Indeks 
Protokół
PDF 246kWORD 77k
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Składanie dokumentów
 17.Porządek obrad
 18.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (debata)
 19.Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (debata)
 20.Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności ***I (debata)
 21.Decyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II i III) (debata)
 22.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)
 23.Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (debata)
 24.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 18 stycznia 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.04.


3. In Memoriam

W imieniu Parlamentu Przewodniczący oddał cześć pamięci Edouarda Ferranda.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

°
° ° °

Głos zabrała Cécile Kashetu Kyenge w sprawie umotywowanej nienawiścią rasową strzelaniny, do której doszło we Włoszech (Przewodniczący przyłączył się do słów Cécile Kashetu Kyenge i stanowczo potępił ten atak).


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił następujący komunikat:

„W dniu 11 stycznia 2018 r. otrzymałem pismo przewodniczących grup PPE, S&D, ALDE i Verts/ALE w sprawie postępowania wiceprzewodniczącego Ryszarda Czarneckiego; pismo to zawiera wniosek o zastosowanie procedury, o której mowa w art. 21 Regulaminu, w związku z wypowiedziami dotyczącymi innego posła do Parlamentu.

Sprawę omawiano na dwóch kolejnych posiedzeniach Konferencji Przewodniczących, w dniach 18 stycznia 2018 r. i 1 lutego 2018 r.

W dniu 18 stycznia 2018 r. otrzymałem pismo wiceprzewodniczącego Ryszarda Czarneckiego dotyczące obaw wyrażonych w piśmie przewodniczących grup. W związku z tym w dniu 23 stycznia 2018 r. wysłuchałem uwag wiceprzewodniczącego Ryszarda Czarneckiego na ten temat.

Po zapoznaniu się z jego argumentami Konferencja Przewodniczących w dniu 1 lutego 2018 r. zdecydowała większością trzech piątych oddanych głosów reprezentujących co najmniej trzy grupy polityczne, że zgodnie z art. 21 Regulaminu przedstawi Parlamentowi wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego Ryszarda Czarneckiego ze stanowiska, gdyż uznała, że dopuścił się on poważnego uchybienia.

Parlament postanowi w sprawie tego wniosku we wtorek 7 lutego 2018 r. większością dwóch trzecich oddanych głosów stanowiących większość łącznej liczby posłów do Parlamentu”.

Głos zabrali: Jadwiga Wiśniewska w sprawie zastosowanej procedury (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Manfred Weber (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Udo Bullmann, Philippe Lamberts i Eleonora Forenza (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


6. Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Edouarda Ferranda Parlament, zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu, stwierdził wakat z dniem 2 lutego 2018 r. i poinformował o nim zainteresowane państwo członkowskie.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 5 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wskazanego dnia i poinformował o nim właściwy organ krajowy.

°
° ° °

Viorica Dăncilă została powołana na urząd premiera Rumunii ze skutkiem od dnia 29 stycznia 2018 r.

Parlament przyjął to do wiadomości i, zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 29 stycznia 2018 r.

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o wyborze Gabrieli Zoany na posłankę do Parlamentu Europejskiego w miejsce Vioriki Dăncili ze skutkiem od dnia 30 stycznia 2018 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Gabriela Zoană bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


7. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament zdecydował o zatwierdzeniu mandatów posłów Ivariego Padara, Jörga Meuthena, Lukasa Mandla i Michaela Detjena, ze skutkiem odpowiednio od dnia 6 listopada 2017 r., 8 listopada 2017 r., 30 listopada 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.


8. Wniosek o skorzystanie z immunitetu

Victor Boştinaru skierował do Przewodniczącego wniosek dotyczący skorzystania z przywilejów i immunitetu w postępowaniu cywilnym wszczętym przed sądem apelacyjnym w Bukareszcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


9. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D i EFDD następujące wnioski o nominacje:

komisja AFET: Wajid Khan w miejsce Alexa Mayera

komisja ECON: Alex Mayer w miejsce Wajida Khana

komisja AGRI: Gabriela Zoană

komisja FEMM: Gabriela Zoană

podkomisja DROI: Wajid Khan w miejsce Alexa Mayera

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego: Gabriela Zoană

komisja BUDG: Raymond Finch w miejsce Jonathana Arnotta

komisja CONT: Jonathan Bullock w miejsce Jonathana Arnotta

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chile: Jörg Meuthen.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Sprawozdawca Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Sprawozdawcy: Jakob von Weizsäcker i Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- komisja ENVI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Sprawozdawca Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- komisja JURI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Sprawozdawca József Szájer (A8-0020/2018)

- komisja JURI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze wymiaru sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Sprawozdawca József Szájer (A8-0012/2018)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Sprawozdawca Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą, do północy dnia następnego (wtorku 6 lutego 2018 r.), złożyć pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że w środę 7 lutego 2018 r. wraz z przewodniczącym Rady przystąpi do podpisania następującego aktu prawnego przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- Zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 i rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tych zaleceń, uzna się je za przyjęte. W przeciwnym razie zostaną poddane pod głosowanie.

Zalecenia są dostępne na stronie Europarl przez czas trwania bieżącej sesji plenarnej.


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000099/2017), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Rady: Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), które skierowali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Terry Reintke i Ernest Urtasun Domènech, w imieniu grupy Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), które skierowali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke i Ernest Urtasun Domènech, w imieniu grupy Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), które skierowała Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu komisja FEMM, do Komisji: Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

- (O-000086/2017), którą skierowali Rosa D'Amato i Dario Tamburrano, w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Gazociąg transadriatycki we Włoszech (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji październikowej są dostępne na stronie internetowej Europarl.


16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

ENVI, ITRE, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (art. 104 Regulaminu)

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Sprawozdanie w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii (2017/2084(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Sprawozdanie w sprawie nowelizacji Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2017/2054(INL)) - komisja AFCO - Współsprawozdawcy: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Steeve’a Brioisa (2017/2221(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2017/2071(INI)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Porządek obrad

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych w lutym 2018 r. (PE 617.443/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Brak propozycji zmian.

Środa

Za zgodą grup politycznych do środowego głosowania dodano sprawozdanie dotyczące projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0017/2018).

Wniosek grupy ENF o przeniesienie głosowania nad sprawozdaniem dotyczącym składu Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018) (pkt 32 PDOJ) na czwartek 8 lutego lub na 1 marca 2018 r.

Głos zabrali: Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek, i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, przeciw wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


18. Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 [2017/2124(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF i Burkhard Balz.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hans-Olaf Henkel, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Burkhardowi Balzowi, który udzielił odpowiedzi, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Giegolda, Bernd Lucke, Marcus Pretzell i Werner Langen.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Mario Borghezio.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi i Jonás Fernández.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 6.2.2018.


19. Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (debata)

Oświadczenie Komisji: Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL i Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes i Ismail Ertug.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly i João Ferreira.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


20. Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016- 2016/0152(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Eva Kaili (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Bogdan Brunon Wenta (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Antanas Guoga w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Udo Voigta, Nicola Danti, Daniel Dalton, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman i Julie Ward.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 6.2.2018.


21. Decyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II i III) (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II i III) (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod i Molly Scott Cato.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Arndt Kohn, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


22. Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Fredrick Federley (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (Przewodnicząca zwróciła uwagę Januszowi Korwin-Mikkemu, że jego wypowiedź była niestosowna), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini i Andrzej Grzyb.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner i João Ferreira.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 6.2.2018.


23. Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (debata)

Sprawozdanie w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii [2017/2084(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Stefan Eck (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Isabella De Monte (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Monika Smolková (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock i Carlos Zorrinho.

Głos zabrali: Carlos Moedas i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 6.2.2018.


24. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (debata)

Projekt rezolucji, który złożyli: Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli i Lola Sánchez Caldentey, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu: w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autorka) przedstawiła projekt rezolucji.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès i Ana Gomes.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 7.2.2018.


25. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Andrejs Mamikins.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 617.443/OJMA).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna