Index 
Notulen
PDF 263kWORD 80k
Donderdag 14 december 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Afghanistan (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (debat)
 4.Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  5.1.Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa
  5.2.Cambodja: het verbod op de oppositie
  5.3.El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (stemming)
  8.2.Cambodja: het verbod op de oppositie (stemming)
  8.3.El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (stemming)
  8.4.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
  8.5.Situatie in Afghanistan (stemming)
  8.6.Situatie van de Rohingya (stemming)
  8.7.Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (stemming)
  8.8.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (stemming)
  8.9.Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzoekschriften
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Situatie in Afghanistan (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP))

Het debat heeft op 12 december 2017 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 12.12.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 14.12.2017.


3. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (debat)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (artikel 216, lid 7, van het Reglement) [2017/2222(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Marlene Mizzi en Pál Csáky.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Artis Pabriks, Maria Grapini en Indrek Tarand.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Notis Marias.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 14.12.2017.


4. Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (debat)

Verslag over een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit [2016/2327(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Damiano Zoffoli (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, Karoline Graswander-Hainz, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Bas Eickhout.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 14.12.2017.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.12.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa

Ontwerpresoluties B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 en B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 14.12.2017.


5.2. Cambodja: het verbod op de oppositie

Ontwerpresoluties B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 en B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius en Laima Liucija Andrikienė lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 14.12.2017.


5.3. El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam

Ontwerpresoluties B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 en B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Bernd Lucke, en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, en Iratxe García Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun en Wajid Khan.

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek voor een persoonlijk feit, overeenkomstig artikel 164 van het Reglement, naar aanleiding van de woorden van Soraya Post en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 14.12.2017.

(De vergadering wordt om 11.36 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.


7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 en B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0685/2017

(ter vervanging van B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 en B8-0693/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie;

—   Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2017)0496)


8.2. Cambodja: het verbod op de oppositie (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 en B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0686/2017

(ter vervanging van B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 en B8-0697/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie;

—   Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 en B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0691/2017

(ter vervanging van B8-0691/2017 en B8-0702/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie.

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0695/2017

(ter vervanging van B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 en B8-0701/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis en Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P8_TA(2017)0498)

Het woord werd gevoerd door:

Molly Scott Cato, die een mondeling amendement op overweging C indiende, dat in aanmerking werd genomen.


8.4. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Nicola Danti (ter vervanging van de rapporteur) en Dennis de Jong, vóór de stemming.


8.5. Situatie in Afghanistan (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op12 december 2017 (punt 10 van de notulen van 12.12.2017).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 14 december 2017 (punt 2 van de notulen van 14.12.2017).

Ontwerpresoluties B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 en B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0678/2017

(ter vervanging van B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 en B8-0684/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2017)0499)


8.6. Situatie van de Rohingya (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 en B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0668/2017

(ter vervanging van B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 en B8-0674/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé en Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0500)


8.7. Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie [2015/2129(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0501)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt (rapporteur), vóór de stemming.


8.8. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (stemming)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (artikel 216, lid 7, van het Reglement) [2017/2222(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0502)


8.9. Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (stemming)

Verslag over een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit [2016/2327(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0503)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 13 december 2017)

Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák en Notis Marias

Aanbeveling na de enquête witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek en Stanislav Polčák

Verslag Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi en Andrejs Mamikins

Verslag Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová en Csaba Sógor

Verslag Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Stemmingen van donderdag 14 december 2017)

Ontwerpresolutie over de situatie in Afghanistan (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan en Andrejs Mamikins

Ontwerpresolutie over de situatie van de Rohingya (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Verslag Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa en Maria Grapini

Verslag Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini en Notis Marias

Verslag Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini en Seán Kelly.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een definitief verbod op elektrovisserij (B8-0648/2017)

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie betreffende de beschikbaarstelling van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ten voordele van gebieden die door de orkaan Irma werden getroffen (B8-0657/2017)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

DEVE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de strijd tegen en het tegengaan van obesitas (B8-0658/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over het programma "Europa voor de burger" (B8-0659/2017)

verwezen naar

bevoegd :

CULT


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15 november 2017)

Commissie CULT

- Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (2017/2259(INI))
(advies: EMPL)

- De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (2017/2255(INI))

Commissie DEVE

- Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (2017/2258(INI))
(advies: BUDG)

Commissie ECON

- Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (2017/2253(INI))

Commissie EMPL

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (2017/2260(INI))
(advies: CULT)

Commissie ENVI

- Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(advies: AGRI, ITRE)

Commissie LIBE

- Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (2017/2256(INI))

Commissie TRAN

- Europa in beweging: een agenda voor de toekomst van mobiliteit in de EU (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(advies: ENVI)

Gezamenlijke commissies (artikel 55 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15 november 2017)

- Wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
commissies: ECON, AFCO

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15 november 2017)

Commissie TRAN

- Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 met betrekking tot minimumeisen inzake maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden en Verordening (EU) nr. 165/2014 met betrekking tot plaatsbepaling door middel van tachografen (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

- Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie FEMM

- Schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof (2017/2206(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
(advies: FEMM)

Commissie INTA

- Aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de alomvattende overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (2017/2056(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
(advies: INTA)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 39, lid 2, van het Reglement)

Commissie JURI

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
(advies: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (artikel 39, lid 2, van het Reglement))


13. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 7 december 2017

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 1045/2017); (*) (nr. 1046/2017); Giuseppe Russo (nr. 1047/2017); Isidoro Villani (nr. 1048/2017); Antonio Carluccio (nr. 1049/2017); Pietro Varlese (nr. 1050/2017); Giuseppe Condorelli (nr. 1051/2017); (*) (nr. 1052/2017); Pietro Varlese (nr. 1053/2017); Sabrina Blume (nr. 1054/2017); Arie Rijkenberg (nr. 1055/2017); (*) (nr. 1056/2017); (*) (nr. 1057/2017); (*) (nr. 1058/2017); (*) (nr. 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nr. 1060/2017); Antonia Battaglia (nr. 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (nr. 1062/2017); (*) (nr. 1063/2017); (*) (nr. 1064/2017); (*) (nr. 1065/2017); Jens Genzer (nr. 1066/2017); Cecilia Leandri (nr. 1067/2017); (*) (nr. 1068/2017); Fabiano Filippin (nr. 1069/2017); (*) (nr. 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (nr. 1071/2017); (*) (nr. 1072/2017); Sander Loones (nr. 1073/2017); Jānis Kuzins (nr. 1074/2017); (*) (nr. 1075/2017); Ana Wakenhut (nr. 1076/2017); (*) (nr. 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (nr. 1078/2017); (*) (nr. 1079/2017); Theodoros Katziani (nr. 1080/2017); (*) (nr. 1081/2017); (*) (nr. 1082/2017); (*) (nr. 1083/2017); (*) (nr. 1084/2017); (*) (nr. 1085/2017); (*) (nr. 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (nr. 1087/2017); (*) (nr. 1088/2017); (*) (nr. 1089/2017); (*) (nr. 1090/2017); Philip Dunn (nr. 1091/2017); (*) (nr. 1092/2017); (*) (nr. 1093/2017); (*) (nr. 1094/2017); (*) (nr. 1095/2017); Flavio Miccono (nr. 1096/2017); Flavio Miccono (nr. 1097/2017); (*) (nr. 1098/2017); (*) (nr. 1099/2017); (*) (nr. 1100/2017); (*) (nr. 1101/2017); (*) (nr. 1102/2017); (*) (nr. 1103/2017); (*) (nr. 1104/2017); (*) (nr. 1105/2017); (*) (nr. 1106/2017); (*) (nr. 1107/2017); Eliseo Trombetta (nr. 1108/2017); (*) (nr. 1109/2017); (*) (nr. 1110/2017); (*) (nr. 1111/2017); (*) (nr. 1112/2017); Victor Diaconu (nr. 1113/2017); Jens Genzer (nr. 1114/2017); (*) (nr. 1115/2017); (*) (nr. 1116/2017); (*) (nr. 1117/2017); (*) (nr. 1118/2017); (*) (nr. 1119/2017); Belarmino Teixeira (nr. 1120/2017); Joan Caball Subirana (nr. 1121/2017); Mikael Sandberg (nr. 1122/2017); Belarmino Teixeira (nr. 1123/2017); Markus Michael Uetz (nr. 1124/2017); (*) (nr. 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 1127/2017); Jānis Jaudzems (nr. 1128/2017); Victor Diaconu (nr. 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (nr. 1130/2017); James Ennis (nr. 1131/2017); (*) (nr. 1132/2017); Natalie Holder (nr. 1133/2017); (*) (nr. 1134/2017); (*) (nr. 1135/2017); Paulo Constantino (nr. 1136/2017); Philipp Schmagold (nr. 1137/2017); Annika Lepistö (nr. 1138/2017); Maria Gaetana Greco (nr. 1139/2017); Christian Ries (nr. 1140/2017); Bernd Hefenbrock (nr. 1141/2017); (*) (nr. 1142/2017); (*) (nr. 1143/2017); (*) (nr. 1144/2017); (*) (nr. 1145/2017); (*) (nr. 1146/2017); Jens Genzer (nr. 1147/2017); (*) (nr. 1148/2017); Jens Genzer (nr. 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (nr. 1150/2017).


14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 15 t/m 18 januari 2018.


16. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.02 uur gesloten.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridische mededeling