Index 
Jegyzőkönyv
PDF 308kWORD 83k
2018. február 7., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 4.Az Európai Parlament összetétele (vita)
 5.Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata (vita)
 6.Az ülés folytatása
 7.Szavazások órája
  7.1.Az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő előtti megvonása (szavazás)
  7.2.Az Európai Parlament összetétele (szavazás)
  7.3.Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata (szavazás)
  7.4.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.5.A kisebbségek védelme és a megkülönböztetésükkel szembeni küzdelem az EU tagállamaiban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.6.Kifogás felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben: Srí Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia felvétele a nagy kockázatú harmadik országok listájára (szavazás)
  7.7.A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A bizottságok tagjai
 13.Az egyre növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek következményei az európai polgárokra nézve (vita időszerű kérdésekről)
 14.Az európai uniós választójog reformja (vita)
 15.Az igazságszolgáltatási rendszer romániai reformja következtében a jogállamiságra leselkedő veszélyek (vita)
 16.A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap ***I - Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I
 17.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (vita)
 18.A civil társadalom csökkenő tere (vita)
 19.A női emberijog-védők helyzete és EU által nyújtott támogatás (vita)
 20.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 21.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 22.Dokumentumok benyújtása
 23.Előirányzatok átcsoportosítása
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő előtti megvonása


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Oroszország, Ojub Tyityijev ügye és a Memorial Emberi Jogi Központ (2018/2560(RSP))

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Ojub Tyityijev ügyéről és a Memorial Emberi Jogi Központról (B8-0096/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Ojub Tyityijev ügyéről és a Memorial Emberi Jogi Központról (B8-0098/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Ojub Tyityijev ügyéről és a Memorial Emberi Jogi Központról (B8-0099/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Ojub Tyityijev ügyéről és a Memorial Emberi Jogi Központról (B8-0102/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Ojub Tyityijev ügyéről és a Memorial Emberi Jogi Központról (B8-0105/2018);

—   Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,Oroszországról, Ojub Tyityijev ügyéről és a Memorial Emberi Jogi Központról (B8-0106/2018).

II.   Kivégzések Egyiptomban (2018/2561(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Željana Zovko és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi kivégzésekről (B8-0109/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi kivégzésekről (B8-0111/2018);

—   Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Klaus Buchner, Bodil Valero és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi kivégzésekről (B8-0112/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, az egyiptomi kivégzésekről (B8-0113/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová és Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi kivégzésekről (B8-0114/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri és Isabella De Monte, az S&D képviselőcsoport nevében, az egyiptomi kivégzésekről (B8-0115/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az egyiptomi kivégzésekről (B8-0116/2018).

III.   Gyermekrabszolgaság Haitin (2018/2562(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a gyermekrabszolgaságról Haitin (B8-0100/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a gyermekrabszolgaságról Haitin (B8-0101/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a gyermekrabszolgaságról Haitin (B8-0104/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a gyermekrabszolgaságról Haitin (B8-0107/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében, a gyermekrabszolgaságról Haitin (B8-0108/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, João Ferreira, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a gyermekrabszolgaságról Haitin (B8-0110/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök közli, hogy a PPE képviselőcsoport eljuttatott hozzá egy szavazásra irányuló kérelmet az ENVI bizottság azzal kapcsolatos határozata kapcsán, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdeményez az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Előadó: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), melyet a 2018. február 5-i, hétfői jegyzőkönyben jelentettek be (2018.2.5-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az elnökhöz az ENF és az EFDD képviselőcsoport is eljuttatott egy szavaszásra irányuló kérelmet a LIBE bizottság azzal kapcsolatos határozata kapcsán, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdeményez az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Előadó: Daniel Dalton (A8-0018/2018), melyet a 2018. február 5-i, hétfői jegyzőkönyben jelentettek be (2018.2.5-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy egy vagy több képviselőcsoporttól arra irányuló kérést, hogy a 2018. február 5-i, hétfői ülésnap jegyzőkönyvében bejelentett többi, intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozatot bocsássák szavazásra (2018.2.5-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az ECON és a JRUI bizottságok tehát megkezdhették az intézményközi tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően.


4. Az Európai Parlament összetétele (vita)

Jelentés az Európai Parlament összetételéről [2017/2054(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira előterjeszti a jelentést.

Felszólal: György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant és Michaela Šojdrová.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Hilde Vautmans, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Michaela Šojdrová, aki válaszol arra, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nuno Melo, és Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios és Anneli Jäätteenmäki.

Felszólal: Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.7-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


5. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata (vita)

Jelentés az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálatáról [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Silva Pereira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel és Nuno Melo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Frans Timmermans és Esteban González Pons.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.7-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést 11.47-kor felfüggesztik.)

(A Parlament ülést tart a 2017. évi Nobel-békedíj dijazottja, az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) egy képviselője beszéde alkalmából.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.18-kor folytatódik.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő előtti megvonása (szavazás)

Az Elnökök Értekezlete határozatára irányuló javaslat az eljárási szabályzat 21. cikke értelmében: Az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő előtti megvonása (2018.2.5-i jegyzőkönyv, 5. pont )

(A Parlament tagjainak többsége és a leadott szavazatok háromnegyede)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)
Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (2) bekezdése)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.2.7-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 178. cikkének (3) bekezdése értelmében a kétharmados többség kiszámításánál csak a „mellette” és az „ellene” szavazatok számítanak bele a leadott szavazatokba.

Felszólal: Ryszard Antoni Legutko vitatja e számítási mód alkalmazását e szavazás esetében, mivel az az eljárási szabályzat 21. cikke alapján zajlik (Az elnök megerősíti a 178. cikk alkalmazhatóságát e szavazás vonatkozásában), és Richard Corbett, az AFCO bizottság tagja támogatja a 178. cikk elnök általi értelmezését.

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva.


7.2. Az Európai Parlament összetétele (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament összetételéről [2017/2054(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0029)

Felszólalások

—   Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri és Julia Reid kéri, hogy egy megjelenítési probléma miatt szavazzanak újra az 5. cikkről (eredeti szöveg) (Az elnök eleget tesz a kérésnek.)


7.3. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálatáról [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)0030)

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök


7.4. A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13308/2017 - C8-0419/2017- 2017/0821(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0031)


7.5. A kisebbségek védelme és a megkülönböztetésükkel szembeni küzdelem az EU tagállamaiban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 216. cikkének (2) bekezdése értelmében benyújtotta Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, az uniós tagállamokban élő kisebbségek védelméről és megkülönböztetésmentességéről (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0032)


7.6. Kifogás felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben: Srí Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia felvétele a nagy kockázatú harmadik országok listájára (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése értelmében benyújtotta Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli és Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló 2017. december 13-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

—   Věra Jourová (a Bizottság tagja) és Marie-Christine Vergiat (előadó) a szavazás előtt.


7.7. A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0068/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0033)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira -jelentés - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke és Daniel Hannan

Esteban González Pons -jelentés - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák és Jasenko Selimovic

A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Jonathan Arnott.

°
° ° °

Felszólal: Danuta Jazłowiecka a szavazatindokolások lebonyolításáról (Az elnök magyarázatot ad), és Jonathan Arnott az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő elotti megvonása kapcsán (Az elnök megszakítja a felszólalót, mivel e téma kapcsán nem lehet indokolni a szavazatot).


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.27-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A bizottságok tagjai

Az elnök az ENF képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmet kapta:

Terrorizmussal foglalkozó különbizottság: André Elissen helyére Dominique Martin

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


13. Az egyre növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek következményei az európai polgárokra nézve (vita időszerű kérdésekről)

Az egyre növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek következményei az európai polgárokra nézve (2018/2558(RSP))

Felszólal: Udo Bullmann bevezeti az S&D képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Marianne Thyssen és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


14. Az európai uniós választójog reformja (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000099/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Az európai uniós választójog reformja (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Jo Leinen kifejti a kérdést.

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elmar Brok, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić és Ramón Jáuregui Atondo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Max Andersson, Notis Marias és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


15. Az igazságszolgáltatási rendszer romániai reformja következtében a jogállamiságra leselkedő veszélyek (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az igazságszolgáltatási rendszer romániai reformja következtében a jogállamiságra leselkedő veszélyek (2018/2512(RSP))

Felszólal: Dan Nica és Sophia in 't Veld a vita lebonyolításának módjáról (az elnök megállapítja, hogy a Tanács képviselve van, így sor kerülhet a vitára).

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Traian Ungureanu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Claudia Țapardel, és Ioan Mircea Paşcu.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés és Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Boştinaru.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel és Andi Cristea.

Felszólal: Věra Jourová és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


16. A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap ***I - Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I

Jelentés a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Jelentés az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Nirj Deva (a DEVE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke).

Felszólal: Eduard Kukan (az AFET bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabelle Thomas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos és Paul Rübig.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo.

Felszólal: Werner Hoyer, Jyrki Katainen és Eider Gardiazabal Rubial.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 12.7. pont és 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.8. pont .


17. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről szóló eves jelentésről [2017/2071(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Luděk Niedermayer (az ECON bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ivana Maletić (a REGI bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nedzhmi Ali, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, José Manuel Fernandes, John Howarth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato és Diane James.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Jyrki Katainen, Werner Hoyer és Eider Gardiazabal Rubial.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.9. pont .


18. A civil társadalom csökkenő tere (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A civil társadalom csökkenő tere (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Péter Niedermüller, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward és Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


19. A női emberijog-védők helyzete és EU által nyújtott támogatás (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000102/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Rosa Estaràs Ferragut, au nom du groupe PPE, Iratxe García Pérez et Soraya Post, au nom du groupe S&D, Arne Gericke, au nom du groupe ECR, Malin Björk, au nom du groupe GUE/NGL, Terry Reintke et Ernest Urtasun Domènech, au nom du groupe Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Hilde Vautmans, au nom du groupe ALDE, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője számára: A női emberijog-védők helyzete és EU által nyújtott támogatás (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000101/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Rosa Estaràs Ferragut, au nom du groupe PPE, Iratxe García Pérez et Soraya Post, au nom du groupe S&D, Malin Björk, au nom du groupe GUE/NGL, Arne Gericke, au nom du groupe ECR, Terry Reintke et Ernest Urtasun Domènech, au nom du groupe Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Hilde Vautmans, au nom du groupe ALDE, a Bizottság számára: A női emberijog-védők helyzete és EU által nyújtott támogatás (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun és Izaskun Bilbao Barandica kifejti a kérdéseket.

Věra Jourová (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság nevében, válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pina Picierno, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


20. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2017/86 felhatalmazáson alapuló rendelet görög nyelvi változatának helyesbítéséről (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság Felhatalmazáson Alapuló Rendelete a 443/2009/EK európai parlament és tanácsi rendelet I. mellékletének a 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban nyilvántartásba vett új személygépjárművek tömegének alakulása tekintetében történő módosításáról (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országban székhellyel rendelkező nem pénzügyi szerződő felekkel bonyolított ügyletek hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény alóli mentesítésére vonatkozó eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 24.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési munkáknál használt, a személyek magasból történő lezuhanásának megelőzésére vagy megállítására szolgáló kikötőeszközök teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet spanyol nyelvű változatának helyesbítéséről (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az anyatej-kiegészítő tápszerek előírt fehérjetartalma tekintetében történő módosításáról (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

A Bizottság határozata az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktus visszavonásáról:

- A 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíztároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet spanyol nyelvű változatának helyesbítéséről szóló 2017. szeptember 25-i (C(2017)06261) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet visszavonása - C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA)

A beérkezés időpontja: 2018. január 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE


21. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acibenzolar-S-metil, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, izofetamid, metrafenon, pendimetalin és teflubenzuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - határidő: 2018. március 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz, klórpirifosz-metil és triklopir megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - határidő: 2018. március 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében a közigazgatási ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciakövetelményeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - határidő: 2018. április 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelet a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 1321/2014/EU rendelet lengyel nyelvű változatának helyesbítéséről (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - határidő: 2018. április 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek értékeléséhez és engedélyezéséhez használt egységes alapelvek tekintetében történő végrehajtásáról szóló 546/2011/EU bizottsági rendelet helyesbítéséről (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - határidő: 2018. április 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI, IMCO

- A Bizottság rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - határidő: 2018. április 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


22. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a V/AB-01/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-02/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


23. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. és 179. cikke értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 34/2017 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. és 179. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosítását: DEC 34/2017 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 25. cikkének (1) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Számvevőszék alábbi előirányzat-átcsoportosításával szemben: V/AB-01/C/18 és V/AB-02/C/18.


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 617.443/OJJE).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.16-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


1. melléklet - Az Európai Parlament egy alelnöke (Ryszard Czarnecki) megbízatásának idő előtti megvonása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, Kappel, Lebreton, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Pretzell, Rebega, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 19.Jogi nyilatkozat