Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2513(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0045/2018

Keskustelut :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Äänestykset :

PV 18/01/2018 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0013

Pöytäkirja
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg

6.1. Nigeria (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0045/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 ja B8-0053/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0013)

(Päätöslauselmaesitys B8-0052/2018 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 18. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus