Index 
Protokoll
PDF 265kWORD 78k
Onsdagen den 13 december 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017 - Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)
 9.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Uttalande av talmannen
 12.Välkomsthälsning
 13.Omröstning
  13.1.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)
  13.2.Invändning mot en genomförandeakt: användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (omröstning)
  13.3.Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  13.4.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  13.5.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  13.6.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (omröstning)
  13.7.Hongkong 20 år efter överlämnandet (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Utvidgning och förstärkning av Schengenområdet: Bulgarien, Rumänien och Kroatien (debatt om en aktuell fråga)
 19.Genomförandet av den sociala pelaren (debatt)
 20.Agenda 2030 och Eurostats rapport om övervakning av hur målen för hållbar utveckling i EU har uppfyllts (debatt)
 21.Europeiska unionens civilskyddsmekanism med egen operativ kapacitet (debatt)
 22.Förbud mot nazistiska och fascistiska symboler och slagord i hela EU (debatt)
 23.Europaparlamentets undersökningsrätt (debatt)
 24.Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon och Inese Vaidere för PPE-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017)

II.   Kambodja: oppositionen förbjuds (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0686/2017),

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0689/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0692/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Marc Tarabella, för S&D-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0694/2017),

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Kambodja: särskilt upplösningen av Cambodia National Rescue Party (PSNC) (B8-0696/2017),

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall i El Salvador (B8-0691/2017),

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall i El Salvador (B8-0695/2017),

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Marie-Pierre Vieu, för GUE/NGL-gruppen, om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0698/2017),

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0699/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis och Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen, om 'El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0701/2017),

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0702/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 vad gäller aktualisering av de KN-nummer som anges i bilaga I till förordningen (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 november 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 november 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del, vad gäller svärdfisk i Medelhavet (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för finansiella derivatinstrument som enbart tjänar säkringsändamål, tillräcklig livslängd för europeiska långsiktiga investeringsfonder, bedömningskriterier för marknaden för presumtiva köpare och värdering av de tillgångar som ska avyttras, samt olika typer av och egenskaper hos faciliteter som är tillgängliga för icke-professionella investerare (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 4 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från occh med mottagandedagen den 17 november 2017 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterier för metoder för värdering av skillnader i behandling i samband med resolution (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 14 november 2017 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för metoden för att bedöma värdet av instituts eller enheters tillgångar och skulder (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 14 november 2017 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - tidsfrist: 7 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - tidsfrist: 8 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för afrikansk hästpest och om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/35/EEG, bilaga II till rådets direktiv 2000/75/EG och bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - tidsfrist: 6 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för städtjänster inomhus (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - tidsfrist: 6 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/312/EU vad gäller giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - tidsfrist: 7 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar genom anpassning av dess bilaga I avsnitt I.1 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - tidsfrist: 8 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - tidsfrist: 8 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - tidsfrist: 6 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: PECH (artikel 54 i arbetsordningen)


5. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade kommissionen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 och DEC 33/2017 - Avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 3/2017 – Europeiska utrikestjänsten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 7/2017 – Europeiska ombudsmannen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 2/2017 – Europeiska datatillsynsmannen.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument::

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2017 - Europeiska utrikestjänsten (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2017 - Europeiska ombudsmannen (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade mottagit begäranden om omröstning från grupperna GUE/NGL, EFDD och Verts/ALE om IMCO-utskottets beslut, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) att inleda interinstitutionella förhandlingar, vilket tillkännagivits i protokollet från måndagen den 11 december 2017 (punkt 9 i protokollet av den 11.12.2017).

Omröstningen skulle äga rum i morgon, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de övriga beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 11 december 2017 (punkt 9 i protokollet av den 11.12.2017).

Utskotten ECON och LIBE samt IMCO hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


8. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017 - Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017 (2017/2858(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP))

Talmannen gjorde ett kort inledande uttalande.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, som ställde en ordningsfråga, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, som protesterade mot föregående talares uttalande, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, om föregående talares uttalande , Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa och Tanja Fajon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini och Costas Mavrides.

Talare: Michel Barnier och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Tim Aker för EFDD-gruppen, om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017),

—   Guy Verhofstadt, samordnare och ordförande för ALDE-gruppen, Manfred Weber, ordförande för PPE-gruppen, Gianni Pittella, ordförande för S&D-gruppen, Gabriele Zimmer, ordförande för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts och Ska Keller, medordförande för Verts/ALE-gruppen, Danuta Maria Hübner, ordförande för AFET-utskottet, om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 13.12.2017.

