Index 
Protokoll
PDF 232kWORD 73k
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković om Europas framtid (debatt)
 4.Meddelande från talmannen
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
  5.4.Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I (omröstning)
  5.5.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (omröstning)
  5.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (omröstning)
  5.7.Att påskynda innovationer för ren energi (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Utskottens sammansättning
 11.Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (debatt)
 12.Beslutet om EU:s utvidgningsstrategi – västra Balkan (debatt)
 13.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 14.Situationen i Zimbabwe (debatt)
 15.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.Situationen för UNRWA (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han fördömde terroristattentaten i Afghanistan nyligen och uttryckte parlamentets solidaritet med offrens familjer och sitt stöd åt dem som på plats arbetar för att finna en politisk lösning för fred i landet.


3. Debatt med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković om Europas framtid (debatt)

Debatt med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković om Europas framtid (2018/2533(RSP))

Talmannen höll en kort presentation för att inleda debatten, och förklarade hur det elektroniska ögonkontaktsförfarandet går till.

Talare: Andrej Plenković (Kroatiens premiärminister) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli och Georgios Epitideios.

Talare: Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes och Jiří Payne.

Talare: Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica och Nicola Caputo.

Talare: Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić och Tibor Szanyi.

Talare: Andrej Plenković.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att de spanska myndigheterna hade bekräftat att förbudet att besöka fängelset i Estremera, som Mark Demesmaeker hade påtalat vid föregående sammanträdesperiod (se punkt 11 i protokollet av den 15.1.2018), var korrekt och i överensstämmelse med spansk lagstiftning.


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet [2017/2221(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0020)

Inlägg:

David Coburn, före omröstningen (Talmannen noterade hans kommentar).


5.2. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien [2017/0139(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0021)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.


5.3. Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)

Förslag till beslut, framlagt av talmanskonferensen i enlighet med artikel 197 i arbetsordingen, om tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och 2/3 av de avgivna rösterna efordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0023)

UTTALANDE AV KOMMISSIONEN

Godkändes (P8_TA(2018)0023)


5.5. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0003/2017)

Debatten hade hållits den 13 februari 2017 (punkt 13 i protokollet av den 13.2.2017).

Omröstningen hade ägt rum den 15 februari 2017 (punkt 7.7 i protokollet av den 15.2.2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0024)

UTTALANDEN AV KOMMISSIONEN

Godkändes (P8_TA(2018)0024)


5.6. Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 [2017/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0025)


5.7. Att påskynda innovationer för ren energi (omröstning)

Betänkande om att påskynda innovationen för ren energi [2017/2084(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0026)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (föredragande) med anledning av Daniel Hannans och Janusz Korwin-Mikkes inlägg) och Seán Kelly

Betänkande Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James och Igor Šoltes

Betänkande Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann och Notis Marias

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska och Christelle Lechevalier.


7. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.07.)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead MCGUINNESS
Vice talman


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från GUE/NGL-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

ENVI-utskottet: Jiří Maštálka i stället för Josu Juaristi Abaunz

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


11. Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-00003/2018) från Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, till kommissionen: Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, som avböjde en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, som avböjde en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias och Beatriz Becerra Basterrechea.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—    Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, om nolltolerans för kvinnlig könsstympning (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 7.2.2018.


12. Beslutet om EU:s utvidgningsstrategi – västra Balkan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Beslutet om EU:s utvidgningsstrategi – västra Balkan (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko och Isabella De Monte.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver och Csaba Sógor.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), och ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 20 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller dag då de börjar tillämpas (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018), hade tillkännagivits i kammaren i går, måndagen den 5 februari 2018 (punkt 12 i protokollet av den 5.2.2018).

Ingen invändning mot dessa rekommendationer hade inkommit inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer anses följaktligen godkända, och kommer att offentliggöras bland antagna texter från plenarsammanträdet onsdagen den 7 februari 2018.


14. Situationen i Zimbabwe (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (debatt)

Uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) och Situationen i Afrin (Syrien) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias och Eugen Freund.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues och Wajid Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward och José Inácio Faria.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 8.2.2018.


16. Situationen i Venezuela (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgi Pirinski och Jonathan Arnott.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 8.2.2018.


17. Situationen för UNRWA (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: João Pimenta Lopes.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 8.2.2018.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 617.443/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice ordförande


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande