Indeks 
Protokół
PDF 262kWORD 79k
Czwartek, 18 stycznia 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Nigeria
  4.2.Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego
  4.3.Demokratyczna Republika Konga
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Nigeria (głosowanie)
  6.2.Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (głosowanie)
  6.3.Demokratyczna Republika Konga (głosowanie)
  6.4.Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (głosowanie)
  6.7.Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Petycje
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Komunikat Przewodniczącego

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, że władze etiopskie uwolniły wczoraj Mererę Gudinę – uwięzionego w listopadzie 2016 r., po powrocie z posiedzenia Parlamentu w Brukseli – i wyraziła zadowolenie z powodu tej decyzji.


3. Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do regulacji i potrzeby reformy zawodów regulowanych [2017/2073(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Diane James, niezrzeszona, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Adama Szejnfelda, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Nicola Danti.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 18.1.2018.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 17.1.2018)


4.1. Nigeria

Projekty rezolucji B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 i B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida i David Coburn.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias i Krzysztof Hetman.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák i Michaela Šojdrová.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 18.1.2018.


4.2. Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego

Projekty rezolucji B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries i Michaela Šojdrová przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: László Tőkés w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Thomas Mann i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 18.1.2018.


4.3. Demokratyczna Republika Konga

Projekty rezolucji B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 i B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao i Bogdan Brunon Wenta przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 18.1.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.45 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.03.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Nigeria (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 i B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0045/2018

(zastępujący B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 i B8-0053/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Robert Rochefort, w imieniu grupy ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi

Przyjęto (P8_TA(2018)0013)

(Projekt rezolucji B8-0052/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


6.2. Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0043/2018

(zastępujący B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0014)


6.3. Demokratyczna Republika Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 i B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0054/2018

(zastępujący B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 i B8-0060/2018:

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Maria Arena, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Robert Rochefort, w imieniu grupy ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas.

Przyjęto (P8_TA(2018)0015)

(Projekt rezolucji B8-0059/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


6.4. Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0016)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie Traktatu z Marrakeszu.


6.5. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0017)


6.6. Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich [2017/2039(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0018)


6.7. Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do regulacji i potrzeby reformy zawodów regulowanych [2017/2073(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0019)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Maxa Anderssona - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil i Seán Kelly.

Sprawozdanie Tadeusza Zwiefki - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki i Anna Záborská.

Sprawozdanie Romany Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly i Anna Záborská.

Sprawozdanie Nicoli Dantiego - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson i Anna Záborská.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.44.)


PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Spór między UE a Norwegią dotyczący połowów kraba śnieżnego na wodach Svalbardu

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000077/2017), przedłożona przez Alaina Cadeca, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Spór między UE a Norwegią dotyczący połowów kraba śnieżnego na wodach Svalbardu (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa rozwinął pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Seán Kelly, Angel Dzhambazki i Artis Pabriks, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 stycznia 2018 r.)

komisja ECON

- Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (2018/2002(INL))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 grudnia 2017 r.)

komisja LIBE

- Wizy humanitarne (2017/2270(INL))
(opinia: FEMM)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 grudnia 2017 r.)

komisja AFET

- Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (2017/2283(INI))
(opinia: INTA)

- Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (2017/2282(INI))
(opinia: INTA)

- Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (2017/2281(INI))
(opinia: INTA)

- Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (2017/2280(INI))
(opinia: BUDG, DEVE (art. 54 Regulaminu))

- Stosunki UE-NATO (2017/2276(INI))

- W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa - następne kroki (2017/2275(INI))
(opinia: FEMM)

- Stan stosunków UE-Chiny (2017/2274(INI))
(opinia: ENVI, INTA (art. 54 Regulaminu))

- Stan stosunków UE-USA (2017/2271(INI))
(opinia: INTA (art. 54 Regulaminu))

- Dyplomacja klimatyczna (2017/2272(INI))

komisja EMPL

- Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie poważnych urazów lub chorób (2017/2277(INI))

komisja ENVI

- Wdrażanie dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2017/2284(INI))
(opinia: AGRI)

komisja IMCO

- Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (2017/2278(INI))
(opinia: ENVI, INTA)

komisja JURI

- Kontrola stosowania prawa UE w 2016 r. (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(opinia: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

komisja REGI

- Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (art. 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) (2017/2285(INI))
(opinia: TRAN)

- Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej (2017/2279(INI))
(opinia: CULT, EMPL, BUDG)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 stycznia 2018 r.)

komisja AFET

- Cyberobrona (2018/2004(INI))

komisja CONT

- Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (2018/2006(INI))

komisja DEVE

- Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (2018/2003(INI))
(opinia: INTA, ENVI (art. 54 Regulaminu))

komisja ECON

- Zrównoważone finanse (2018/2007(INI))

komisja IMCO

- Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (2018/2008(INI))
(opinia: AGRI, ENVI (art. 54 Regulaminu))

komisja INTA

- Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (2018/2005(INI))
(opinia: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (2018/2010(INI))
(opinia: AFET)

komisja JURI

- Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (2018/2009(INI))
(opinia: PETI, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

- Dyplomacja klimatyczna (2017/2272(INI))
komisje: AFET, ENVI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 grudnia 2017 r.)

- Przywóz dóbr kultury (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
komisje: INTA, IMCO
(opinia: LIBE, CULT (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 stycznia 2018 r.)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 stycznia 2018 r.)

komisja JURI

- Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (2018/2009(INI))
(opinia: PETI, LIBE (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO

- Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (2018/2008(INI))
(opinia: AGRI, ENVI (art. 54 Regulaminu))

komisja DEVE

- Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (2018/2003(INI))
(opinia: INTA, ENVI (art. 54 Regulaminu))

komisja ITRE

- Rozporządzenie w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(opinia: BUDG, LIBE, IMCO (art. 54 Regulaminu))

komisja INTA komisja IMCO

- Przywóz dóbr kultury (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(opinia: LIBE, CULT (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 grudnia 2017 r.)

komisja ENVI

- Wdrażanie dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2017/2284(INI))
(opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu))

komisja AFET

- Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (2017/2280(INI))
(opinia: BUDG, DEVE (art. 54 Regulaminu))

- Stan stosunków UE-Chiny (2017/2274(INI))
(opinia: ENVI, INTA (art. 54 Regulaminu))

- Stan stosunków UE-USA (2017/2271(INI))
(opinia: INTA (art. 54 Regulaminu))

- Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(opinia: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (art. 54 Regulaminu))

Zmiany komisji przedmiotowo właściwej (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE
opinia: DEVE, JURI, INTA, JURI (art. 39 Regulaminu)

Zmiany Regulaminu (art. 227 Regulaminu)

komisja AFCO

- Wprowadzenie zmian w art. 174 ust. 8 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącym kolejności głosowania nad poprawkami (2017/2264(REG))


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

FEMM, JURI, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019–2020) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych iinnowacji (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Szwecję – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

DEVE, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia dla systemu wsparcia i istoty WPR ze strony rządu USA, na przykładzie konfliktu wokół oliwek hiszpańskich (B8-0661/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

AGRI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie składu i finansowania agencji zwanych europejskimi (B8-0662/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Projekt rezolucji w sprawie szkoleń dla pracowników branży gastronomicznej i hotelarskiej w zakresie rozpoznawania oznak handlu ludźmi i niewolnictwa seksualnego (B8-0663/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

FEMM

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów (B8-0664/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

JURI

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia współczynnika urodzeń w Europie (B8-0665/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa przeciwpożarowego (B8-0675/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI


14. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 16 stycznia 2018 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1151/2017); (*) (nr 1152/2017); Alexandr Klenovsky (nr 1153/2017); Jürgen Keller (nr 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr 1155/2017); (*) (nr 1156/2017); (*) (nr 1157/2017); (*) (nr 1158/2017); Jens Genzer (nr 1159/2017); Flavio Miccono (nr 1160/2017); (*) (nr 1161/2017); Pierpaolo Volpe (nr 1162/2017); Demitrios Paicopolos (nr 1163/2017); Luca Nascimbene (nr 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (nr 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (nr 1166/2017); Noël Lucia (nr 1167/2017); Nicola De Gaspari (nr 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (nr 1169/2017); (*) (nr 1170/2017); (*) (nr 1171/2017); (*) (nr 1172/2017); Noël Lucia (nr 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 1174/2017); Jens Genzer (nr 1175/2017); (*) (nr 1176/2017); Gabriele Schweiger (nr 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (nr 1178/2017); Michael Bowden (nr 1179/2017); Malene Jørgensen (nr 1180/2017); Hans Egon Kraemer (nr 1181/2017); Tibor Siroki (nr 1182/2017); (*) (nr 1183/2017); (*) (nr 1184/2017); Lapo Rossi (nr 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1186/2017); (*) (nr 1187/2017); (*) (nr 1188/2017); Fabiano Filippin (nr 1189/2017); (*) (nr 1190/2017); Ermal Ndini (nr 1191/2017); Antonio José García Cabrera (nr 1192/2017); (*) (nr 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (nr 1194/2017); (*) (nr 1195/2017); (*) (nr 1196/2017); (*) (nr 1197/2017); Luca Nascimbene (nr 1198/2017); Luca Nascimbene (nr 1199/2017); David Llewellyn (nr 1200/2017); (*) (nr 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (nr 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 1203/2017); (*) (nr 1204/2017); Rainer Kitzelmann (nr 1205/2017); Heiner Schwarz (nr 1206/2017); Jens Genzer (nr 1207/2017); (*) (nr 1208/2017); (*) (nr 1209/2017); Roland Rück (nr 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 1211/2017); Cinzia Mammolotti (nr 1212/2017); (*) (nr 1213/2017); (*) (nr 1214/2017); (*) (nr 1215/2017); (*) (nr 1216/2017); (*) (nr 1217/2017); (*) (nr 1218/2017); Juan José Asensio González (nr 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 1220/2017); Jordi Massey Figols (nr 1221/2017); (*) (nr 1222/2017); Tatiana De Rossi (nr 1223/2017); (*) (nr 1224/2017); (*) (nr 1225/2017); (*) (nr 1226/2017); Antonio Fanelli (nr 1227/2017); (*) (nr 1228/2017); Mauro Laccetti (nr 1229/2017); Johan Bruyninx (nr 1230/2017); (*) (nr 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (nr 1232/2017); Filomena Pinca (nr 1233/2017); Jens Genzer (nr 1234/2017); (*) (nr 1235/2017); (*) (nr 1236/2017); (*) (nr 1237/2017); Oliver Lücke (nr 1238/2017); (*) (nr 1239/2017); Flavio Miccono (nr 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 0002/2018); Beáta Bihari (nr 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0004/2018); Reiner Schwope (nr 0005/2018); (*) (nr 0006/2018); André Kauper (nr 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (nr 0008/2018); Simon Pitsillides (nr 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (nr 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (nr 0011/2018); Claudio Argentini (nr 0012/2018).

W dniu 16 stycznia 2018 r. Przewodniczący przekazał komisji właściwej – zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne niebędące obywatelami Unii Europejskiej i niezamieszkujące lub niemające siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 5 do 8 lutego 2018 r.


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.39.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018Informacja prawna