.8. Importo muitai tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0481)


5.9. ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Europos Sąjungos vardu [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0482)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.10. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl jų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo sudarymo projekto [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0483)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.11. ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0484)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.12. ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2035(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0485)


5.13. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės įgaliojimų atnaujinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės kadencijos pratęsimo [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2017 12 12 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0486)


5.14. 2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl 2017 m. ES pilietybės ataskaitos: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje [2017/2069(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0487)


5.15. Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl skaitmeninės prekybos strategijos kūrimo [2017/2065(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0488)

Teisinis pranešimas