Index 
Notulen
PDF 241kWORD 76k
Maandag 15 januari 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I - Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I (debat)
 13.Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (debat)
 14.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (debat)
 15.Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)
 17.Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 (korte presentatie)
 18.Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 14 december 2017 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter deelt de vergadering mee dat Leyla Zana, winnares van de Sacharovprijs in 1995, uit haar functie als lid van het Turks parlement is gezet. Hij betoont haar het medeleven van het Europees Parlement en veroordeelt het ongerechtvaardigde karakter van het ontslag.

De Voorzitter is evenzeer bezorgd over de stelselmatige schendingen van de mensenrechten in Turkije die zowel de politieke oppositie als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld betreffen.


4. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat Leo Varadkar, premier van Ierland, woensdag zal spreken tijdens het eerste debat over de toekomst van Europa (punt 57 van de definitieve ontwerpagenda), waarna andere debatten van dezelfde strekking zullen worden gevoerd, waarbij het Europees Parlement een centrale plek zal innemen in het debat over de toekomst van de Unie.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Samenstelling Parlement

Josu Juaristi Abaunz heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 28 februari 2018.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie en de ALDE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Michael Detjen

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Simona Bonafè in plaats van Nicola Caputo

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Nicola Caputo in plaats van Simona Bonafè

Commissie CONT: Wolf Klinz in plaats van Hannu Takkula

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

—   Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Rapporteur: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen dinsdag 16 januari 2018 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn(EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, JURI

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- * Verslag over de benoeming van Tony James Murphy tot lid van de Rekenkamer (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Verslag over de voordracht van Eva Lindström voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - Commissie IMCO - Commissie JURI - Rapporteur: Evelyne Gebhardt - Rapporteur: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Verslag over het jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (2017/2124(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale ontvoering van kinderen (herschikking) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Verslag over het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - Commissie ECON - Commissie LIBE - Rapporteur: Mady Delvaux - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Verslag over internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) voor 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG ten aanzien van de regulering en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (2017/2073(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - Commissie ENVI - Commissie ITRE - Rapporteur: Michèle Rivasi - Rapporteur: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Verslag over vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (2017/2086(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Verslag over de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (2017/2039(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Romana Tomc (A8-0406/2017).


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000094/2017) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano en Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries en Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen en Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten van de Europese Unie (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari 2018 (PE 616.538/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om uitstel van het debat en de stemming over het verslag Gabriel Mato (A8-0381/2017): Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen.

Het woord wordt gevoerd door Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek motiveert, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die de Voorzitter verzoekt gebruik te maken van artikel 175 van het Reglement, en Gabriel Mato (rapporteur), die zich uitspreekt tegen beide verzoeken.

Bij HS (119 voor, 224 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om toevoeging van de vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Raad over het verdrag tot verbod van kernwapens (O-000097/2017).

Het woord wordt gevoerd door Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek motiveert, en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die voorstelt dit onderwerp op te nemen op de agenda van de vergaderperiode van februari.

Bij HS (144 voor, 204 tegen, 5 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, die erop wijst dat een groep leden die een bezoek wilde brengen aan gedetineerde Catalaanse separatisten de toegang tot de Estremera-gevangenis werd ontzegd en verzoekt de Voorzitter contact op te nemen met de Spaanse autoriteiten (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

°
° ° °

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om toevoeging van de verklaring van de Commissie: Massaontslagen bij concurrerende Europese ondernemingen – de zaak Siemens.

Het woord wordt gevoerd door Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek motiveert.

Bij HS (168 voor, 178 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter


12. Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I - Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: José Blanco López (A8-0392/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteurs: Michèle Rivasi en Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi en Claude Turmes geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bas Eickhout (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Marijana Petir (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Eleonora Evi (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Jytte Guteland (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jens Rohde (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Adam Gierek, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Adam Gierek, Theresa Griffin, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Kateřina Konečná en Peter Liese, en Gerben-Jan Gerbrandy.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri en Flavio Zanonato.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi en Claude Turmes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 17.1.2018, punt 10.5 van de notulen van 17.1.2018 en punt 10.6 van de notulen van 17.1.2018.


13. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nicola Caputo (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Alain Cadec, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 16.1.2018.


14. Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, en Gabriel Mato.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Linnéa Engström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 16.1.2018.


15. Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (debat)

Verslag over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU [2017/2040(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman en Andor Deli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini en Sirpa Pietikäinen.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Andrea Cozzolino.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 16.1.2018.


16. Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000100/2017) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova licht de vraag toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Spyraki, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos en Manolis Kefalogiannis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.


17. Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 (korte presentatie)

Verslag over internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de SDG's voor 2030 [2017/2055(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák en Brian Hayes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 16.1.2018.


18. Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (korte presentatie)

Verslag over vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid [2017/2086(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 16.1.2018.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová en Stanislav Polčák.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 616.538/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling