Seznam 
Zápis
PDF 263kWORD 80k
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 8.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 – Současný stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)
 9.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Prohlášení předsednictví
 12.Přivítání
 13.Hlasování
  13.1.Současný stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)
  13.2.Námitka vůči prováděcímu aktu:použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (hlasování)
  13.3.Doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (hlasování)
  13.4.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  13.5.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  13.6.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (hlasování)
  13.7.Hongkong 20 let po předání (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko (rozprava na aktuální téma)
 19.Provádění sociálního pilíře (rozprava)
 20.Agenda 2030 a zpráva Eurostatu o „Monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje v EU“ (rozprava)
 21.Mechanismus civilní ochrany EU s vlastní operační kapacitou (rozprava)
 22.Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel (rozprava)
 23.Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (rozprava)
 24.Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o svobodě projevu ve Vietnamu (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon a Inese Vaidere za skupinu PPE o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy (B8-0693/2017)

II.   Kambodža: zákaz opozice (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Kambodži: zákaz opozice (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE o Kambodži: zákaz opozice (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o Kambodži: zákaz opozice (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Marc Tarabella za skupinu S&D o Kambodži: zákaz opozice (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Kambodži: zejména rozpuštění Kambodžské národní strany záchrany (CNRP) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Kambodži: zákaz opozice (B8-0697/2017).

III.   Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o případech žen stíhaných za samovolné potraty v Salvadoru (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o případech žen stíhaných za samovolné potraty v Salvadoru (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL o Salvadoru: případy žen stíhaných za samovolné potraty (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Salvadoru: případy žen stíhaných za samovolné potraty (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis a Iratxe García Pérez za skupinu S&D o Salvadoru: případy žen stíhaných za samovolné potraty (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers a Inese Vaidere za skupinu PPE o Salvadoru: případy žen stíhaných za samovolné potraty (B8-0702/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936, pokud jde o aktualizaci kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze I uvedeného nařízení (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. listopadu 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. listopadu 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ohledně populace mečouna obecného ve Středozemním moři (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro obchodní povinnost ve vztahu k určitým derivátům (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. listopadu 2017 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky oceňování rozdílu v zacházení v rámci řešení krize (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2017 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro posuzování hodnoty aktiv a závazků institucí nebo subjektů (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2017 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - lhůta: 7. března 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - lhůta: 8. března 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/35/EHS, příloha II směrnice Rady 2000/75/ES a příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - lhůta: 6. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

-rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro úklidové služby ve vnitřních prostorách (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - lhůta: 6. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - lhůta: 7. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - lhůta: 8. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - lhůta: 8. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se stanoví dodatečné povinnosti a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro nákazy ryb a korýšů a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - lhůta: 6. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: PECH (článek 54 jednacího řádu)


5. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 – oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky proti převodům prostředků INF 3/2017 – ESVČ.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky proti převodům prostředků INF 7/2017 – evropský veřejný ochránce práv.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky proti převodům prostředků INF 2/2017 – evropský inspektor ochrany údajů.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků INF 3/2017 - ESVČ (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 7/2017 - Evropský veřejný ochránce práv (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od skupin GUE/NGL, EFDD a Verts/ALE obdržel žádosti o hlasování týkající se rozhodnutí výboru IMCO zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017), které bylo oznámeno v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 11. prosince 2017 (bod 9 zápisu ze dne 11.12.2017).

Hlasování se bude konat zítra v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 11. prosince 2017 (bod 9 zápisu ze dne 11.12.2017).

Výbory ECON a LIBE a výbor IMCO tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


8. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 – Současný stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 (2017/2858(RSP))

Prohlášení Rady a Komise: Současný stav jednání se Spojeným královstvím (2017/2964(RSP))

Předseda učinil krátké úvodní prohlášení.

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Michel Barnier (hlavní vyjednavač).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn k vedení rozpravy, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, který se ohradil vůči výrokům, které pronesla předcházející řečnice, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn k výrokům, které pronesl předcházející řečník, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa a Tanja Fajon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini a Costas Mavrides.

Vystoupili: Michel Barnier a Matti Maasikas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Tim Aker za skupinu EFDD o současném stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a předseda skupiny ALDE, Manfred Weber, předseda skupiny PPE, Gianni Pittella, předseda skupiny S&D, Gabriele Zimmer, předsedkyně skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, předsedové skupiny Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, předsedkyně výboru AFET, o současném stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 13.12.2017.

(Denní zasedání bylo na několik minut přerušeno před zahájením slavnostního předání Sacharovovy ceny)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

9. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:10 do 12:55 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny venezuelské demokratické opozici – Národnímu shromáždění –, které zastupoval jeho předseda Julio Borges, a všem politickým vězňům, které uvádí organizace Foro Penal Venezolano („Venezuelské trestněprávní forum“) a které reprezentovali Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea Gonzálezová.

Předseda před předáním ceny rovněž přivítal Auru Lolitu Chávezovou Ixcaquicovou, finalistku Sacharovovy ceny za rok 2017, a Bethlehem Isaakovou, dceru novináře a taktéž finalisty ceny Dawita Isaaka, který se předání nemohl zúčastnit, protože je stále vězněn v Eritreji.

Julio Borges a Antonio Ladezma vystoupili před shromážděním jménem venezuelské demokratické opozice.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:55.)


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:58.

Vystoupili: Cristian Dan Preda k neúčasti některých poslanců na předávání Sacharovovy ceny za rok 2017 a James Carver k nástupu nově zvoleného prezidenta Somalilandu do funkce.


11. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém vyjádřil své znepokojení nad osudem výzkumného pracovníka na Svobodné univerzitě v Bruselu Ahmadrezy Džalaliho, který byl v Íránu odsouzen k trestu smrti.

°
° ° °

Vystoupily: Cécile Kashetu Kyenge k záplavám, které právě sužují region Emilia Romagna, a Eleonora Forenza k procesu se dvěma spolupředsedy Lidové demokratické strany (HDP), který v současnosti probíhá v Ankaře.


12. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy tuniské delegace, kterou vede Mohamed Fadhel Ben Omrane, člen Shromáždění zásupců lidu. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Současný stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0676/2017 a B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ B8-0676/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0677/2017

přijat (P8_TA(2017)0490)

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda


13.2. Námitka vůči prováděcímu aktu:použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu výborem ENVI o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) – Odpovědní poslanci: Christel Schaldemose a Bart Staes

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


13.3. Doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (hlasování)

Návrh doporučení, který v souladu s čl. 198 odst. 12 jednacího řádu předložili Werner Langen, Jeppe Kofod a Petr Ježek za vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2017)0491)

Vystoupení

Jeppe Kofod, Rainer Wieland a Tomáš Zdechovský.


13.4. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky [2017/2123(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0492)


13.5. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2017/2121(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0350/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0493)


13.6. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a politice Evropské unie v této oblasti [2017/2122(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 let po předání (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se Hongkongu 20 let po předání [2017/2204(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2017)0495)


14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Návrhy usnesení o současném stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) a (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth a Stanislav Polčák.

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během zítřejšího denního zasedání ve čtvrtek 14. prosince 2017.


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 14:45.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:16.


17. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


18. Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko (rozprava na aktuální téma)

Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko (2017/3009(RSP))

Vystoupil Gianni Pittella, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina S&D.

Vystoupili: Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Sergei Stanishev za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev a Josef Weidenholzer.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Matti Maasikas.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupila Monica Macovei s osobním prohlášením v souvislosti s vystoupením, které učinil Victor Boştinaru (předsedající upřesnil uplatňování článku 164 jednacího řádu).

Rozprava skončila.


19. Provádění sociálního pilíře (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Provádění sociálního pilíře (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman a Evelyn Regner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


20. Agenda 2030 a zpráva Eurostatu o „Monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje v EU“ (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Agenda 2030 a zpráva Eurostatu o „Monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje v EU“ (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos a Nicola Caputo.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


21. Mechanismus civilní ochrany EU s vlastní operační kapacitou (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Mechanismus civilní ochrany EU s vlastní operační kapacitou (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Elisabetta Gardini za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, John Stuart Agnew, aby poblahopřál novému místopředsedovi, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes a Franck Proust.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Maria Grapini.

Vystoupili: Christos Stylianides a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


22. Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Dubravka Šuica za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jaromír Štětina, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, a Takis Hadjigeorgiou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


23. Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000089/2017), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Radě: Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000090/2017), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Komisi: Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (zastupující autorku) rozvinul otázky.

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B8-0613/2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděl na otázku B8-0614/2017.

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Rainer Wieland a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


24. Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (rozprava)

Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii [2015/2129(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Michaela Šojdrová (zpravodajka výboru CULT), Clare Moody (zpravodajka výboru FEMM), Barbara Matera za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 14.12.2017.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 614.777/OJJE).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Právní upozornění