Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3002(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0686/2017

Debatter :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0497

Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.2. Kambodja: oppositionen förbjuds (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0686/2017

(ersätter B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Marc Tarabella, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Norica Nicolai, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0497)

Rättsligt meddelande