Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017)


5.1. Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 και B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Οι Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


5.2. Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 και B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Οι Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius και Laima Liucija Andrikienė παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


5.3. Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 και B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Οι Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Iratxe García Pérez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ernest Urtasun και Wajid Khan.

Παρεμβαίνει ο Marek Jurek επί προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κανονισμού, μετά τις δηλώσεις των Soraya Post και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.36.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου