Indeks 
Protokol
PDF 240kWORD 76k
Mandag den 5. februar 2018 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 15.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 16.Modtagne dokumenter
 17.Arbejdsplan
 18.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (forhandling)
 19.Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker (forhandling)
 20.Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I (forhandling)
 21.Afgørelse truffet om fair beskatningspakke II og III (forhandling)
 22.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)
 23.Hurtigere innovation inden for ren energi (forhandling)
 24.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 18. januar 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.04.


3. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Edouard Ferrand.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

°
° ° °

Indlæg af Cécile Kashetu Kyenge om en skudepisode i Italien, der var motiveret af racehad (formanden tilsluttede sig Cécile Kashetu Kyenges udtalelser og fordømte på det kraftigste dette angreb).


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Meddelelse fra formanden

Formanden afgav følgende meddelelse:

"Den 11. januar 2018 modtog jeg fra formændene for PPE-Gruppen, S&D-Grupppen, ALDE-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen en skrivelse om næstformand Czarneckis adfærd, hvori de anmodede om anvendelse af den i forretningsordenens artikel 21 foreskrevne procedure som følge af næstformandens ytringer om et andet medlem af Europa-Parlamentet.

Sagen blev drøftet i Formandskonferencen på to på hinanden følgende møder, der fandt sted hhv. den 18. januar 2018 og den 1. februar 2018.

Den 18. januar 2018 modtog jeg desuden en skrivelse fra næstformand Czarnecki, hvori han kom ind på de bekymringer, der var givet udtryk for i førstnævnte skrivelse. Herefter hørte jeg den 23. januar 2018 næstformand Czarnecki om sagen.

Efter den 1. februar 2018 at have taget hans argumenter til efterretning besluttede Formandskonferencen med et flertal på 3/5 af de afgivne stemmer, der repræsenterede mindst tre politiske grupper, at foreslå Parlamentet at afskedige næstformand Czarnecki, eftersom det fandt, at han havde begået en alvorlig forseelse, jf. forretningsordenens artikel 21.

Parlamentet vil træffe afgørelse om dette forslag onsdag den 7. februar 2018 med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, der repræsenter et flertal af dets medlemmer."

Talere: Jadwiga Wiśniewska om den fulgte procedure (formanden gav præciserende oplysninger), Manfred Weber (formanden gav præciserende oplysninger), Udo Bullmann, Philippe Lamberts og Eleonora Forenza (formanden gav præciserende oplysninger).


6. Parlamentets sammensætning

Efter Edouard Ferrands død konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at mandatet var ledigt med virkning fra den 2. februar 2018, og vedkommende medlemsstat ville blive underrettet herom.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 5. marts 2018.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, konstaterede Parlamentet, at hendes mandat var ledigt fra denne dag at regne, og vedkommende nationale myndighed ville blive underrettet herom.

°
° ° °

Viorica Dăncilă var blevet udnævnt til Rumæniens premierminister med virkning fra den 29. januar 2018.

Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at hendes mandat var ledigt med virkning fra den 29. januar 2018.

De kompetente rumænske myndigheder havde meddelt, at Gabriela Zoană var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Viorica Dăncilă med virkning fra den 30. januar 2018.

Parlamentet tog dette til efterretning.

Gabriela Zoană deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. Valgs prøvelse

Parlamentet besluttede efter forslag fra JURI at erklære Ivari Padars, Jörg Meuthens, Lukas Mandls og Michael Detjens mandat for gyldigt med virkning fra hhv. den 6. november 2017, 8. november 2017, 30. november 2017 og 1. januar 2018.


8. Anmodning om beskyttelse af immunitet

Victor Boştinaru havde fremsendt en anmodning til formanden om beskyttelse af sine privilegier og immuniteter i forbindelse med en civil retssag ved appeldomstolen i Bukarest.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen og EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Wajid Khan i stedet for Alex Mayer

ECON: Alex Mayer i stedet for Wajid Khan

AGRI: Gabriela Zoană

FEMM: Gabriela Zoană

DROI-underudvalget: Wajid Khan i stedet for Alex Mayer

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø: Gabriela Zoană

BUDG: Raymond Finch i stedet for Jonathan Arnott

CONT: Jonathan Bullock i stedet for Jonathan Arnott

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile: Jörg Meuthen.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


10. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Ordførere Jakob von Weizsäcker og Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Ordfører: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Ordfører: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Ordfører: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Ordfører: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden afslutningen af den efterfølgende dag, tirsdag den 6. februar 2018, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden oplyste, at han onsdag den 7. februar 2018 sammen med formanden for Rådet ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- Henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår ændringer til IFRS 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 20. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato (C(2017)08681 ; 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingerne foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000099/2017) af Danuta Maria Hübner for AFCO til Rådet: Reform af valgloven i Den Europæiske Union (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez og Soraya Post for S&D-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Terry Reintke og Ernest Urtasun Domènech for Verts/ALE-Gruppen, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez og Soraya Post for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke og Ernest Urtasun Domènech for Verts/ALE-Gruppen, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) af Vilija Blinkevičiūtė for FEMM til Kommissionen: Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000086/2017) af Rosa D'Amato og Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Det transadriatiske rørledningsprojekt i Italien (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne oktober I og II forelå på Europarl.


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilersog nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (forretningsordenens artikel 104)

2) fra udvalgene:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE - Ordfører: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE - Ordfører: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Betænkning om hurtigere innovation inden for ren energi (2017/2084(INI)) - ITRE - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Betænkning om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO - Ordfører: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Betænkning om Europa-Parlamentets sammensætning (2017/2054(INL)) - AFCO - Ordførere: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet (2017/2221(IMM)) - JURI - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Betænkning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2017/2071(INI)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE - Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE - Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar 2018 (PE 617.443/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Med de politiske gruppers godkendelse blev betænkning om udkast til Rådets gennemførselsafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (A8-0017/2018) tilføjet under afstemningstiden onsdag.

Anmodning fra ENF-Gruppen om at udsætte afstemningen om Europa-Parlamentets sammensætning (A8-0007/2018) (punkt 32 i PDOJ) til torsdag den 8. februar eller den 1. marts 2018.

Talere: Nicolas Bay for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


18. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 [2017/2124(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández forelagde betænkningen.

Talere: Mario Draghi (formand for Den Europæiske Centralbank) og Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen).

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, og Burkhard Balz.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Hans-Olaf Henkel, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Burkhard Balz, som besvarede det, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell og Werner Langen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Indlæg af Mario Borghezio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič og Ivana Maletić.

Talere: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi og Jonás Fernández.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 6.2.2018.


19. Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, og Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes og Ismail Ertug.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly og João Ferreira.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein forelagde betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand for Kommissionen).

Talere: Eva Kaili (ordfører for udtalelse fra ITRE), Bogdan Brunon Wenta (ordfører for udtalelse fra CULT), Antanas Guoga for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman og Julie Ward.

Talere: Andrus Ansip og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 6.2.2018.


21. Afgørelse truffet om fair beskatningspakke II og III (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Afgørelse truffet om fair beskatningspakke II og III (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Othmar Karas, Jeppe Kofod og Molly Scott Cato.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Arndt Kohn, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Fredrick Federley (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Ivo Belet for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (formanden påpegede over for Janusz Korwin-Mikke, at hans ytringer var upassende), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini og Andrzej Grzyb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner og João Ferreira.

Talere: Miguel Arias Cañete og Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 6.2.2018.


23. Hurtigere innovation inden for ren energi (forhandling)

Betænkning om hurtigere innovation inden for ren energi [2017/2084(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek forelagde betænkningen.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Stefan Eck (ordfører for udtalelse fra ENVI), Isabella De Monte (ordfører for udtalelse fra TRAN), Monika Smolková (ordfører for udtalelse fra REGI), Seán Kelly for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, José Blanco López, Jonathan Bullock og Carlos Zorrinho.

Talere: Carlos Moedas og Jerzy Buzek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 6.2.2018.


24. Indsigelse mod en delegeret retsakt: Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande (forhandling)

Forslag til beslutning, indgivet af Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli og Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 13. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (stiller) forelagde beslutningsforslaget.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Pervenche Berès og Ana Gomes.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 7.2.2018.


25. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu og Andrejs Mamikins.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 617.443/OJMA).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse