Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria и Milan Zver.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marijana Petir.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация