Rodyklė 
Protokolas
PDF 269kWORD 81k
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos gruodžio 14–15 d. susitikimui. Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (diskusijos)
 9.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Pirmininko pareiškimas
 12.Oficialus pasveikinimas
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (balsavimas)
  13.2.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (balsavimas)
  13.3.Rekomendacijos dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo projektas (balsavimas)
  13.4.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)
  13.5.Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)
  13.6.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (balsavimas)
  13.7.Honkongas – 20 metų po perdavimo (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 18.Šengeno erdvės plėtra ir stiprinimas – Bulgarija, Rumunija ir Kroatija (diskusija aktualia tema)
 19.Socialinio ramsčio įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Darbotvarkė iki 2030 m. ir Eurostato ataskaita apie pažangos siekiant darnaus vystymosi tikslų ES stebėseną (diskusijos)
 21.ES civilinės saugos mechanizmas ir jo nuosavi operaciniai pajėgumai (diskusijos)
 22.Nacistinių ir fašistinių simbolių ir šūkių draudimas visoje ES (diskusijos)
 23.Europos Parlamento tyrimo teisė (diskusijos)
 24.Direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimas (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Saviraiškos laisvė Vietname, visų pirma Nguyen Van Hoa atvejis (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu – dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyen Van Hoa atvejo (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu – dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyen Van Hoa atvejo (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu – dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyen Van Hoa atvejo (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl saviraiškos laisvės Vietname (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu – dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyen Van Hoa atvejo (B8-0693/2017)

II.   Kambodža: opozicijos draudimas (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu – dėl Kambodžos: opozicijos draudimas (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec ir Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu dėl Kambodžos: opozicijos draudimas (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kambodžos: opozicijos draudimas (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl Kambodžos: opozicijos draudimas (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kambodžos nacionalinio gelbėjimo partijos (CNRP) likvidavimo (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – „Kambodža: opozicijos draudimas (B8-0697/2017).

III.   Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu – „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“ (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu – „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“ (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Marie-Pierre Vieu GUE/NGL frakcijos vardu – „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“ (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“ (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ir Iratxe García Pérez, S&D frakcijos vardu – „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“ (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu – „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“ (B8-0702/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl I priede išvardytų kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Viduržemio jūros durklažuvių išteklių iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/98 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 papildomas išvestinių finansinių priemonių, kurios naudojamos tik apsidrausti nuo rizikos, Europos ilgalaikių investicijų fondų pakankamos gyvavimo trukmės, potencialių pirkėjų rinkos ir turto, kuris bus parduodamas, vertinimo kriterijų, taip pat neprofesionaliesiems investuotojams skirtų priemonių rūšių ir savybių techniniais reguliavimo standartais (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių atsakingo komiteto prašymu prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas nuo 1 iki 3 mėnesių:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas tam tikroms išvestinėms finansinėms priemonėms taikytinos prekybos pareigos techniniais reguliavimo standartais (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 17 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, susiję su pertvarkymo atveju taikomų skirtingų sąlygų vertinimo metodika (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 14 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, susiję su įstaigų ar subjektų turto ir įsipareigojimų vertės nustatymo metodika (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 14 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl deklaruotųjų mokymo organizacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos etaloninės afrikinės arklių ligos tyrimo laboratorijos papildomos pareigos ir užduotys ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 92/35/EEB II priedas, Tarybos direktyvos 2000/75/EB II priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi vidaus valymo paslaugoms taikomi ES ekologinio ženklo kriterijai (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams, galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais iš dalies keičiama derinant jos I priedo I.1 skirsnį prie mokslo ir technikos pažangos (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo įsteigiamas Sąjungos registras (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos etaloninės žuvų ir vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos papildomos pareigos ir užduotys ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: PECH (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)


5. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie patvirtintus asignavimų perkėlimus DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - III skirsnis - Komisija.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 3/2017 (EIVT).

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 7/2017 (Ombudsmenas).

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 2/2017 (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas).


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2017. EIVT (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 7/2017. Europos ombudsmenas (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad gavo GUE/NGL, EFDD ir Verts/ALE frakcijų prašymus dėl balsavimo dėl IMCO komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)) (pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)), paskelbto 2017 m. gruodžio 11 d., pirmadienio, protokole (2017 12 11 protokolo 9 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį balsavimas vyks rytoj.

Pirmininkas paskelbė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtų 2017 m. gruodžio 11 d., pirmadienio, protokole (2017 12 11 protokolo 9 punktas).

Taigi, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 straipsnyje nurodytam terminui ECON ir LIBE komitetai ir IMCO komitetas galėjo pradėti tarpinstitucines derybas.


8. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos gruodžio 14–15 d. susitikimui. Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos gruodžio 14–15 d. susitikimui (2017/2858(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (2017/2964(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pareiškimą.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn dėl posėdžio eigos, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, ji pasipiktino ankstesnės kalbėtojos žodžiais, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn dėl ankstesnio kalbėtojo žodžių, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa ir Tanja Fajon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini ir Costas Mavrides.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Matti Maasikas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Tim Aker EFDD frakcijos vardu – dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   ALDE frakcijos koordinatorius ir pirmininkas Guy Verhofstadt, PPE frakcijos pirmininkas Manfred Weber, S&D frakcijos pirmininkas Gianni Pittella, GUE/NGL frakcijos pirmininkė Gabriele Zimmer, Verts/ALE frakcijų pirmininkai Philippe Lamberts ir Ska Keller ir AFET komiteto pirmininkė Danuta Maria Hübner – dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 13 protokolo 13.1 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms prieš Sacharovo premijos įteikimo ceremoniją.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

9. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

Nuo 12.10 iki 12.55 val. Parlamentas susirinko į iškilmingą posėdį įteikti Sacharovo premiją Venesuelos demokratinei opozicijai – Nacionalinei Asamblėjai, kuriai atstovavo jos pirmininkas Julio Borges, ir visiems šalies politiniams kaliniams, nustatytiems organizacijos „Foro Penal Venezolano“ („Venesuelos kalinių forumas“), kuriems atstovavo Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ir Andrea González.

Prieš įteikdamas premiją Pirmininkas taip pat pasveikino 2017 m. Sacharovo premijos finalininkę Aurą Lolitą Chávez Ixcaquic ir kito finalininko, žurnalisto Dawito Isaako, negalėjusio dalyvauti, nes jis vis dar kalinamas Eritrėjoje, dukterį Bethlehem Isaak.

Julio Borges ir Antonio Ladezma pasakė kalbas Parlamente Venesuelos demokratinės opozicijos vardu.

(Posėdis sustabdytas 12.55 val.)


10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.58 val.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda dėl kai kurių Parlamento narių nedalyvavimo 2017 m. Sacharovo premijos įteikimo ceremonijoje ir James Carver dėl įgaliojimus pradėjusio vykdyti naujojo Somalilando Respublikos prezidento.


11. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriuo išreiškė susirūpinimą dėl Irane mirties bausme nuteisto Briuselio laisvojo universiteto tyrėjo Ahmadrezos Djalali likimo.

°
° ° °

Kalbėjo: Cécile Kashetu Kyenge dėl šiuo metu Emilijos-Romanijos regioną niokojančių potvynių ir Eleonora Forenza dėl šiuo metu Ankaroje vykstančio dviejų Liaudies demokratijos partijos (HDP) pirmininkų teismo.


12. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčius Tuniso delegacijos, kuriai vadovauja Liaudies atstovų asamblėjos narys Mohamed Fadhel Ben Omrane, narius.


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0676/2017 ir B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0676/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0677/2017

Priimta (P8_TA(2017)0490)

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


13.2. Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2, 3 dalis ir 4 dalies c punktą ENVI komitetas, dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Atsakingi Parlamento nariai: Christel Schaldemose ir Bart Staes

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


13.3. Rekomendacijos dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo projektas (balsavimas)

Rekomendacijos projektas, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 12 dalį pateikė Werner Langen, Jeppe Kofod ir Petr Ježek Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti vardu, dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0491)

Kalbėjo: Jeppe Kofod, Rainer Wieland ir Tomáš Zdechovský.


13.4. Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2123(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0492)


13.5. Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2121(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0350/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0493)


13.6. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2017/2122(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0494)


13.7. Honkongas – 20 metų po perdavimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo – 20 metų po perdavimo [2017/2204(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0495)


14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) ir (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth ir Stanislav Polčák.

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks rytdienos, 2017 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienio, posėdyje.


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.45 val.)


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.16 val.


17. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


18. Šengeno erdvės plėtra ir stiprinimas – Bulgarija, Rumunija ir Kroatija (diskusija aktualia tema)

Šengeno erdvės plėtra ir stiprinimas – Bulgarija, Rumunija ir Kroatija (2017/3009(RSP))

Kalbėjo Gianni Pittella pradėjo diskusiją, pasiūlytą S&D frakcijos.

Kalbėjo: Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Sergei Stanishev S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Laurenţiu Rebega ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ir Josef Weidenholzer.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Matti Maasikas.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Monica Macovei asmeniniu klausimu po to, kai kalbėjo Victor Boştinaru (pirmininkas išaiškino Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsnio taikymo tvarką).

Diskusijos baigtos.


19. Socialinio ramsčio įgyvendinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Socialinio ramsčio įgyvendinimas (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman ir Evelyn Regner.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


20. Darbotvarkė iki 2030 m. ir Eurostato ataskaita apie pažangos siekiant darnaus vystymosi tikslų ES stebėseną (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Darbotvarkė iki 2030 m. ir Eurostato ataskaita apie pažangos siekiant darnaus vystymosi tikslų ES stebėseną (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


21. ES civilinės saugos mechanizmas ir jo nuosavi operaciniai pajėgumai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES civilinės saugos mechanizmas ir jo nuosavi operaciniai pajėgumai (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, John Stuart Agnew jis pasveikino naująjį primininko pavaduotoją, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes ir Franck Proust.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


22. Nacistinių ir fašistinių simbolių ir šūkių draudimas visoje ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nacistinių ir fašistinių simbolių ir šūkių draudimas visoje ES (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jaromír Štětina), Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Ivo Vajgl (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivica Tolić), Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), ir Takis Hadjigeorgiou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


23. Europos Parlamento tyrimo teisė (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000089/2017) kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Tarybai: EuroposParlamento tyrimo teisė (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000090/2017) kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Komisijai: Europos Parlamento tyrimo teisė (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (pavaduojantis autorę) pristatė klausimus.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0613/2017.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimą B8-0614/2017.

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Rainer Wieland ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


24. Direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo [2015/2129(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Michaela Šojdrová (CULT komiteto nuomonės referentė), Clare Moody (FEMM komiteto nuomonės referentė), Barbara Matera PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Anna Maria Corazza Bildt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.7 punktas


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 614.777/OJJE).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.31 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Teisinis pranešimas