Показалец 
Протокол
PDF 290kWORD 83k
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Афганистан (внесени предложения за резолюция)
 3.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (разискване)
 4.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа
  5.2.Камбоджа: забрана на опозицията
  5.3.Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Време за гласуване
  8.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (гласуване)
  8.2.Камбоджа: забрана на опозицията (гласуване)
  8.3.Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (гласуване)
  8.4.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар
  8.5.Положението в Афганистан (гласуване)
  8.6.Положението на хората от общността рохингия (гласуване)
  8.7.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (гласуване)
  8.8.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (гласуване)
  8.9.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Решения относно някои документи
 13.Петиции
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Положението в Афганистан (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Афганистан (2017/2932(RSP))

Разискването се състоя на 12 декември 2017 г. (точка 10 от протокола от 12.12.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi и Jaromír Štětina, от името на групата PPE, относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, от името на групата ECR, относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Гласуване: 14 декември 2017г.


3. Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (разискване)

Доклад съгласно член 216, параграф 7 относно разискванията в комисията по петиции през 2016 г. [2017/2222(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Jude Kirton-Darling, от името на групата S&D, Yana Toom, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Marlene Mizzi и Pál Csáky.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Artis Pabriks, Maria Grapini и Indrek Tarand.

Изказаха се: Karmenu Vella и Notis Marias.

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.


4. Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (разискване)

Доклад относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии [2016/2327(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout представи доклада.

Изказа се Damiano Zoffoli (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Massimiliano Salini, от името на групата PPE, Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказаха се: Karmenu Vella и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.


5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.12.2017 г.)


5.1. Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа

Предложения за резолюция B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 и B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Iturgaiz и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.


5.2. Камбоджа: забрана на опозицията

Предложения за резолюция B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 и B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius и Laima Liucija Andrikienė представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao и Herbert Dorfmann.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.


5.3. Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт

Предложения за резолюция B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 и B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: Francisco Assis, от името на групата S&D, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun и Wajid Khan.

Изказа се Marek Jurek, който направи лично изявление съгласно член 164 от Правилника за дейността, в отговор на коментарите на Soraya Post и Stanislav Polčák.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.36 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.


7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 и B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0685/2017

(за замяна на B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 и B8-0693/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD;

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2017)0496)


8.2. Камбоджа: забрана на опозицията (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 и B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0686/2017

(за замяна на B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 и B8-0697/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Marc Tarabella, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ангел Джамбазки, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Norica Nicolai, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD;

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2017)0497)


8.3. Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 и B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0691/2017

(за замяна на B8-0691/2017 и B8-0702/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil и Ruža Tomašić, от името на групата ECR.

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0695/2017

(за замяна на B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 и B8-0701/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis и Iratxe García Pérez, от името на групата S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Неджми Али, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхав Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P8_TA(2017)0498)

Изказвания

Molly Scott Cato представи устно изменение на съображение В. Устното изменение беше прието.


8.4. Решение за започване на междуинституционални преговори: Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрено

Изказвания

Nicola Danti (в качеството на заместник на докладчика ) и Dennis de Jong, преди гласуването .


8.5. Положението в Афганистан (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Афганистан (2017/2932(RSP))

Разискването се състоя на 12 декември 2017 г. (точка 10 от протокола от 12.12.2017 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 14 декември 2017 г. (точка 2 от протокола от 14.12.2017 г).

Предложения за резолюция B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 и B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0678/2017

(за замяна на B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 и B8-0684/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi и Jaromír Štětina, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano и Ana Gomes, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2017)0499)


8.6. Положението на хората от общността рохингия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 и B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0668/2017

(за замяна на B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 и B8-0674/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis и Daniel Caspary, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0500)


8.7. Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография [2015/2129(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0501)

Изказвания

Anna Maria Corazza Bildt (докладчик), преди гласуването.


8.8. Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (гласуване)

Доклад съгласно член 216, параграф 7 относно разискванията в комисията по петиции през 2016 г. [2017/2222(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0502)


8.9. Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (гласуване)

Доклад относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии [2016/2327(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0503)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 13 декември 2017 г.)

Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák и Notis Marias

Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek и Stanislav Polčák

Доклад Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi и Andrejs Mamikins

Доклад Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová и Csaba Sógor

Доклад Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Време за гласуване от четвъртък 14 декември 2017 г.)

Предложение за резолюция относно положението в Афганистан (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan и Andrejs Mamikins

Предложение за резолюция относно положението на хората от общността рохингия (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Доклад Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa и Maria Grapini

Доклад Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini и Notis Marias

Доклад Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini и Seán Kelly.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
В съответствие с член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагащи :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагащи :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Изменено предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно окончателната забрана на електроулова (B8-0648/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на регионите, засегнати от урагана Ирма (B8-0657/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

DEVE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно борбата със затлъстяването (B8-0658/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно програмата „Европа за гражданите“ (B8-0659/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT


12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността) (Съгласно решение на Председателския съвет от 15 ноември 2017 г.)

комисия CULT

- Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта (2017/2259(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (2017/2255(INI))

комисия DEVE

- Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (2017/2258(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисия ECON

- Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (2017/2253(INI))

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (2017/2260(INI))
(подпомагаща: CULT)

комисия ENVI

- Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(подпомагащи: AGRI, ITRE)

комисия LIBE

- Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (2017/2256(INI))

комисия TRAN

- Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(подпомагаща: ENVI)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността) (Съгласно решение на Председателския съвет от 15 ноември 2017 г.)

- Изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
комисии: ECON, AFCO

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 15 ноември 2017 г.)

комисия TRAN

- Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността))


- Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия FEMM

- Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (2017/2206(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
(подпомагаща: FEMM)

комисия INTA

- Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (2017/2056(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
(подпомагаща: INTA)

Промени в сезирането на комисии (член 39, параграф 2 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) Разглеждане в комисия: водеща: ITRE (подпомагащи: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (член 39, параграф 2 от Правилника за дейността))


13. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

7 декември 2017 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 1045/2017); (*) (№ 1046/2017); Giuseppe Russo (№ 1047/2017); Isidoro Villani (№ 1048/2017); Antonio Carluccio (№ 1049/2017); Pietro Varlese (№ 1050/2017); Giuseppe Condorelli (№ 1051/2017); (*) (№ 1052/2017); Pietro Varlese (№ 1053/2017); Sabrina Blume (№ 1054/2017); Arie Rijkenberg (№ 1055/2017); (*) (№ 1056/2017); (*) (№ 1057/2017); (*) (№ 1058/2017); (*) (№ 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (№ 1060/2017); Antonia Battaglia (№ 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (№ 1062/2017); (*) (№ 1063/2017); (*) (№ 1064/2017); (*) (№ 1065/2017); Jens Genzer (№ 1066/2017); Cecilia Leandri (№ 1067/2017); (*) (№ 1068/2017); Fabiano Filippin (№ 1069/2017); (*) (№ 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (№ 1071/2017); (*) (№ 1072/2017); Sander Loones (№ 1073/2017); Jānis Kuzins (№ 1074/2017); (*) (№ 1075/2017); Ana Wakenhut (№ 1076/2017); (*) (№ 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (№ 1078/2017); (*) (№ 1079/2017); Theodoros Katziani (№ 1080/2017); (*) (№ 1081/2017); (*) (№ 1082/2017); (*) (№ 1083/2017); (*) (№ 1084/2017); (*) (№ 1085/2017); (*) (№ 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (№ 1087/2017); (*) (№ 1088/2017); (*) (№ 1089/2017); (*) (№ 1090/2017); Philip Dunn (№ 1091/2017); (*) (№ 1092/2017); (*) (№ 1093/2017); (*) (№ 1094/2017); (*) (№ 1095/2017); Flavio Miccono (№ 1096/2017); Flavio Miccono (№ 1097/2017); (*) (№ 1098/2017); (*) (№ 1099/2017); (*) (№ 1100/2017); (*) (№ 1101/2017); (*) (№ 1102/2017); (*) (№ 1103/2017); (*) (№ 1104/2017); (*) (№ 1105/2017); (*) (№ 1106/2017); (*) (№ 1107/2017); Eliseo Trombetta (№ 1108/2017); (*) (№ 1109/2017); (*) (№ 1110/2017); (*) (№ 1111/2017); (*) (№ 1112/2017); Victor Diaconu (№ 1113/2017); Jens Genzer (№ 1114/2017); (*) (№ 1115/2017); (*) (№ 1116/2017); (*) (№ 1117/2017); (*) (№ 1118/2017); (*) (№ 1119/2017); Belarmino Teixeira (№ 1120/2017); Joan Caball Subirana (№ 1121/2017); Mikael Sandberg (№ 1122/2017); Belarmino Teixeira (№ 1123/2017); Markus Michael Uetz (№ 1124/2017); (*) (№ 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (№ 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (№ 1127/2017); Jānis Jaudzems (№ 1128/2017); Victor Diaconu (№ 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (№ 1130/2017); James Ennis (№ 1131/2017); (*) (№ 1132/2017); Natalie Holder (№ 1133/2017); (*) (№ 1134/2017); (*) (№ 1135/2017); Paulo Constantino (№ 1136/2017); Philipp Schmagold (№ 1137/2017); Annika Lepistö (№ 1138/2017); Maria Gaetana Greco (№ 1139/2017); Christian Ries (№ 1140/2017); Bernd Hefenbrock (№ 1141/2017); (*) (№ 1142/2017); (*) (№ 1143/2017); (*) (№ 1144/2017); (*) (№ 1145/2017); (*) (№ 1146/2017); Jens Genzer (№ 1147/2017); (*) (№ 1148/2017); Jens Genzer (№ 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (№ 1150/2017).


14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 15 до 18 януари 2018 г.


16. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 13.02 ч.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Майдел, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Правна информация