Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0152(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2017

Συζήτηση :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Η Róża Gräfin von Thun und Hohenstein παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Εύα Καϊλή (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bogdan Brunon Wenta (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Antanas Guoga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου