Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0376(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0391/2017

Keskustelut :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Äänestykset :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Äänestysselitykset
PV 13/11/2018 - 4.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Pöytäkirja
Maanantai 15. tammikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

12. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I - Energiatehokkuus ***I - Energiaunionin hallinto ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0392/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijät: Michèle Rivasi ja Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ja Claude Turmes esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bas Eickhout (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marijana Petir (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eleonora Evi (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jytte Guteland (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Rohde (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Adam Gierek, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Adam Gierek, Theresa Griffin, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Kateřina Konečná ja Peter Liese, ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri ja Flavio Zanonato.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó ja Franc Bogovič.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ja Claude Turmes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.4, istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.5 ja istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.6.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus