Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 80k
Trešdiena, 2017. gada 13. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 8.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 14. un 15. decembrī - Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)
 9.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Priekšsēdētāja paziņojums
 12.Oficiāla sveikšana
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (balsošana)
  13.2.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (balsošana)
  13.3.Ieteikuma projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (balsošana)
  13.4.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)
  13.5.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)
  13.6.2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (balsošana)
  13.7.Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Sēdes atsākšana
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Šengenas zonas paplašināšana un stiprināšana: Bulgārija, Rumānija un Horvātija (debates par aktuāliem jautājumiem)
 19.Sociālā pīlāra īstenošana (debates)
 20.Programma 2030. gadam un Eurostat ziņojums par to, kā tiek uzraudzīta virzība uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ES (debates)
 21.ES civilās aizsardzības mehānisms ar pašu operatīvajām spējām (debates)
 22.Nacistu un fašistu simbolu un saukļu ES mēroga aizliegums (debates)
 23.Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (debates)
 24.Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu (B8-0685/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu (B8-0687/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā – par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu (B8-0688/2017);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par vārda brīvību Vjetnamā (B8-0690/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu (B8-0693/2017).

II.   Kambodža: opozīcijas aizliegšana (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Kambodžu: opozīcijas aizliegšana (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā – par Kambodžu: opozīcijas aizliegšana (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par Kambodžu: opozīcijas aizliegšana (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Marc Tarabella S&D grupas vārdā – par Kambodžu: opozīcijas aizliegšana (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Kambodžu, jo īpaši Kambodžas nacionālās glābšanas partijas (CNRP) likvidēšanu (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Kambodžu: opozīcijas aizliegšana (B8-0697/2017).

III.   Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par tādu sieviešu lietām, kuras Salvadorā sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā – par tādu sieviešu lietām, kuras Salvadorā sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Marie-Pierre Vieu GUE/NGL grupas vārdā – par Salvadoru: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Salvadoru: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis un Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā – par Salvadoru: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par Salvadoru: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (B8-0702/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 attiecībā uz minētās regulas I pielikumā uzskaitīto kombinētās nomenklatūras kodu atjaunināšanu (C(2017)07289 – 2017/2995(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 29. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I un V pielikumu (C(2017)07828 – 2017/2994(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 28. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz zobenzivs krājumu Vidusjūrā groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/98 par Starptautiskajā Konvencijā par Atlantijas tunzivju saglabāšanu paredzēto Savienības starptautisko saistību ieviešanu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 2. punktā (C(2017)07875 – 2017/2996(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 30. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/760 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus izmanto vienīgi risku ierobežošanas nolūkā, Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu pietiekami ilgu darbības laiku, tirgus novērtēšanas kritērijiem potenciālajiem pircējiem un atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtēšanu un privātajiem ieguldītājiem pieejamo sistēmu veidiem un īpašībām (C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, vīna dārzu reģistru, pavaddokumentiem un sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām deklarācijām, paziņojumiem un paziņotās informācijas publicēšanu, bet Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 – attiecībā uz pārbaudēm un sodiem, kā arī groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008, (EK) Nr. 606/2009 un (EK) Nr. 607/2009 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 436/2009 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/560 (C(2017)08261 – 2017/3017(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 11. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pienākumu veikt noteiktu atvasināto instrumentu tirdzniecību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 17. novembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēti kritēriji attiecībā uz metodiku par piemērojamo režīmu atšķirības vērtēšanu noregulējuma gadījumā (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 14. novembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēti kritēriji attiecībā uz finanšu iestāžu vai vienību aktīvu un saistību vērtības noteikšanas metodiku (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 14. novembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma..

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011 (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Eiropas Savienības references laboratorijai Āfrikas zirgu mēra jomā un groza Padomes Direktīvas 92/35/EEK II pielikumu, Padomes Direktīvas 2000/75/EK II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai telpu uzkopšanas pakalpojumiem (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko Lēmumu 2014/312/ES groza attiecībā uz to ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu, kuri attiecas uz ES ekomarķējuma piešķiršanu iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai I pielikuma I.1. iedaļu (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. janvāris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas 2013. gada 2. maija Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Eiropas Savienības references laboratorijai zivju un vēžveidīgo slimību jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: PECH (Reglamenta 54. pants)


5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017, III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 3/2017 - SEAE.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 7/2017 - Eiropas ombuds.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 2/2017 - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.


6. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2017 - SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 – 2017/2267(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. INF 7/2017 – Eiropas ombuds (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 – 2017/2268(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis GUE/NGL, EFDD un Verts/ALE grupas pieprasījumus balsot par pirmdienas, 2017. gada 11. decembra, sēdes protokolā (11.12.2017. protokola 9. punkts) paziņoto IMCO komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Referents: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017).

Balsošana notiks nākamajā dienā saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņēmis pieprasījumu attiecībā uz pārējiem lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2017. gada 11. decembra, sēdes protokolā (11.12.2017. protokola 9. punkts).

Tādējādi pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā noteiktā termiņa beigām ECON un LIBE komitejas un IMCO komiteja var sākt sarunas.


8. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 14. un 15. decembrī - Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 14. un 15. decembrī (2017/2858(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2964(RSP)).

Sēdes vadītājs nāca klajā ar īsu ievadpaziņojumu.

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn par sēdes vadīšanu, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, kas uzstājās pret iepriekšējās runātājas izteikumiem, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn par iepriekšējā runātāja izteikumiem, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa un Tanja Fajon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini un Costas Mavrides.

Uzstājās Michel Barnier un Matti Maasikas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Tim Aker EFDD grupas vārdā: par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   ALDE grupas koordinators un priekšsēdētājs Guy Verhofstadt, PPE grupas priekšsēdētājs Manfred Weber, S&D grupas priekšsēdētājs Gianni Pittella, GUE/NGL grupas priekšsēdētāja Gabriele Zimmer, Verts/ALE grupas priekšsēdētāji Philippe Lamberts, Ska Keller, AFET komitejas priekšsēdētāja Danuta Maria Hübner: par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2017. protokola 13.1. punkts.

(Pirms Saharova balvas pasniegšanas ceremonijas sēde uz dažām minūtēm tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

9. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

No 12.10 līdz 12.55 Parlamentā notika svinīga sēde sakarā ar Saharova balvas pasniegšanu demokrātiskajai opozīcijai Venecuēlā: Nacionālajai asamblejai, ko pārstāv tās priekšsēdētājs Julio Borges, un visiem organizācijas “Foro Penal Venezolano” uzskaitītajiem politieslodzītajiem, kurus pārstāv Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos un Andrea González.

Pirms balvas pasniegšanas priekšsēdētājs oficiāli sveica arī 2017. gada Saharova balvas finālisti Aura Lolita Chávez Ixcaquic un žurnālista Dawit Isaak (arī balvas finālists, kurš nevarēja apmeklēt balvas pasniegšanu tādēļ, ka joprojām atrodas ieslodzījumā Eritrejā) meitu Bethlehem Isaak.

Julio Borges un Antonio Ladezma uzrunāja asambleju Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vārdā.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55.)


10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.58.

Uzstājās Cristian Dan Preda par konkrētu deputātu nepiedalīšanos 2017. gada Saharova balvas pasniegšanas ceremonijā un James Carver par jaunā Somālilendas Republikas prezidenta stāšanos amatā.


11. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, paužot savas bažas par Irānā uz nāvi notiesātā Briseles Brīvās universitātes pētnieka Ahmadreza Djalali likteni.

°
° ° °

Uzstājās Cécile Kashetu Kyenge par pašreizējiem plūdiem Emīlijas-Romanjas reģionā un Eleonora Forenza par patlaban Ankarā notiekošo tiesvedību pret diviem Tautas demokrātiskās partijas (HDP) līdzpriekšsēdētājiem.


12. Oficiāla sveikšana

Priekšēdētājs Parlamenta vārdā sveica Tunisijas delegāciju, kuru vadīja Tunisijas Tautas pārstāvju asamblejas loceklis Mohamed Fadhel Ben Omrane un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0676/2017 un B8-0677/2017 (2017/2964(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0676/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0677/2017

Pieņemts (P8_TA(2017)0490).

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


13.2. Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. panta c) apakšpunktu, par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Atbildīgie deputāti: Christel Schaldemose un Bart Staes.

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


13.3. Ieteikuma projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (balsošana)

Ieteikuma projekts, ko saskaņā ar Reglamenta 198. panta 12. punktu iesnieguši Werner Langen, Jeppe Kofod un Petr Ježek Izmeklēšanas komitejas, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vārdā, pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0491).

Uzstāšanās

Jeppe Kofod, Rainer Wieland un Tomáš Zdechovský.


13.4. Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2017/2123(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A8-0351/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0492).


13.5. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2017/2121(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0350/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0493).


13.6. 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2017/2122(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0494).


13.7. Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai [2017/2204(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alyn Smith (A8-0382/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0495).


14. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Rezolūciju priekšlikumi par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) un (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth un Stanislav Polčák.

Balsojumu skaidrojumi turpināsies nākamās dienas, t. i., ceturtdienas, 2017. gada 14. decembra, sēdē.


15. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45.)


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.16.


17. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


18. Šengenas zonas paplašināšana un stiprināšana: Bulgārija, Rumānija un Horvātija (debates par aktuāliem jautājumiem)

Šengenas zonas paplašināšana un stiprināšana: Bulgārija, Rumānija un Horvātija (2017/3009(RSP)).

Uzstājās Gianni Pittella, lai sāktu S&D grupas ierosinātās debates.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Sergei Stanishev S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev un Josef Weidenholzer.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Matti Maasikas.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Monica Macovei, lai sniegtu personisku paziņojumu saistībā ar Victor Boştinaru uzstāšanos (sēdes vadītājs precizēja Reglamenta 164. panta piemērošanu).

Debates tika slēgtas.


19. Sociālā pīlāra īstenošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sociālā pīlāra īstenošana (2017/2974(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman un Evelyn Regner.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri un Othmar Karas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias un Takis Hadjigeorgiou.

Uzstājās Marianne Thyssen un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


20. Programma 2030. gadam un Eurostat ziņojums par to, kā tiek uzraudzīta virzība uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ES (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Programma 2030. gadam un Eurostat ziņojums par to, kā tiek uzraudzīta virzība uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ES (2017/3006(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos un Nicola Caputo.

Uzstājās Marianne Thyssen un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


21. ES civilās aizsardzības mehānisms ar pašu operatīvajām spējām (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES civilās aizsardzības mehānisms ar pašu operatīvajām spējām (2017/2975(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, John Stuart Agnew, lai sveiktu jauno priekšsēdētāja vietnieku, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes un Franck Proust.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Maria Grapini.

Uzstājās Christos Stylianides un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


22. Nacistu un fašistu simbolu un saukļu ES mēroga aizliegums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nacistu un fašistu simbolu un saukļu ES mēroga aizliegums (2017/3007(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jaromír Štětina, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, un Takis Hadjigeorgiou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


23. Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000089/2017) un kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Padomei: Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000090/2017) un kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).

Ramón Jáuregui Atondo (aizstājot autori) izvērsa jautājumus.

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B8-0613/2017.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu B8-0614/2017.

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Max Andersson Verts/ALE grupas vārdā, Rainer Wieland un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


24. Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana (debates)

Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu [2015/2129(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017).

Anna Maria Corazza Bildt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Michaela Šojdrová (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Clare Moody (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Barbara Matera PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias un Ruža Tomašić.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Anna Maria Corazza Bildt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.7. punkts.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 614.777/OJJE).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridisks paziņojums