Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/3003(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0691/2017

Dezbateri :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 14 decembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

8.3. El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 și B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0691/2017

(care înlocuiește B8-0691/2017 și B8-0702/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR.

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0695/2017

(care înlocuiește B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 și B8-0701/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis și Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P8_TA(2017)0498)

Intervenții

Molly Scott Cato a prezentat un amendament oral la considerentul C. Amendamentul oral a fost reținut.

Notă juridică