Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 och B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0685/2017

(ersätter B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 och B8-0693/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodja: oppositionen förbjuds (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0686/2017

(ersätter B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Marc Tarabella, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Norica Nicolai, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 och B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0691/2017

(ersätter B8-0691/2017 och B8-0702/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen.

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0695/2017

(ersätter B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 och B8-0701/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis och Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Sabine Lösing, för GUE/NGL-gruppen,

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2017)0498)

Inlägg:

Molly Scott Cato presenterade ett muntligt ändringsförslag avseende beaktandeled C. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.


8.4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Nicola Danti (som ersatte föredraganden) och Dennis de Jong, före omröstningen.


8.5. Situationen i Afghanistan (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Debatten hade ägt rum den12 december 2017 (punkt 10 i protokollet av den 12.12.2017).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 14 december 2017 (punkt 2 i protokollet av den 14.12.2017).

Resolutionsförslag B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 och B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0678/2017

(ersätter B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 och B8-0684/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0499)


8.6. Situationen för rohingyafolket (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 och B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0668/2017

(ersätter B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 och B8-0674/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis och Daniel Caspary, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen,

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen,

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0500)


8.7. Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi [2015/2129(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0501)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.8. Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (omröstning)

Betänkande enligt artikel 2016.7 om arbetet i utskottet för framställningar under 2016 [2017/2222(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0502)


8.9. En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (omröstning)

Betänkande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet [2016/2327(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0503)

Rättsligt meddelande