Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Διάταξη των εργασιών
CRE

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2018 (PE 617.443/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία (A8-0017/2018) προστίθεται στις ψηφοφορίες της Τετάρτης.

Αίτημα της ομάδας ENF για αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0007/2018) (σημείο 32 του PDOJ) για την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου ή για την 1η Μαρτίου 2018.

Παρεμβαίνουν ο Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος, και η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου