Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

10. Положението в Афганистан (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Афганистан (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė и Boris Zala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk и Georgios Epitideios.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 14.12.2017 г.

Правна информация