Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2017)0475)


5.2. Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii i zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0476)


5.3. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0477)


5.4. Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0478)


5.5. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Tiemo Wölken (sprawozdawca) i Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, po głosowaniu, w związku z jego wynikiem, zwrócił się o usunięcie jego nazwiska ze sprawozdania, i Virginie Rozière.


5.6. Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Eleonorę Forenzę (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Eleonory Forenzy [2017/2199(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0479)


5.7. Wniosek o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0480)


5.8. Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0481)


5.9. Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0482)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.10. Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0483)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.11. Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0484)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.12. Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony [2017/2035(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0485)


5.13. Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego przedłużenia kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 12.12.2017)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0486)


5.14. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian [2017/2069(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0487)


5.15. W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (głosowanie)

Sprawozdanie pt. „W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego” [2017/2065(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0488)

Informacja prawna