Показалец 
Протокол
PDF 255kWORD 77k
Вторник, 6 февруари 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович относно бъдещето на Европа (разискване)
 4.Съобщение на председателството
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (гласуване)
  5.4.Блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите ***I (гласуване)
  5.5.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (гласуване)
  5.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (гласуване)
  5.7.Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на комисиите
 11.Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)
 12.Прието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни Балкани (разискване)
 13.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 14.Положението в Зимбабве (разискване)
 15.Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент - Положението в Африн, Сирия (разискване)
 16.Положението във Венесуела (разискване)
 17.Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.10 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което осъди неотдавнашните терористични атентати в Афганистан и изрази солидарността на Парламента към семействата на жертвите и своята подкрепа за хората, които на местно равнище работят, за да намерят политическо решение за постигането на мир в страната.


3. Разискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович относно бъдещето на Европа (2018/2533(RSP))

Председателят направи кратко въведение, за да представи разискването и да обясни електронната процедура с привличане на вниманието ("catch the eye").

Изказаха се: Andrej Plenković (министър-председател на Хърватия) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

Изказа се Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli и Georgios Epitideios.

Изказа се Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes и Jiří Payne.

Изказа се Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica и Nicola Caputo.

Изказа се Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić и Tibor Szanyi.

Изказа се Andrej Plenković.

Разискването приключи.


4. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че испанските органи са потвърдили редовността и законосъобразността с испанското право на забраната за достъп до затвора в Естремера, за която сигнализира Mark Demesmaeker по време на последната месечна сесия (вж. точка 11 от протокола от 15.1.2018 г).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа [2017/2221(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0020)

Изказвания

David Coburn, преди гласуването (председателят отбеляза неговите думи).


5.2. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия [2017/0139(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0021)

Парламентът дава съгласието си за подновяване на споразумението.


5.3. Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (гласуване)

Предложение за решение, внесено съгласно член 197 от Правилника за дейността, от Председателския съвет, относно създаването, правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната комисия по процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Мнозинството от членовете, съставляващи Парламента, и 2/3 от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)0022)


5.4. Блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0023)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0023)


5.5. Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0003/2017)

Разискването се състоя на 13 февруари 2017 г. (точка 13 от протокола от 13.2.2017 г).

Гласуването се състоя на 15 февруари 2017 г. (точка 7.7 от протокола от 15.2.2017 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0024)

ДЕКЛАРАЦИИ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0024)


5.6. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2016 г. [2017/2124(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0025)


5.7. Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (гласуване)

Доклад относно ускоряването на иновациите в областта на чистата енергия [2017/2084(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0026)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (докладчик) след изказването на Daniel Hannan и Janusz Korwin-Mikke) и Seán Kelly

Доклад Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James и Igor Šoltes

Доклад Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann и Notis Marias

Доклад Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Момчил Неков, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska и Christelle Lechevalier.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.07 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead MCGUINNESS
Заместник-председател


8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Състав на комисиите

Председателят получи от групата GUE/NGL следното искане за назначаване:

комисия ENVI: Jiří Maštálka на мястото на Josu Juaristi Abaunz

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


11. Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-00003/2018) зададен от Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията FEMM, към Комисията: Нулева толерантност на гениталното осакатяване на жени (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias и Beatriz Becerra Basterrechea.

Изказа се Věra Jourová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—    Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията FEMM, относно нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 7.2.2018 г.


12. Прието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни Балкани (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Прието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни Балкани (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: David McAllister, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ангел Джамбазки, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Андрей Ковачев, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Илхан Кючюк, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Сергей Станишев, Željana Zovko и Isabella De Monte.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Асим Адемов, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Ева Майдел, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić и Franc Bogovič.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver и Csaba Sógor.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


13. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията ECON за непротивопоставяне на проекта на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), и препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 20 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на датите им на прилагане (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) бяха обявени на пленарното заседание вчера, понеделник, 5 февруари 2018 г. (точка 12 от протокола от 5.2.2018 г).

По отношение на тези препоръки не бе изразено никакво възражение в 24-часовия срок, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

В резултат на това препоръките се считат за приети и ще бъдат публикувани в приетите текстове от утрешното заседание, в сряда, 7 февруари 2018 г.


14. Положението в Зимбабве (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Зимбабве (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


15. Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент - Положението в Африн, Сирия (разискване)

Изявления на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (2018/2527(RSP)) и Положението в Африн, Сирия (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявленията.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Ангел Джамбазки, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues и Wajid Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward и José Inácio Faria.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.10 от протокола от 8.2.2018 г.


16. Положението във Венесуела (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Георги Пирински и Jonathan Arnott.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.11 от протокола от 8.2.2018 г.


17. Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund и Brando Benifei.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) João Pimenta Lopes.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.12 от протокола от 8.2.2018 г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 617.443/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.52 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Новаков, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация