Index 
Proces-verbal
PDF 242kWORD 77k
Luni, 5 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Omagiu postum
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Comunicarea Președintelui
 6.Componența Parlamentului
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 15.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 16.Depunere de documente
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (dezbatere)
 19.Manipularea cercetărilor științifice de către companiile multinaționale în cadrul testelor de emisii efectuate pe maimuțe și pe oameni de către industria germană de automobile (dezbatere)
 20.Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților ***I (dezbatere)
 21.Decizie adoptată cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă II și III (dezbatere)
 22.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (dezbatere)
 23.Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (dezbatere)
 24.Obiecțiune la un act delegate: Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc (dezbatere)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 18 ianuarie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.04.


3. Omagiu postum

Președintele a adus un omagiu, în numele Parlamentului, memoriei lui Edouard Ferrand.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

°
° ° °

A intervenit Cécile Kashetu Kyenge pe tema unui atac armat comis în Italia și motivat de ură rasială (Președintele s-a alăturat afirmațiilor lui Cécile Kashetu Kyenge și a condamnat ferm acest atac).


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Comunicarea Președintelui

Președintele a comunicat următoarele:

La 11 ianuarie 2018, am primit o scrisoare din partea președinților grupurilor PPE, S&D, ALDE și Verts/ALE referitoare la comportamentul vicepreședintelui Czarnecki, în care se solicita, având în vedere declarațiile făcute în legătură cu un alt deputat, aplicarea procedurii prevăzute la articolul 21 din Regulamentul de procedură.

Subiectul a fost dezbătut de Conferința președinților în cadrul a două reuniuni consecutive, la 18 ianuarie 2018 și la 1 februarie 2018.

La 18 ianuarie 2018, am primit o scrisoare din partea vicepreședintelui Czarnecki, în care a abordat preocupările exprimate în scrisoarea menționată mai sus. Ulterior, la 23 ianuarie 2018, vicepreședintele Czarnecki a fost audiat pe această temă.

După ce a luat act de argumentele sale, la 1 februarie 2018, Conferința președinților a hotărât cu o majoritate de trei cincimi din voturile exprimate, reprezentând cel puțin trei grupuri politice, să propună Parlamentului European încetarea mandatului vicepreședintelui Czarnecki, întrucât acesta a fost găsit vinovat de săvârșirea unei abateri grave, în conformitate cu dispozițiile articolului 21 din Regulamentul de procedură.

Miercuri, 7 februarie 2018, Parlamentul European se va pronunța în privința propunerii, hotărând cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care îl compun.”

Au intervenit: Jadwiga Wiśniewska, privind procedura urmată (Președintele a oferit clarificări), Manfred Weber (Președintele a oferit clarificări), Udo Bullmann, Philippe Lamberts și Eleonora Forenza (Președintele a oferit clarificări).


6. Componența Parlamentului

În urma decesului lui Edouard Ferrand, Parlamentul a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, existența locului vacant, cu efect de la 2 februarie 2018 și a informat statul membru în cauză.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 5 martie 2018.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența locului vacant începând cu data respectivă și a informat autoritatea națională în acest sens.

°
° ° °

Viorica Dăncilă a fost numită prim-ministru al României, cu efect de la 29 ianuarie 2018.

Parlamentul a luat act de numire și, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, a confirmat existența locului vacant, cu efect de la 29 ianuarie 2018.

Autoritățile competente din România au comunicat alegerea în Parlamentul European a Gabrielei Zoană, în locul Vioricăi Dăncilă, ca deputată în Parlament, cu efect de la 30 ianuarie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea sa.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Gabriela Zoană se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea comisiei sale JURI, Parlamentul a decis să valideze mandatele deputaților Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl și Michael Detjen, cu efect începând din 6 noiembrie 2017, 8 noiembrie 2017, 30 noiembrie 2017 și, respectiv, 1 ianuarie 2018.


8. Cerere de apărare a imunității parlamentare

Victor Boştinaru a înaintat Președintelui o cerere de apărare a privilegiilor și imunităților sale în cadrul unei acțiuni civile aflate pe rolul Curții de Apel din București.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor S&D și EFDD următoarele cereri de numire:

AFET: Wajid Khan care îl înlocuiește pe Alex Mayer

ECON: Alex Mayer care îl înlocuiește pe Wajid Khan

AGRI: Gabriela Zoană

FEMM: Gabriela Zoană

Subcomisia DROI: Wajid Khan care îl înlocuiește pe Alex Mayer

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică: Gabriela Zoană

BUDG: Raymond Finch care îl înlocuiește pe Jonathan Arnott

CONT: Jonathan Bullock care îl înlocuiește pe Jonathan Arnott

delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: Jörg Meuthen.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


10. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Raportori: Jakob von Weizsäcker și Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Raportor: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Raportor: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Raportor: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți, 6 februarie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, va semna miercuri, 7 februarie 2018, următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările Standardului Internațional de Raportare Financiară 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

În cazul în care recomandările nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus prevăzut în termen de douăzeci și patru de ore, aceastea se consideră aprobate. În caz contrar, acestea sunt supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul Europarl pe durata perioadei de sesiune în curs.


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000099/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Consiliului: Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez și Soraya Post, în numele Grupului S&D, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Terry Reintke și Ernest Urtasun Domènech, în numele Grupului Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez și Soraya Post, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke și Ernest Urtasun Domènech, în numele Grupului Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele FEMM, Comisiei: Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

- (O-000086/2017) adresată de Rosa D'Amato și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Gazoductul transadriatic din Italia (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune octombrie I și II sunt disponibile pe site-ul Europarl.


16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

2) de comisiile parlamentare

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE - Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE - Raportor: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Raport referitor la accelerarea inovării în domeniul energiei curate (2017/2084(INI)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Raport referitor la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO - Raportor: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Raport referitor la componența Parlamentului European (2017/2054(INL)) - AFCO - Raportori: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois (2017/2221(IMM)) - JURI - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2017/2071(INI)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din februarie 2018 (PE 617.443/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cu acordul grupurilor politice, raportul referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia (A8-0017/2018) a fost adăugat la votul de miercuri.

Cererea Grupului ENF de amânare a votului asupra raportului referitor la componența Parlamentului European (A8-0007/2018) (punctul 32 din PDOJ) pentru joi, 8 februarie, sau pentru 1 martie 2018.

Au intervenit: Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea, și Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, împotrivă.

Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


18. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 [2017/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, și Burkhard Balz.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Hans-Olaf Henkel, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Burkhard Balz, care a răspuns, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell și Werner Langen.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

A intervenit Mario Borghezio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič și Ivana Maletić.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi și Jonás Fernández.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 6.2.2018.


19. Manipularea cercetărilor științifice de către companiile multinaționale în cadrul testelor de emisii efectuate pe maimuțe și pe oameni de către industria germană de automobile (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Manipularea cercetărilor științifice de către companiile multinaționale în cadrul testelor de emisii efectuate pe maimuțe și pe oameni de către industria germană de automobile (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes și Ismail Ertug.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly și João Ferreira.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și-a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Eva Kaili (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Bogdan Brunon Wenta (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Antanas Guoga, în numele Grupului PPE, Virginie Rozière, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman și Julie Ward.

Au intervenit: Andrus Ansip și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 6.2.2018.


21. Decizie adoptată cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă II și III (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă II și III (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

A intervenit Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod și Molly Scott Cato.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Arndt Kohn, Notis Marias și Izaskun Bilbao Barandica.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Fredrick Federley (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Ivo Belet, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (Președinta i-a atras atenția lui Janusz Korwin-Mikke că afirmațiile sale sunt deplasate), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini și Andrzej Grzyb.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner și João Ferreira.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 6.2.2018.


23. Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (dezbatere)

Raport privind accelerarea inovării în domeniul energiei curate [2017/2084(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek și-a prezentat raportul.

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Stefan Eck (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Isabella De Monte (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Monika Smolková (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock și Carlos Zorrinho.

Au intervenit: Carlos Moedas și Jerzy Buzek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 6.2.2018.


24. Obiecțiune la un act delegate: Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc (dezbatere)

Propunere de rezoluție, depusă de Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autoare) a prezentat propunerea de rezoluție.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès și Ana Gomes.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 7.2.2018.


25. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu și Andrejs Mamikins.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 617.443/OJMA).


27. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Ultima actualizare: 22 mai 2018Notă juridică