Index 
Jegyzőkönyv
PDF 273kWORD 81k
2017. december 12., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Jelentés a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálatáról (vita)
 3.A bizottságok tagjai
 4.Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása ***I (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***II (szavazás)
  5.2.A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött módosítások ***I (szavazás)
  5.3.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (szavazás)
  5.4.Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása ***I (szavazás)
  5.5.Határozat intézményközi tárgyalások kezdéséről: A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok ***I (szavazás)
  5.6.Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (szavazás)
  5.7.Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  5.8.Az USA-ból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó vámok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.9.Az EK és az Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.10.Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.11.Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.12.Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  5.13.Az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.14.Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában (szavazás)
  5.15.Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az afganisztáni helyzet (vita)
 11.A rohindzsák helyzete (vita)
 12.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés - Állandó strukturált együttműködés (PESCO) – új fejezet nyitása az európai biztonság- és védelempolitikában (vita)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 14.Iráni nukleáris megállapodás (vita)
 15.Trump amerikai elnök bejelentése Jeruzsálem Izrael fővárosaként történő elismeréséről (vita)
 16.A migránsok líbiai helyzete (vita)
 17.2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)
 18.Hong Kong, 20 évvel az átadást követően (vita)
 19.Kifogás végrehajtási jogi aktus ellen: A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítása


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Jelentés a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálatáról (vita)

Jelentés a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálatáról [2017/2013(INI)] - A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság. Előadók: Petr Ježek és Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek és Jeppe Kofod előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Simon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Dariusz Rosati, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nuno Melo, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: David Coburn és Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas és Elly Schlein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič és Nicola Caputo.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver és Csaba Sógor.

Felszólal: Pierre Moscovici, Petr Ježek és Jeppe Kofod.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.13-i jegyzőkönyv, 13.3. pont .


3. A bizottságok tagjai

Az elnöke a PPE képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmet kapta:

EMPL bizottság: Geoffroy Didier

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


4. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása ***I (vita)

Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Udo Bullmann és José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann és José Manuel Fernandes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Eva Kaili (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Inés Ayala Sender (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Mercedes Bresso (a REGI bizottság véleményének előadója), Krzysztof Hetman (az EMPL bizottság véleményének előadója), Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lefteris Christoforou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti és Othmar Karas.

Felszólal: Jyrki Katainen, Udo Bullmann és José Manuel Fernandes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2017)0475)


5.2. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött módosítások ***I (szavazás)

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0476)


5.3. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (szavazás)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0477)


5.4. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Udo Bullmann és José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0478)


5.5. Határozat intézményközi tárgyalások kezdéséről: A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

Jóváhagyva

Felszólalások

A szavazás előtt, Tiemo Wölken (előadó) és Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, a szavazást követően, tekintettel annak eredményére kéri, hogy nevét vegyék le a jelentésről és Virginie Rozière.


5.6. Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés az Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről [2017/2199(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0479)


5.7. Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés az Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2220(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0480)


5.8. Az USA-ból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó vámok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0481)


5.9. Az EK és az Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0482)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.10. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0483)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.11. Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0484)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.12. Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2017/2035(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0485)


5.13. Az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítására irányuló bizottsági javaslatról [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2017.12.12-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0486)


5.14. Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában (szavazás)

Jelentés az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésről: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában [2017/2069(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0487)


5.15. Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé (szavazás)

Az „Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé” című jelentés [2017/2065(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0488)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Albert Deß -jelentés - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez és Momchil Nekov

Julie Girling -jelentés - A8-0258/2017
Diane James és Seán Kelly

Udo Bullmann és José Manuel Fernandes -jelentés - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo és Thomas Mann

Beatriz Becerra Basterrechea -jelentés - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James és Adam Szejnfeld

Marietje Schaake -jelentés - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.59-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Ignazio Corrao igazolta távolmaradását a 2015. október 26-i és 2017. március 1-jei ülésről.

Ignazio Corrao közli, hogy jelen volt a 2015. február 25-i, a 2015. december 14-i, a 2016. február 24-i, a 2016. május 25-i és a 2017. január 16-i ülésen, azonban neve nem szerepel a jelenléti íven.


10. Az afganisztáni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az afganisztáni helyzet (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė és Boris Zala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk és Georgios Epitideios.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


11. A rohindzsák helyzete (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A rohindzsák helyzete (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria és Csaba Sógor.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa és Daniel Caspary, a PPE képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mianmarról/Burmáról, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


12. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés - Állandó strukturált együttműködés (PESCO) – új fejezet nyitása az európai biztonság- és védelempolitikában (vita)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2123(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2121(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0350/2017)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Állandó strukturált együttműködés (PESCO) – új fejezet nyitása az európai biztonság- és védelempolitikában (2017/3004(RSP))

David McAllister és Michael Gahler előterjeszti a jelentést.

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Florian Philippot, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Arnaud Danjean, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet és Marcus Pretzell.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz és Željana Zovko.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi és Ivica Tolić.

Felszólal: Federica Mogherini, Michael Gahler és David McAllister.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 13.4. pont és 2017.12.13-i jegyzőkönyv, 13.5. pont .


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök emlékeztet, hogy a 2017. december 11-i plenáris ülésen jelentették be az ECON bizottság arra irányuló ajánlását, hogy ne tegyenek ellenvetést a Bizottság (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) felhatalmazáson alapuló rendeletével szemben (2017.12.11-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a 2017. december 13-i, holnapi ülés elfogadott szövegei között.


14. Iráni nukleáris megállapodás (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Iráni nukleáris megállapodás (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam és Francisco José Millán Mon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria és Milan Zver.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


15. Trump amerikai elnök bejelentése Jeruzsálem Izrael fővárosaként történő elismeréséről (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Trump amerikai elnök bejelentése Jeruzsálem Izrael fővárosaként történő elismeréséről (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe a vita lefolyásáról (az elnök pontosítást tesz), Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Aukena Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Marijana Petir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda, és Eugen Freund.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Arne Gericke, Martina Anderson és Maria Arena.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun és Wajid Khan.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


16. A migránsok líbiai helyzete (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A migránsok líbiai helyzete (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Santiago Fisas Ayxelà, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat és Barbara Lochbihler.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge és Miriam Dalli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes és Branislav Škripek.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


17. 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló, 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2017/2122(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Jordi Solé (a FEMM bizottság véleményének előadója), Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés és Anna Záborská.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Kateřina Konečná.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.13-i jegyzőkönyv, 13.6. pont .


18. Hong Kong, 20 évvel az átadást követően (vita)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Hongkong 20 évvel az átadást követő helyzetéről szóló ajánlásáról [2017/2204(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Alyn Smith.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.13-i jegyzőkönyv, 13.7. pont .


19. Kifogás végrehajtási jogi aktus ellen: A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (vita)

Állásfoglalási indítvány az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva, az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Illetékes képviselők: Christel Schaldemose és Bart Staes

Christel Schaldemose és Bart Staes (az illetékes képviselők) ismertetik az állásfoglalási indítványt.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Susanne Melior, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet és Lukas MandlLukas Mandl.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.13-i jegyzőkönyv, 13.2. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 614.777/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 00.13-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


1. melléklet - Az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Jogi nyilatkozat