Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2121(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0350/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Гласувания :

PV 13/12/2017 - 13.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0493

Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската политика за сигурност и отбрана (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2017/2123(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2017/2121(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0350/2017)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската политика за сигурност и отбрана (2017/3004(RSP))

David McAllister и Michael Gahler представиха докладите.

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Florian Philippot, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Arnaud Danjean, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet и Marcus Pretzell.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi и Ivica Tolić.

Изказаха се: Federica Mogherini, Michael Gahler и David McAllister.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.4 и точка 13.5 от протокола от 13.12.2017 г.

Правна информация