Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 234kWORD 76k
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.In memoriam
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Esitatud dokumendid
 17.Tööplaan
 18.Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (arutelu)
 19.Teadusuuringutega manipuleerimine hargmaiste ettevõtjate poolt pärast seda, kui Saksamaa autotööstus tegi heitkoguste katseid ahvide ja inimeste peal (arutelu)
 20.Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I (arutelu)
 21.Õiglase maksustamise paketi II ja III kohta tehtud otsus (arutelu)
 22.Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (arutelu)
 23.Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (arutelu)
 24.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 18. jaanuaril 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.04.


3. In memoriam

President tegi parlamendi nimel avalduse Edouard Ferrandi mälestuseks.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

°
° ° °

Sõna võttis Cécile Kashetu Kyenge Itaalias rassivaenust põhjustatud tulistamise teemal (president toetas Cécile Kashetu Kyenge avaldust ja mõistis rünnaku kindlalt hukka).


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Presidentuuri teadaanne

President esines järgmise teadaandega:

„11. jaanuaril 2018 sain fraktsioonide PPE, S&D, ALDE ja Verts/ALE esimeestelt kirja, milles nad käsitlesid asepresident Czarnecki käitumist ja palusid kohaldada kodukorra artikli 21 kohast menetlust seoses asepresidendi tehtud avaldusega ühe teise Euroopa Parlamendi liikme aadressil.

Esimeeste konverents arutas küsimust kahel järjestikusel koosolekul 18. jaanuaril 2018 ja 1. veebruaril 2018.

18. jaanuaril 2018 sain samuti asepresident Czarneckilt kirja, milles ta käsitles eespool nimetatud kirjas puudutatud probleeme. Seejärel kuulasin seoses selle küsimusega 23. jaanuaril 2018 ära asepresident Czarnecki.

Esimeeste konverents võttis teadmiseks antud selgitused ja otsustas 1. veebruaril 2018 antud häälte kolmeviiendikulise enamusega, milles olid esindatud vähemalt kolm fraktsiooni, teha Euroopa Parlamendile ettepaneku lõpetada kodukorra artikli 21 kohaselt asepresident Czarnecki ametiaeg, kuna ta on süüdi rängas üleastumises.

Parlament teeb nimetatud ettepaneku kohta otsuse kolmapäeval, 7. veebruaril 2018 parlamendi koosseisu häälte kahekolmandikulise enamusega.

Sõna võtsid Jadwiga Wiśniewska kohaldatud menetluse teemal (president täpsustas küsimust), Manfred Weber (president täpsustas küsimust), Udo Bullmann, Philippe Lamberts ja Eleonora Forenza (president täpsustas küsimust).


6. Parlamendi koosseis

Edouard Ferrandi surma järel märkis parlament, et kodukorra artikli 4 lõike 1 kohaselt jäi tema ametikoht vabaks alates 2. veebruarist 2018, ning parlament teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 5. märtsist 2018.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning parlament teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

°
° ° °

Viorica Dăncilă nimetati Rumeenia peaministriks alates 29. jaanuarist 2018.

Parlament võttis selle teadmiseks ning luges kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 tema ametikoha vabaks alates 29. jaanuarist 2018.

Rumeenia pädevad ametiasutused on teatanud Viorica Dăncilă asemel Gabriela Zoană valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30. jaanuarist 2018.

Parlament võttis tema valimise teadmiseks.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Gabriela Zoană vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


7. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas JURI-komisjoni ettepanekul kinnitada parlamendiliikmete Ivari Padari, Jörg Meutheni, Lukas Mandli ja Michael Detjeni volitused alates vastavalt 6. novembrist 2017, 8. novembrist 2017, 30. novembrist 2017 ja 1. jaanuarist 2018.


