Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

výbor ECON

- Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (2018/2002(INL))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

výbor LIBE

- Humanitárne víza (2017/2270(INL))
(stanovisko: FEMM)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

výbor AFET

- Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (2017/2283(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (2017/2282(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (2017/2281(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (2017/2280(INI))
(stanovisko: BUDG, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Vzťahy medzi EÚ a NATO (2017/2276(INI))

- Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám – ďalšie kroky (2017/2275(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (2017/2274(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Stav vzťahov medzi EÚ a USA (2017/2271(INI))
(stanovisko: INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Diplomacia v oblasti klímy (2017/2272(INI))

výbor EMPL

- Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (2017/2277(INI))

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (2017/2284(INI))

(stanovisko: AGRI)

výbor IMCO

- Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (2017/2278(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA)

výbor JURI

- Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

výbor REGI

- Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ – článok 9 ods. 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2017/2285(INI))

(stanovisko: TRAN)

- Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie (2017/2279(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

výbor AFET

- Kybernetická obrana (2018/2004(INI))

výbor CONT

- Ochrana finančných záujmov EÚ - vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (2018/2006(INI))

výbor DEVE

- Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (2018/2003(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ECON

- Udržateľné financie (2018/2007(INI))

výbor IMCO

- Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (2018/2008(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (2018/2005(INI))

(stanovisko: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (2018/2010(INI))

(stanovisko: AFET)

výbor JURI

- Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (2018/2009(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE) (článok 54 rokovacieho poriadku))

Spoločné výbory (článok 55 rokovacieho poriadku)

- Diplomacia v oblasti klímy (2017/2272(INI))

výbory: AFET, ENVI

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

- Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

výbory: INTA, IMCO

(stanovisko: LIBE, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

výbor JURI

- Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (2018/2009(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor IMCO

- Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (2018/2008(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor DEVE

- Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (2018/2003(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE

- Nariadenie o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(stanovisko: BUDG, LIBE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA, výbor IMCO

- Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(stanovisko: LIBE, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (2017/2284(INI))
(stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor AFET

- Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (2017/2280(INI))
(stanovisko: BUDG, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (2017/2274(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Stav vzťahov medzi EÚ a USA (2017/2271(INI))
(stanovisko: INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(stanovisko: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Zmeny pridelenia výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE
stanovisko: DEVE, JURI, INTA, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Zmeny rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Zmena článku 174 ods. 8 rokovacieho poriadku Parlamentu o poradí hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch (2017/2264(REG))

Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne oznámenie