Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija

16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES)2016/424, (ES)2016/425, (ES)2016/426 un (ES)2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (15820/2017 - C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiemkomerciālajiem transportlīdzekļiemsaistībā ar Savienības integrēto pieejumazas noslodzestransportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanaiun ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007(pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (Reglamenta 104. pants)

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018).

- *** Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Angelo Ciocca (A8-0004/2018).

- Ziņojums par inovācijas paātrināšanu tīras enerģijas jomā (2017/2084(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0005/2018).

- Ziņojums par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO komiteja - Referents: Esteban González Pons (A8-0006/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta sastāvu (2017/2054(INL)) - AFCO komiteja - Referentes: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti (2017/2221(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0011/2018).

- Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu (2017/2071(INI)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0017/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0405/2017).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. maijsJuridisks paziņojums