8. Puutumatuse kaitsmise taotlus

Victor Boştinaru on esitanud parlamendi presidendile taotluse oma privileegide ja puutumatuse kaitsmiseks seoses tsiviilasjaga Bukaresti apellatsioonikohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt S&D ja EFDD järgmised ametissenimetamise taotlused:

AFET-komisjon: Alex Mayeri asemel Wajid Khan

ECON-komisjon: Wajid Khani asemel Alex Mayer

AGRI-komisjon: Gabriela Zoană

FEMM-komisjon: Gabriela Zoană

DROI-allkomisjon: Alex Mayeri asemel Wajid Khan

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks: Gabriela Zoană

BUDG-komisjon: Jonathan Arnotti asemel Raymond Finch

CONT-komisjon: Jonathan Arnotti asemel Jonathan Bullock

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis: Jörg Meuthen.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


10. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- ECON-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Raportöörid: Jakob von Weizsäcker ja Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI-komisjon raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Raportöör: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI-komisjon raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (EMPs kohaldatav tekst) (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Raportöör: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE-komisjon raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne teisipäeva, 6. veebruari 2018. aasta kella 24.00), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Parlamendi president andis teada, et kolmapäeval, 7. veebruaril 2018 kirjutab ta koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse teel vastu võetud aktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

- ECON-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatustega (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- ECON-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 20. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/2358 ja delegeeritud määrust (EL) 2017/2359 nende kohaldamise alguskuupäeva osas (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Soovitused on kättesaadavad Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000099/2017), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner AFCO komisjoni nimel nõukogule: Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

- (O-000086/2017), mille esitas(id) Rosa D'Amato ja Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Aadria mere torujuhe Itaalias (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi oktoobri I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


16. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 104)

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Raport puhta energia alase innovatsiooni kiirendamise kohta (2017/2084(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta (2017/2054(INL)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Raport Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2221(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta (2017/2071(INI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Tööplaan

Jagatud on 2018. aasta veebruari täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (PE 617.443/PDOJ), millele on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsioonide kokkuleppel lisati kolmapäeval toimuvatele hääletustele raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis (A8-0017/2018).

Fraktsiooni ENF taotlus lükata Euroopa Parlamendi koosseisu käsitleva raporti (A8-0007/2018) hääletus (lõpliku päevakorra projekti punkt 32) edasi neljapäevale, 8. veebruarile või 1. märtsile 2018.

Sõna võtsid Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust, ja Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


18. Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruande kohta [2017/2124(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández tutvustas raportit.

Sõna võtsid Mario Draghi (Euroopa Keskpanga president) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel ja Burkhard Balz.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Hans-Olaf Henkel, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Burkhard Balz, kes vastas sellele, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell ja Werner Langen.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võttis Mario Borghezio.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Mario Draghi ja Jonás Fernández.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2018 protokollipunkt 5.6.


19. Teadusuuringutega manipuleerimine hargmaiste ettevõtjate poolt pärast seda, kui Saksamaa autotööstus tegi heitkoguste katseid ahvide ja inimeste peal (arutelu)

Komisjoni avaldus: Teadusuuringutega manipuleerimine hargmaiste ettevõtjate poolt pärast seda, kui Saksamaa autotööstus tegi heitkoguste katseid ahvide ja inimeste peal (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes ja Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly ja João Ferreira.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.


20. Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Eva Kaili (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Brunon Wenta (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Antanas Guoga fraktsiooni PPE nimel, Virginie Rozière fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lambert van Nistelrooij, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Julie Ward.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2018 protokollipunkt 5.4.


21. Õiglase maksustamise paketi II ja III kohta tehtud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Õiglase maksustamise paketi II ja III kohta tehtud otsus (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võttis Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Othmar Karas, Jeppe Kofod ja Molly Scott Cato.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Arndt Kohn, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


22. Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling tutvustas raportit.

Sõna võttis Fredrick Federley (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, (asepresident tegi märkuse Janusz Korwin-Mikkele, sest tema sõnad olid kohatud), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini ja Andrzej Grzyb.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner ja João Ferreira.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2018 protokollipunkt 5.5.


23. Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (arutelu)

Raport puhta energia alase innovatsiooni kiirendamise kohta [2017/2084(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek tutvustas raportit.

Sõna võttis Carlos Moedas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Stefan Eck (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Isabella De Monte (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Monika Smolková (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, José Blanco López, Jonathan Bullock ja Carlos Zorrinho.

Sõna võtsid Carlos Moedas ja Jerzy Buzek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2018 protokollipunkt 5.7.


24. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja (arutelu)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli ja Lola Sánchez Caldentey, fraktsiooni GUE/NGL nimel vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3, komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punktis I toodud tabelisse (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autor) tutvustas resolutsiooni ettepanekut.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès ja Ana Gomes.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2018 protokollipunkt 7.6.


25. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu ja Andrejs Mamikins.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 617.443/OJMA).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusalane teave