Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 251kWORD 78k
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Nigeria
  4.2.Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset
  4.3.Kongon demokraattinen tasavalta
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  6.1.Nigeria (äänestys)
  6.2.Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset (äänestys)
  6.3.Kongon demokraattinen tasavalta (äänestys)
  6.4.Marrakeshin sopimus: julkaistujen teosten saatavuuden helpottaminen sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.5.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.6.Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa (äänestys)
  6.7.Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että Etiopian viranomaiset ovat edellisenä päivänä vapauttaneet Merera Gudinan, joka on ollut pidätettynä marraskuusta 2016 lähtien osallistuttuaan parlamentissa järjestettyyn kokoukseen Brysselissä. Puhemies pani tämän päätöksen tyytyväisenä merkille.


3. Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (keskustelu)

Mietintö direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanosta ammattipalvelujen sääntelyn ja uudistamistarpeen osalta [2017/2073(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, sitoutumaton Diane James, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Nicola Danti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.7.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 3).


4.1. Nigeria

Päätöslauselmaesitykset B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida ja David Coburn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Krzysztof Hetman.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.1.


4.2. Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries ja Michaela Šojdrová esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: László Tőkés PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Thomas Mann ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.2.


4.3. Kongon demokraattinen tasavalta

Päätöslauselmaesitykset B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ja B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao ja Bogdan Brunon Wenta esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Maria Arena.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestysten alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.03.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Nigeria (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0045/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 ja B8-0053/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0013)

(Päätöslauselmaesitys B8-0052/2018 raukesi.)


6.2. Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0043/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen, S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0014)


6.3. Kongon demokraattinen tasavalta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ja B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0054/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 ja B8-0060/2018:

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0015)

(Päätöslauselmaesitys B8-0059/2018 raukesi.)


6.4. Marrakeshin sopimus: julkaistujen teosten saatavuuden helpottaminen sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0400/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0016)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä Marrakeshin sopimuksen tekemiselle.


6.5. Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0017)


6.6. Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa (äänestys)

Mietintö nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa [2017/2039(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0018)


6.7. Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (äänestys)

Mietintö direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanosta ammattipalvelujen sääntelyn ja uudistamistarpeen osalta [2017/2073(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0019)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Max Andersson A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly.

Mietintö Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki ja Anna Záborská.

Mietintö Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly ja Anna Záborská.

Mietintö Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson ja Anna Záborská.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.44.)


Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Lumitaskuravun pyyntiä Huippuvuorilla koskeva EU:n ja Norjan kiista

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000077/2017) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Ensisijainen tiedustelu - lumitaskuravun pyyntiä Huippuvuorilla koskeva EU:n ja Norjan kiista (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Artis Pabriks, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Andrejs Mamikins.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)
ECON-valiokunta

- Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (2018/2002(INL))

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)
LIBE-valiokunta

- Humanitaariset viisumit (2017/2270(INL))
(lausuntoa varten: FEMM)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)
AFET-valiokunta

- Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (2017/2283(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- Georgian kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (2017/2282(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- Moldovan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (2017/2281(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (2017/2280(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla))

- EU:n ja NATOn väliset suhteet (2017/2276(INI))

- Kohti lapsi- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa - seuraavat askeleet (2017/2275(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

- EU:n ja Kiinan välisten suhteiden tilanne (2017/2274(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

- EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanne (2017/2271(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

- Ilmastodiplomatia (2017/2272(INI))

EMPL-valiokunta

- Keinoja loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (2017/2277(INI))

ENVI-valiokunta

- Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpano (2017/2284(INI))
(lausuntoa varten: AGRI)

IMCO-valiokunta

- Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (2017/2278(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, INTA)

JURI-valiokunta

- EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(lausuntoa varten: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI-valiokunta

- Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite "kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista" - yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 7 kohta (2017/2285(INI))
(lausuntoa varten: TRAN)

- Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa: Euroopan komission seitsemäs raportti (2017/2279(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, BUDG)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Kyberpuolustus (2018/2004(INI))

CONT-valiokunta

- EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (2018/2006(INI))

DEVE-valiokunta

- Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (2018/2003(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

ECON-valiokunta

- Kestävä rahoitus (2018/2007(INI))

IMCO-valiokunta

- Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (2018/2008(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

INTA-valiokunta

- Globalisaaion hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (2018/2005(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (2018/2010(INI))
(lausuntoa varten: AFET)

JURI-valiokunta

- EU:n vuoden 2017 oikeusalan tulostaulu (2018/2009(INI))
(lausuntoa varten: PETI, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

- Ilmastodiplomatia (2017/2272(INI))
valiokunnat: AFET, ENVI
(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)

- Kulttuurihyödykkeiden vienti (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
valiokunnat: INTA, IMCO
(lausuntoa varten: LIBE, CULT (työjärjestyksen 54 artikla))
(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)

JURI-valiokunta

- EU:n oikeusalan tulostaulu (2018/2009(INI))
(lausuntoa varten: PETI, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla))

IMCO-valiokunta

- Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (2018/2008(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

DEVE-valiokunta

- Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (2018/2003(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

ITRE-valiokunta

- ENISAa, "EU:n kyberturvallisuusvirastoa", ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamista sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus (''kyberturvallisuussäädös'') (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(lausuntoa varten: BUDG, LIBE, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla))

INTA-valiokunta _ IMCO-valiokunta

- Kulttuurihyödykkeiden vienti (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(lausuntoa varten: LIBE, CULT (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)

ENVI-valiokunta

- Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpano (2017/2284(INI))
(lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla))

AFET-valiokunta

- EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (2017/2280(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

- EU:n ja Kiinan välisten suhteiden tilanne (2017/2274(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

- EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanne (2017/2271(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

INTA-valiokunta

- Puitteiden luominen Euroopan unioniin tehtävien suorien ulkomaisten investointien seurannalle (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(lausuntoa varten: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE
lausuntoa varten: DEVE, JURI, INTA, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 227 artikla)

AFCO-valiokunta

- Tarkistusten äänestysjärjestystä koskevan työjärjestyksen 174 artiklan 8 kohdan muuttaminen (2017/2264(REG))


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, JURI, TRAN

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Belgian ehdokas (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2019–2020) (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2017/006ES/Galicia Vaatteiden valmistus (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Päätöslauselmaesitys Yhdysvaltojen hallituksen hyökkäyksestä yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmää ja sen syvintä olemusta vastaan espanjalaisia oliiveja koskevassa kiistassa (B8-0661/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys muka eurooppalaisten virastojen kokoonpanosta ja rahoituksesta (B8-0662/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Päätöslauselmaesitys ihmiskauppaan ja seksiorjuuteen viittaavia merkkejä koskevasta koulutuksesta hotelli-, ravintola- ja matkailualan työntekijöille (B8-0663/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys monitasoisesta hallinnosta (B8-0664/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

JURI

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa (B8-0665/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys Euroopan paloturvallisuusstrategiasta (B8-0675/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


14. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

16. tammikuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1151/2017); (*) (nro 1152/2017); Alexandr Klenovsky (nro 1153/2017); Jürgen Keller (nro 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (nro 1155/2017); (*) (nro 1156/2017); (*) (nro 1157/2017); (*) (nro 1158/2017); Jens Genzer (nro 1159/2017); Flavio Miccono (nro 1160/2017); (*) (nro 1161/2017); Pierpaolo Volpe (nro 1162/2017); Demitrios Paicopolos (nro 1163/2017); Luca Nascimbene (nro 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (nro 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (nro 1166/2017); Noël Lucia (nro 1167/2017); Nicola De Gaspari (nro 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (nro 1169/2017); (*) (nro 1170/2017); (*) (nro 1171/2017); (*) (nro 1172/2017); Noël Lucia (nro 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nro 1174/2017); Jens Genzer (nro 1175/2017); (*) (nro 1176/2017); Gabriele Schweiger (nro 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (nro 1178/2017); Michael Bowden (nro 1179/2017); Malene Jørgensen (nro 1180/2017); Hans Egon Kraemer (nro 1181/2017); Tibor Siroki (nro 1182/2017); (*) (nro 1183/2017); (*) (nro 1184/2017); Lapo Rossi (nro 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nro 1186/2017); (*) (nro 1187/2017); (*) (nro 1188/2017); Fabiano Filippin (nro 1189/2017); (*) (nro 1190/2017); Ermal Ndini (nro 1191/2017); Antonio José García Cabrera (nro 1192/2017); (*) (nro 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (nro 1194/2017); (*) (nro 1195/2017); (*) (nro 1196/2017); (*) (nro 1197/2017); Luca Nascimbene (nro 1198/2017); Luca Nascimbene (nro 1199/2017); David Llewellyn (nro 1200/2017); (*) (nro 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (nro 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nro 1203/2017); (*) (nro 1204/2017); Rainer Kitzelmann (nro 1205/2017); Heiner Schwarz (nro 1206/2017); Jens Genzer (nro 1207/2017); (*) (nro 1208/2017); (*) (nro 1209/2017); Roland Rück (nro 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nro 1211/2017); Cinzia Mammolotti (nro 1212/2017); (*) (nro 1213/2017); (*) (nro 1214/2017); (*) (nro 1215/2017); (*) (nro 1216/2017); (*) (nro 1217/2017); (*) (nro 1218/2017); Juan José Asensio González (nro 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (nro 1220/2017); Jordi Massey Figols (nro 1221/2017); (*) (nro 1222/2017); Tatiana De Rossi (nro 1223/2017); (*) (nro 1224/2017); (*) (nro 1225/2017); (*) (nro 1226/2017); Antonio Fanelli (nro 1227/2017); (*) (nro 1228/2017); Mauro Laccetti (nro 1229/2017); Johan Bruyninx (nro 1230/2017); (*) (nro 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (nro 1232/2017); Filomena Pinca (nro 1233/2017); Jens Genzer (nro 1234/2017); (*) (nro 1235/2017); (*) (nro 1236/2017); (*) (nro 1237/2017); Oliver Lücke (nro 1238/2017); (*) (nro 1239/2017); Flavio Miccono (nro 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nro 0002/2018); Beáta Bihari (nro 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (nro 0004/2018); Reiner Schwope (nro 0005/2018); (*) (nro 0006/2018); André Kauper (nro 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (nro 0008/2018); Simon Pitsillides (nro 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (nro 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (nro 0011/2018); Claudio Argentini (nro 0012/2018).

Puhemies lähetti työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti 16. tammikuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 5.–8. helmikuuta 2018.


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.39.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Päivitetty viimeksi: 18. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus