Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Sytuacja w Afganistanie (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Afganistanie (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė i Boris Zala.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 14.12.2017.

Informacja prawna