Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2121(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0350/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0493

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) - άνοιγμα νέου κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και την Αμυνα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας [2017/2123(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας [2017/2121(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0350/2017)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) - άνοιγμα νέου κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και την Αμυνα (2017/3004(RSP))

Οι David McAllister και Michael Gahler παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Florian Philippot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Arnaud Danjean, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet και Marcus Pretzell.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ελευθέριος Συναδινός, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Κώστας Μαυρίδης, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi και Ivica Tolić.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini, Michael Gahler και David McAllister.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.4 και σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου