Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (2017/2972(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Λάμπρος Φουντούλης, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam και Francisco José Millán Mon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Τάκης Χατζηγεωργίου, José Inácio Faria και Milan Zver.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Marijana Petir.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου