Indeks 
Protokol
PDF 267kWORD 79k
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 8.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 - Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)
 9.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Erklæring fra formanden
 12.Velkomstord
 13.Afstemningstid
  13.1.Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)
  13.2.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (afstemning)
  13.3.Udkast til henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (afstemning)
  13.4.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)
  13.5.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)
  13.6.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)
  13.7.Hongkong, 20 år efter overdragelsen (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Udvidelse og styrkelse af Schengenområdet: Bulgarien, Rumænien og Kroatien (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Gennemførelsen af den sociale søjle (forhandling)
 20.Agenda 2030 og Eurostats rapport om "Overvågning af fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling i EU" (forhandling)
 21.Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesordning med egen operationel kapacitet (forhandling)
 22.Forbud i hele EU mod nazistiske og fascistiske symboler og slogans (forhandling)
 23.Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (forhandling)
 24.Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon og Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen, om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen, om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om ytringsfrihed i Vietnam (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon og Inese Vaidere for PPE-Gruppen, om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017)

II.   Cambodja: forbud mod oppositionen (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om Cambodja: forbud mod oppositionen (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec og Michel Reimon, for Verts/ALE-Gruppen, om Cambodja: forbud mod oppositionen (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva og Takis Hadjigeorgiou, for GUE/NGL-Gruppen, om Cambodja: forbud mod oppositionen (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Marc Tarabella, for S&D-Gruppen, om Cambodja: forbud mod oppositionen (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Cambodja : navnlig opløsningen af partiet CNRP (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om Cambodja: forbud mod oppositionen (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort i El Salvador: (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen, om sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort i El Salvador (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou og Marie-Pierre Vieu, for GUE/NGL-Gruppen, om El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis og Iratxe García Pérez, for S&D-Gruppen, om El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (B8-0702/2017).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 for så vidt angår ajourføring af den kombinerede nomenklaturs koder i bilag I til forordningen (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. november 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. november 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet for så vidt angår bestanden af sværdfisk i Middelhavet (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. november 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle derivater, der udelukkende tjener det formål at afdække risici, tilstrækkelig lang levetid for de europæiske langsigtede investeringsfonde, kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere og for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes, og de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, der er til rådighed for detailinvestorer (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. december 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009, (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. december 2017

henvist til kor. udv. AGRI

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for visse derivater (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. november 2017 på anmodning fra det kompetente udvalg.

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne vedrørende metoderne til værdiansættelse af forskel i behandlingen i forbindelse med afvikling (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. november 2017 på anmodning fra det kompetente udvalg.

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til værdiansættelse af aktiver og forpligtelser i institutter eller enheder (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. november 2017 på anmodning fra det kompetente udvalg.

Henvist til kor. udv.: ECON


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - frist: 7. marts 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår anmeldte træningsorganisationer (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - frist: 8. marts 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest og om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/35/EØF, bilag II til Rådets direktiv 2000/75/EF og bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - frist: 6. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om opstilling af EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - frist: 6. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/312/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - frist: 7. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ved at tilpasse del I.1 i bilag I til den videnskabelige og tekniske udvikling (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - frist: 8. januar 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - frist: 8. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - frist: 6. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: PECH (forretningsordenens artikel 54)


5. Bevillingsoverførsler

Rådet havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - Sektion III - Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 3/2017 - SEAE.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 7/2017 – Den Europæiske Ombudsmand.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 2/2017 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget::

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 3/2017 - SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 7/2017 – Den Europæiske Ombudsmand (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han havde modtaget anmodninger om afstemning fra GUE/NGL-Gruppen, EFDD-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen vedrørende afgørelsen fra IMCO på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. december 2017 (punkt 9 i protokollen af 11.12.2017).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. december 2017 (punkt 9 i protokollen af 11.12.2017).

ECON og LIBE samt IMCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.


8. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 - Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 (2017/2858(RSP))

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP))

Formanden gav en kort indledning til forhandlingen.

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Michel Barnier (chefforhandler).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, om afviklingen af mødet, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, som protesterede mod den forrige talers indlæg, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, om den forrige talers indlæg, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa og Tanja Fajon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini og Costas Mavrides.

Talere: Michel Barnier og Matti Maasikas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Tim Aker for EFDD-Gruppen, om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordinator og formand for ALDE, Manfred Weber, formand for PPE-Gruppen, Gianni Pittella, formand for S&D-Gruppen, Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts, Ska Keller, formænd for Verts/ALE-Gruppen, Danuta Maria Hübner, formand for AFET, om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.1 i protokollen af 13.12.2017.

(Afbrydelse af mødet i nogle minutter i afventning af   Sakharovprisoverrækkelsesceremoni )


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

9. Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)

Fra kl. 12.10 til 12.55 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til den demokratiske opposition i Venezuela: Nationalforsamlingen repræsenteret ved dens formand, Julio Borges, og alle politiske fanger, som er oplistet af Foro Penal Venezolano, repræsenteret ved Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos og Andrea González.

Inden overrækkelsen af prisen bød formanden ligeledes velkommen til Aura Lolita Chávez Ixcaquic, finalist til Sakharovprisen 2017, og Bethlehem Isaak, datter af journalisten Dawit Isaak, ligeledes finalist til prisen, som ikke kunne være til stede, da han stadig var fængslet i Eritrea.

Julio Borges og Antonio Ladezma talte til plenarforsamlingen på vegne af den demokratiske opposition i Venezuela.

(Mødet afbrudt kl. 12.55.)


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.58.

Talere: Cristian Dan Preda, om visse medlemmers fravær under Sakharovprisoverrækkelsesceremonien 2017, og James Carver, om tiltrædelsen af den nye præsident for Republikken Somaliland.


11. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han udtrykte sin bekymring over skæbnen for Ahmadreza Djalali, forsker ved Université Libre de Bruxelles, som var blevet dødsdømt i Iran.

°
° ° °

Talere: Cécile Kashetu Kyenge, om de oversvømmelser, der havde ramt regionen Émilie-Romagne, og Eleonora Forenza, om den verserende retssag i Ankara mod de to formænd for HDP.


12. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en tunesisk delegation under ledelse af Mohamed Fadhel Ben Omrane, medlem af tunesiens parlament, som havde taget plads i den officielle loge.


13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0676/2017 og B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0676/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0677/2017

Vedtaget (P8_TA(2017)0490)

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


13.2. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (afstemning)

Forslag til beslutning forelagt af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvarlige medlemmer: Christel Schaldemose og Bart Staes

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


13.3. Udkast til henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (afstemning)

Udkast til henstilling forelagt i henhold til forretningsordenens artikel 198, stk. 12, af Werner Langen, Jeppe Kofod og Petr Ježek, for Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2017)0491)

Indlæg

Jeppe Kofod, Rainer Wieland og Tomáš Zdechovský.


13.4. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik [2017/2123(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0492)


13.5. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2017/2121(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0350/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0493)


13.6. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området [2017/2122(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong, 20 år efter overdragelsen (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformand for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen [2017/2204(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2017)0495)


14. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag til beslutning om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) og (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth og Stanislav Polčák.

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på den følgende dags møde torsdag 14. december 2017.


15. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.45.)


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.16.


17. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


18. Udvidelse og styrkelse af Schengenområdet: Bulgarien, Rumænien og Kroatien (debat om et aktuelt spørgsmål)

Udvidelse og styrkelse af Schengenområdet: Bulgarien, Rumænien og Kroatien (2017/3009(RSP))

Indlæg af Gianni Pittella for at indlede debatten, som var foreslået af S&D.

Talere: Matti Maasikas (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Sergei Stanishev for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev og Josef Weidenholzer.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Matti Maasikas.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Monica Macovei for en personlig bemærkning som følge af Victor Boştinarus indlæg (formanden gav præciserende oplysninger om anvendelsen af forretningsordenens artikel 164).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Gennemførelsen af den sociale søjle (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Gennemførelsen af den sociale søjle (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman og Evelyn Regner.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias og Takis Hadjigeorgiou.

Talere: Marianne Thyssen og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Agenda 2030 og Eurostats rapport om "Overvågning af fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling i EU" (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Agenda 2030 og Eurostats rapport om "Overvågning af fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling i EU" (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos og Nicola Caputo.

Talere: Marianne Thyssen og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesordning med egen operationel kapacitet (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesordning med egen operationel kapacitet (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Eleftherios Synadinos, løsgænger, John Stuart Agnew for at lykønske den nye næstformand, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes og Franck Proust.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Maria Grapini.

Talere: Christos Stylianides og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Forbud i hele EU mod nazistiske og fascistiske symboler og slogans (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forbud i hele EU mod nazistiske og fascistiske symboler og slogans (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jaromír Štětina, Udo Voigt, løsgænger, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, og Takis Hadjigeorgiou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2017) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Rådet: Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2017) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Kommissionen: Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (suppleant for stilleren) begrundede forespørgslerne.

Matti Maasikas (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0613/2017.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B8-0614/2017.

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Rainer Wieland og Jiří Pospíšil.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


24. Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (forhandling)

Rapport om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi [2015/2129(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Michaela Šojdrová (ordfører for udtalelse fra CULT), Clare Moody (ordfører for udtalelse fra FEMM), Barbara Matera for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Georgios Epitideios, løsgænger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias og Ruža Tomašić.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Anna Maria Corazza Bildt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 14.12.2017.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 614.777/OJJE).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridisk meddelelse