Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0376(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0391/2017

Debatai :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Balsavimas :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/11/2018 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. sausio 15 d. - Strasbūras

12. Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I - Energijos vartojimo efektyvumas ***I - Energetikos sąjungos valdymas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0392/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2009/73/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjai: Michèle Rivasi ir Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ir Claude Turmes pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Bas Eickhout (ENVI komiteto nuomonės referentas), Marijana Petir (AGRI komiteto nuomonės referentė), Eleonora Evi (PETI komiteto nuomonės referentė), Jytte Guteland (ENVI komiteto nuomonės referentė), Jens Rohde (AGRI komiteto nuomonės referentas), Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Adam Gierek), Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Markus Pieper (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Adam Gierek), Theresa Griffin (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Kateřina Konečná ir Peter Liese) ir Gerben-Jan Gerbrandy.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claude Turmes), Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri ir Flavio Zanonato.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó ir Franc Bogovič.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ir Claude Turmes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 17 protokolo 10.4 punktas, 2018 01 17 protokolo 10.5 punktas ir 2018 01 17 protokolo 10.6 punktas

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas