Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

14. Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Porozumienie jądrowe z Iranem (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL i Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnaud Danjeana, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria i Milan Zver.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Marijana Petir.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna