Index 
Notulen
PDF 270kWORD 79k
Woensdag 13 december 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 - Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)
 9.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Verklaring van de Voorzitter
 12.Welkomstwoord
 13.Stemmingen
  13.1.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (stemming)
  13.2.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiesen (stemming)
  13.3.Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (stemming)
  13.4.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  13.5.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)
  13.6.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)
  13.7.Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Uitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië (actualiteitendebat)
 19.Tenuitvoerlegging van de sociale pijler (debat)
 20.Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU (debat)
 21.Het Uniemechanisme voor civiele bescherming met eigen operationele capaciteit (debat)
 22.EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (debat)
 23.Het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)
 24.Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie, over de vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de vrijheid van meningsuiting in Vietnam (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon en Inese Vaidere namens de PPE-Fractie, over de vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017)

II.   Cambodja: het verbod op de oppositie (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie,over Cambodja: het verbod op de oppositie (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec en Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, over Cambodja: het verbod op de oppositie (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over Cambodja: het verbod op de oppositie (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over Cambodja: het verbod op de oppositie (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Cambodja, met name de ontbinding van de Nationale Reddingspartij van Cambodja (CNRP), (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over Cambodja: het verbod op de oppositie (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam in El Salvador (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, over gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam in El Salvador (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie, over El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis en Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, over El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (B8-0702/2017).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad wat de bijwerking van de codes van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij die verordening betreft (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 november 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 november 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen, wat betreft het zwaardvisbestand in de Middellandse Zee (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische regelgevingsnormen inzake afgeleide financiële instrumenten die uitsluitend voor afdekking van risico's dienen, de toereikende lengte van de duur van de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen, de criteria voor de beoordeling van de markt voor potentiële kopers en de waardering van de te vervreemden activa, en de soorten voorzieningen, alsmede de kenmerken daarvan, die voor niet-professionele beleggers beschikbaar zijn (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 4 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in- en uitslagregister, de verplichte opgaven, meldingen en de bekendmaking van meegedeelde informatie, tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepasselijke controles en sancties, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 555/2008, (EG) nr. 606/2009 en (EG) nr. 607/2009 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/560 van de Commissie (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de handelsverplichting voor bepaalde derivaten (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 november 2017 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot specificatie van de criteria betreffende de methoden voor de waardering van het verschil in behandeling bij afwikkeling (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2017 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot specificatie van de criteria betreffende de methode voor de beoordeling van de waarde van activa en passiva van instellingen of entiteiten (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2017 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale ECON


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - termijn : 7 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 betreffende gedeclareerde opleidingsorganisaties (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - termijn : 8 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken voor het referentielaboratorium van de Europese Unie voor paardenpest en tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 92/35/EEG van de Raad, bijlage II bij Richtlijn 2000/75/EG van de Raad en bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - termijn : 6 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van EU-milieukeurcriteria voor binnenschoonmaakdiensten (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - termijn : 6 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2014/312/EU wat betreft de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - termijn : 7 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - termijn : 8 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - termijn : 8 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van het EU-referentielaboratorium voor ziekten bij vissen en schaaldieren en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - termijn : 6 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: PECH (artikel 54 van het Reglement)


5. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement, heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 3/2017 - SEAE .

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 7/2017 - Ombudsman.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 2/2017 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2017 - SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 7/2017 - Europese Ombudsman (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij verzoeken heeft ontvangen van de GUE/NGL-, EFDD- en Verts/ALE-Fracties om te stemmen over het besluit van de Commissie IMCO om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017), zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 december 2017 (punt 9 van de notulen van 11.12.2017) .

De stemming zal morgen plaatsvinden overeenkomstig 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 december 2017 (punt 9 van de notulen van 11.12.2017).

De Commissies ECON en LIBE en de Commissie IMCO konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


8. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 - Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (2017/2858(RSP))

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2964(RSP))

De Voorzitter legt een korte inleidende verklaring af.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, over het verloop van de vergadering, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, die protest aantekent tegen de woorden van de vorige spreker, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, over de woorden van de vorige spreker, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa en Tanja Fajon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Matti Maasikas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, coordinator en voorzitter van de ALDE-Fractie, Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie, Gianni Pittella, voorzitter van de S&D-Fractie, Gabriele Zimmer, voorzitter van de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, Ska Keller, voorzitters van de Verts/ALE-Fractie, Danuta Maria Hübner, voorzitter van de Commissie AFET, over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 13.12.2017.

(De vergadering wordt gedurende enkele minuten onderbroken in afwachting van de uitreikingsceremonie van de Sacharovprijs.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

9. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.10 uur tot 12.55 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan de democratische oppositie in Venezuela: de Nationale Vergadering, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, Julio Borges, en alle politieke gevangenen op de lijst van Foro Penal Venezolano (het Venezolaans strafforum), vertegenwoordigd door Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos en Andrea González.

Voordat de prijs wordt uitgereikt verwelkomt de Voorzitter eveneens Aura Lolita Chávez Ixcaquic, finaliste voor de Sacharov-prijs 2017, en Bethlehem Isaak, dochter van de journalist Dawit Isaak, eveneens finalist voor de prijs, die niet aanwezig kon zijn aangezien hij nog steeds in de gevangenis zit in Eritrea.

Julio Borges en Antonio Ladezma spreken het Parlement toe namens de democratische oppositie in Venezuela.

(De vergadering wordt om 12.55 uur geschorst.)


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.58 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, over het feit dat bepaalde leden niet aanwezig waren bij de ceremonie van de uitreiking van de Sacharovprijs, en James Carver, over de ambtsaanvaarding van de nieuwe president van Somaliland.


11. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij zijn bezorgdheid uit over het lot van Ahmadreza Djalali, onderzoeker bij de Université Libre de Bruxelles, die in Iran ter dood is veroordeeld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Cécile Kashetu Kyenge, over de overstromingen die momenteel de regio Emilia-Romagna treffen, en Eleonora Forenza, over het proces dat momenteel in Ankara loopt tegen de twee medevoorzitters van de HDP.


12. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door Mohamed Fadhel Ben Omrane, lid van de vergadering van volksvertegenwoordigers, geleide Tunesische delegatie, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0676/2017 en B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0676/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0677/2017

Aangenomen (P8_TA(2017)0490)

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter


13.2. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiesen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de Commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 en lid 4, letter c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Verantwoordelijke leden: Christel Schaldemose en Bart Staes

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


13.3. Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (stemming)

Ontwerpaanbeveling ingediend overeenkomstig artikel 198, lid 12, van het Reglement, door Werner Langen, Jeppe Kofod en Petr Ježek, namens de PANA-enquêtecommissie van het Europees Parlement na de enquête witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPAANBEVELINGONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2017)0491)

Het woord wordt gevoerd door Jeppe Kofod, Rainer Wieland en Tomáš Zdechovský.


13.4. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2017/2123(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0492)


13.5. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2017/2121(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0493)


13.6. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2017/2122(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht [2017/2204(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPAANBEVELINGONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2017)0495)


14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Ontwerpresoluties over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) en (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth en Stanislav Polčák.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen donderdag 14 december 2017.


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.16 uur hervat.


17. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


18. Uitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië (actualiteitendebat)

Uitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië (2017/3009(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella om het door de S&D-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Sergei Stanishev, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev en Josef Weidenholzer.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Matti Maasikas.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monica Macovei voor een persoonlijk feit ingevolge de woorden van Victor Boştinaru (de Voorzitter geeft nadere toelichting bij de toepassing van artikel 164 van het Reglement).

Het debat wordt gesloten.


19. Tenuitvoerlegging van de sociale pijler (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tenuitvoerlegging van de sociale pijler (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman en Evelyn Regner.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


20. Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


21. Het Uniemechanisme voor civiele bescherming met eigen operationele capaciteit (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het Uniemechanisme voor civiele bescherming met eigen operationele capaciteit (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, John Stuart Agnew om de nieuwe ondervoorzitter geluk te wensen, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes en Franck Proust.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


22. EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jaromír Štětina, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, en Takis Hadjigeorgiou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


23. Het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Enquêterecht van het Europees Parlement (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Enquêterecht van het Europees Parlement (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (ter veranging van de auteur) licht de vragen toe.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0613/2017.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0614/2017.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Rainer Wieland en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


24. Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie [2015/2129(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Clare Moody (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Barbara Matera, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Anna Maria Corazza Bildt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 14.12.2017.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 614.777/OJJE).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.31 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridische mededeling