(Sammanträdet avbröts några minuter i avvaktan på ceremonin för utdelningen av Sacharovpriset)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

9. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 12.10 till 12.55 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till den demokratiska oppositionen i Venezuela. Nationalförsamlingen företräddes av sin talman Julio Borges och alla politiska fångar som är listade av Foro Penal Venezolano (Venezuelas straffrättsliga forum) företräddes av Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos och Andrea González

Före prisutdelningen välkomnade talmannen även Aura Lolita Chávez Ixcaquic, finalist till Sacharovpriset 2017, och Bethlehem Isaak, dotter till journalisten Dawit Isaak, också finalist till priset, som inte kunde närvara eftersom han fortfarande sitter i fängelse i Eritrea.

Julio Borges och Antonio Ladezma talade till plenarförsamlingen på Venezuelas demokratiska oppositions vägnar.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55)


10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.58.

Talare: Cristian Dan Preda, om att vissa ledmöter uteblev från ceremonin för utdelningen av Sacharovpriset 2017, och James Carver, om installationen av den nye presidanten i Republiken Somaliland.


11. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han uttryckte sin oro över vad som ska ske med Ahmadreza Djalali, forskare vid Bryssels fria universitet, som har dömts till döden i Iran.

°
° ° °

Talare: Cécile Kashetu Kyenge, om de översvämningar som just drabbat regionen Emilia-Romagna, och Eleonora Forenza, om den rättegång som just nu äger rum i Ankara mot de två medordförandena för HDP.


12. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Tunisien, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Mohamed Fadhel Ben Omrane, ledamot av Tunisiens parlament (Representantförsamlingen).


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


13.1. Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0676/2017 och B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0676/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0677/2017

Antogs (P8_TA(2017)0490)

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


13.2. Invändning mot en genomförandeakt: användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 106.3 och 106.4 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvariga ledamöter: Christel Schaldemose och Bart Staes

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


13.3. Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)

Utkast till rekommendation, inlämnat i enlighet med artikel 198.12 i arbetsordningen, av Werner Langen, Jeppe Kofod och Petr Ježek, för undersökningskommittén PANA som uppföljning av undersökningen av penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2017)0491)

Talare: Jeppe Kofod, Rainer Wieland och Tomáš Zdechovský.


13.4. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2017/2123(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0492)


13.5. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2017/2121(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0350/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0493)


13.6. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området [2017/2122(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 år efter överlämnandet (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets recommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Hongkong 20 år efter överlämnandet [2017/2204(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2017)0495)


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Resolutionsförslag om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) och (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth och Stanislav Polčák.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 14 december 2017.


15. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.45.)


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.16.


17. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


18. Utvidgning och förstärkning av Schengenområdet: Bulgarien, Rumänien och Kroatien (debatt om en aktuell fråga)

Utvidgning och förstärkning av Schengenområdet: Bulgarien, Rumänien och Kroatien (2017/3009(RSP))

Talare: Gianni Pittella som inledde debatten, vilken hölls på initiativ av S&D-gruppen.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Sergei Stanishev för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev och Josef Weidenholzer.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Matti Maasikas.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Monica Macovei för en personlig kommentar efter Victor Boştinarus inlägg (talmannen förklarade tillämpningen av artikel 164 i arbetsordningen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Genomförandet av den sociala pelaren (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomförandet av den sociala pelaren (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman och Evelyn Regner.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Marianne Thyssen och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Agenda 2030 och Eurostats rapport om övervakning av hur målen för hållbar utveckling i EU har uppfyllts (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Agenda 2030 och Eurostats rapport om övervakning av hur målen för hållbar utveckling i EU har uppfyllts (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos och Nicola Caputo.

Talare: Marianne Thyssen och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Europeiska unionens civilskyddsmekanism med egen operativ kapacitet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiska unionens civilskyddsmekanism med egen operativ kapacitet (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Eleftherios Synadinos, grupplös, John Stuart Agnew, som lyckönskade den nye vice talmannen, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes och Franck Proust.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Maria Grapini.

Talare: Christos Stylianides och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Förbud mot nazistiska och fascistiska symboler och slagord i hela EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbud mot nazistiska och fascistiska symboler och slagord i hela EU (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jaromír Štětina, Udo Voigt, grupplös, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, och Takis Hadjigeorgiou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Europaparlamentets undersökningsrätt (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2017) från Danuta Maria Hübner, för AFCO-utskottet, till rådet: Europaparlamentets undersökningsrätt (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000090/2017) från Danuta Maria Hübner, för AFCO-utskottet, till kommissionen: Europaparlamentets undersökningsrätt (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågorna.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0613/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0614/2017.

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Rainer Wieland och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


24. Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (debatt)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi [2015/2129(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Clare Moody (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Barbara Matera för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Georgios Epitideios, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias och Ruža Tomašić.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Anna Maria Corazza Bildt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 14.12.2017.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 614.777/PDOJ).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Rättsligt meddelande