Kazalo 
Zapisnik
PDF 264kWORD 81k
Torek, 12. december 2017 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Poročilo o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje (razprava)
 3.Sestava odborov
 4.Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ***I (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***II (glasovanje)
  5.2.Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoja podeželja ***I (glasovanje)
  5.3.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranitev obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprava na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (glasovanje)
  5.4.Podaljšanje obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ***I (glasovanje)
  5.5.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)
  5.6.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza (glasovanje)
  5.7.Zahteva za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle (glasovanje)
  5.8.Carine za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz ZDA ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.9.Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.10.Sporazum med EU in Švico o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.11.Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.12.Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (resolucija) (glasovanje)
  5.13.Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.14.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (glasovanje)
  5.15.Digitalni trgovinski strategiji naproti (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Razmere v Afganistanu (razprava)
 11.Položaj Rohingejcev (razprava)
 12.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – Stalno strukturirano sodelovanje - odprtje novega poglavja v evropski varnostni in obrambni politiki (razprava)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Jedrski dogovor z Iranom (razprava)
 15.Odločitev predsednika ZDA Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela (razprava)
 16.Položaj migrantov v Libiji (razprava)
 17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (razprava)
 18.Hongkong, 20 let po predaji (razprava)
 19.Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Poročilo o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje (razprava)

Poročilo o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje [2017/2013(INI)] - Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo. Poročevalca: Petr Ježek in Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek in Jeppe Kofod sta predstavila poročilo.

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, Peter Simon v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Dariusz Rosati, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nuno Melo, Bernd Lucke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila David Coburn in Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas in Elly Schlein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Franc Bogovič in Nicola Caputo.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver in Csaba Sógor.

Govorili so Pierre Moscovici, Petr Ježek in Jeppe Kofod.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 13.12.2017.


3. Sestava odborov

Predsedujoča je od skupine PPE prejela naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor EMPL: Geoffroy Didier

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


4. Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalca: Udo Bullmann in José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann in José Manuel Fernandes sta predstavila poročilo.

Govorili sta Eva Kaili (pripravljavka mnenja odbora ITRE) in Inés Ayala Sender (pripravljavka mnenja odbora TRAN).

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Mercedes Bresso (pripravljavka mnenja odbora REGI), Krzysztof Hetman (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Lefteris Christoforou v imenu skupine PPE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti in Othmar Karas.

Govorili so Jyrki Katainen, Udo Bullmann in José Manuel Fernandes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 12.12.2017.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0475)


5.2. Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoja podeželja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Albert Deß (A8-0380/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0476)


5.3. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranitev obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprava na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0477)


5.4. Podaljšanje obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalca: Udo Bullmann in José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0478)


5.5. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem Tiemo Wölken (poročevalec) in Angelika Niebler.

Tiemo Wölken po glasovanju, da bi glede na izid glasovanja zahteval, da se njegovo ime črta iz poročila, in Virginie Rozière.


5.6. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza [2017/2199(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0479)


5.7. Zahteva za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0480)


5.8. Carine za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz ZDA ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0481)


5.9. Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0482)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.10. Sporazum med EU in Švico o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0483)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.11. Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0484)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.12. Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije [2017/2035(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0485)


5.13. Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Komisije o podaljšanju mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 12.12.2017)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0486)


5.14. Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (glasovanje)

Poročilo o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb [2017/2069(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0487)


5.15. Digitalni trgovinski strategiji naproti (glasovanje)

Poročilo Digitalni trgovinski strategiji naproti [2017/2065(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0488)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez in Momchil Nekov

Poročilo: Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James in Seán Kelly

Poročilo: Udo Bullmann in José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo in Thomas Mann

Poročilo: Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James in Adam Szejnfeld

Poročilo: Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 12.59.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Odsotnost Ignazia Corraa s sej z dne 26. oktobra 2015 in 1. marca 2017 je bila opravičena.

Ignazio Corrao je dejal, da se je sej z dne 25. februarja 2015, 14. decembra 2015, 24. februarja 2016, 25. maja 2016 in 16. januarja 2017 udeležil, da pa njegovega imena ni na seznamu prisotnih.


10. Razmere v Afganistanu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Afganistanu (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė in Boris Zala.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk in Georgios Epitideios.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 14.12.2017.


11. Položaj Rohingejcev (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj Rohingejcev (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Werner Langen v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria in Csaba Sógor.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa in Daniel Caspary v imenu skupine PPE o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL o Mjanmaru/Burmi: položaj ljudstva Rohinga (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 14.12.2017.


12. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – Stalno strukturirano sodelovanje - odprtje novega poglavja v evropski varnostni in obrambni politiki (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike [2017/2123(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2017/2121(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0350/2017)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Stalno strukturirano sodelovanje - odprtje novega poglavja v evropski varnostni in obrambni politiki (2017/3004(RSP))

David McAllister in Michael Gahler sta predstavila poročili.

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Florian Philippot v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Arnaud Danjean, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet in Marcus Pretzell.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz in Željana Zovko.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi in Ivica Tolić.

Govorili so Federica Mogherini, Michael Gahler in David McAllister.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.4 in točka 13.5 zapisnika z dne 13.12.2017.


13. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsedujoča je spomnila, da je bilo priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017), razglašeno na plenarnem zasedanju v ponedeljek, 11. decembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 11.12.2017).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno pa bo v Sprejetih besedilih seje jutri, 13. decembra 2017.


14. Jedrski dogovor z Iranom (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Jedrski dogovor z Iranom (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Udo Voigt, samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam in Francisco José Millán Mon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria in Milan Zver.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" je govorila Marijana Petir.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


15. Odločitev predsednika ZDA Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Odločitev predsednika ZDA Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Steven Woolfe o poteku razprave (predsedujoči je podal pojasnila), Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Aukenv imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Marijana Petir, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Cristian Dan Preda, in Eugen Freund.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Arne Gericke, Martina Anderson in Maria Arena.

Po postopku "catch the eye" so govorili Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun in Wajid Khan.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


16. Položaj migrantov v Libiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj migrantov v Libiji (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat in Barbara Lochbihler.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge in Miriam Dalli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes in Branislav Škripek.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


17. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju [2017/2122(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl je predstavila poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Jordi Solé (pripravljavec mnenja odbora FEMM), Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés in Anna Záborská.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Kateřina Konečná.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.6 zapisnika z dne 13.12.2017.


18. Hongkong, 20 let po predaji (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Hongkongu, 20 let po predaji [2017/2204(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith je predstavil poročilo.

V imenu podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je govoril Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR in Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Alyn Smith.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.7 zapisnika z dne 13.12.2017.


19. Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (razprava)

Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2) in (3) ter členom 106(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Pristojna poslanca: Christel Schaldemose in Bart Staes

Christel Schaldemose in Bart Staes (pristojna poslanca) sta predložila predlog resolucije.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Susanne Melior v imenu skupine S&D, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Angelo Ciocca v imenu skupine ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet in Lukas MandlLukas Mandl.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 13.12.2017.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 614.777/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Priloga 1 - Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Pravno obvestilo