Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0376(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0391/2017

Debates :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Balsojumi :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/11/2018 - 4.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris - StrasbūraGalīgā redakcija

12. Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) ***I - Energoefektivitāte ***I - Enerģētikas savienības pārvaldība ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: José Blanco López (A8-0392/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0391/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referenti: Michèle Rivasi un Claude Turmes (A8-0402/2017).

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi un Claude Turmes iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bas Eickhout (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marijana Petir (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Eleonora Evi (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jytte Guteland (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jens Rohde (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Seán Kelly PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Adam Gierek, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Adam Gierek, Theresa Griffin, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Kateřina Konečná un Peter Liese, un Gerben-Jan Gerbrandy.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri un Flavio Zanonato.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó un Franc Bogovič.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi un Claude Turmes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2018. protokola 10.4. punkts, 17.1.2018. protokola 10.5. punkts un 17.1.2018. protokola 10.6. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums