Indeks 
Protokół
PDF 310kWORD 84k
Środa, 7 lutego 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 4.Skład Parlamentu Europejskiego (debata)
 5.Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego) (głosowanie)
  7.2.Skład Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  7.3.Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (głosowanie)
  7.4.Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Ochrona i przeciwdziałanie dyskryminowaniu obywateli UE należących do mniejszości w państwach członkowskich UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (głosowanie)
  7.7.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład komisji
 13.Konsekwencje pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych dla obywateli europejskich (debata na aktualny temat)
 14.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (debata)
 15.Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości (debata)
 16.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ***I - Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I
 17.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 18.Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)
 19.Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (debata)
 20.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 21.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 22.Składanie dokumentów
 23.Przesunięcie środków
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (2018/2560(RSP))

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes et Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Rosji – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (B8-0096/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR, w sprawie Rosji – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (B8-0098/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Rosji – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (B8-0099/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Rosji – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (B8-0102/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie Rosji – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (B8-0105/2018);

—   Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels i Barbara Spinelli, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Rosji – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (B8-0106/2018).

II.   Egzekucje w Egipcie (2018/2561(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Željana Zovko i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie egzekucji w Egipcie (B8-0109/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie egzekucji w Egipcie (B8-0111/2018);

—   Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Klaus Buchner, Bodil Valero i Igor Šoltes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie egzekucji w Egipcie (B8-0112/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie egzekucji w Egipcie (B8-0113/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie egzekucji w Egipcie (B8-0114/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri i Isabella De Monte, w imieniu grupy S&D, w sprawie egzekucji w Egipcie (B8-0115/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie egzekucji w Egipcie (B8-0116/2018).

III.   Niewolnictwo dzieci na Haiti (2018/2562(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti (B8-0100/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes et Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, i Ignazio Corrao et Fabio Massimo Castaldo, w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti (B8-0101/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti (B8-0104/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti (B8-0107/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D, w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti (B8-0108/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, João Ferreira, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti (B8-0110/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał od grupy PPE wniosek o głosowanie dotyczący decyzji komisji ENVI o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Sprawozdawca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 5 lutego 2018 r. (pkt 10 protokołu z dnia 5.2.2018).

Przewodniczący otrzymał również od grup ENF i EFDD wniosek o głosowanie dotyczący decyzji komisji LIBE o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw członkowskich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0018/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 5 lutego 2018 r. (pkt 10 protokołu z dnia 5.2.2018).

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym.

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego pozostałych decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 5 lutego 2018 r. (pkt 10 protokołu z dnia 5.2.2018).

Komisje ECON i JURI mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


4. Skład Parlamentu Europejskiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego [2017/2054(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant i Michaela Šojdrová.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hilde Vautmans, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Michaeli Šojdrovej, która udzieliła odpowiedzi, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Roberto Gualtieri, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nuna Mela, i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 7.2.2018.


5. Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Florent Marcellesi, Paulo Rangel i Nuno Melo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Esteban González Pons.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 7.2.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.47.)

(Parlament zgromadził się z okazji wystapienia przedstawiciela Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN), która została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za 2017 r.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.18.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego) (głosowanie)

Projekt decyzji Konferencji Przewodniczących zgodnie z art. 21 Regulaminu: Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego) (pkt 5 protokołu z dnia 5.2.2018)

(Większość posłów zasiadających w Parlamencie i 2/3 oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
Głosowanie tajne (art. 180a, ust. 2 Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 7.2.2018)

Przewodniczący wyjaśnił, że do celów określenia większości 2/3 tylko głosy „za” i „przeciw” są uwzględniane przy obliczaniu oddanych głosów, zgodnie z art. 178 ust. 3 Regulaminu.

Głos zabrali: Ryszard Antoni Legutko, który zakwestionował zastosowanie tej metody obliczeń do tego głosowania odbywającego się na podstawie art. 21 Regulaminu (Przewodniczący potwierdził zastosowanie art. 178 do tego głosowania), i Richard Corbett, członek komisji AFCO, który poparł wykładnię art. 178 przedstawioną przez Przewodniczącego.

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto


7.2. Skład Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego [2017/2054(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0029)

Wystąpienia

—   Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri i Julia Reid, aby zwrócić się z powodu błędnego wyświetlenia o ponowne głosowanie nad art. 5 (pierwotny tekst) (Przewodniczący przyjął ten wniosek).


7.3. Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0030)

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca


7.4. Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [13308/2017 - C8-0419/2017- 2017/0821(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0031)


7.5. Ochrona i przeciwdziałanie dyskryminowaniu obywateli UE należących do mniejszości w państwach członkowskich UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożonej zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu przez Cecilię Wikström, w imieniu komisji PETI, w sprawie ochrony i niedyskryminacji mniejszości w państwach członkowskich UE (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0032)


7.6. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożonej zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez Marie-Christine Vergiat, Cornelię Ernst, Marisę Matias, Merję Kyllönen, Helmuta Scholza, Barbarę Spinelli i Lolę Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

—   Věra Jourová (członkini Komisji) i Marie-Christine Vergiat (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


7.7. Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0068/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0033)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke i Daniel Hannan

Sprawozdanie Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák i Jasenko Selimovic

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Jonathan Arnott.

°
° ° °

Głos zabrali: Danuta Jazłowiecka w sprawie organizacji wyjaśnień dotyczących głosowania (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień) i Jonathan Arnott w sprawie wcześniejszego odwołania ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego) (Przewodnicząca przerwała mówcy, ponieważ w tej sprawie wyjaśnienia dotyczące głosowania nie są dopuszczalne).


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.27.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy ENF następujący wniosek o nominację:

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu: Dominique Martin zamiast André Elissena

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


13. Konsekwencje pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych dla obywateli europejskich (debata na aktualny temat)

Konsekwencje pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych dla obywateli europejskich (2018/2558(RSP))

Głos zabrał Udo Bullmann, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrali: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


14. Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000099/2017), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Rady: Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner rozwinęła pytanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Jo Leinen rozwinął pytanie.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jo Leinena, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Max Andersson, Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


15. Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości (2018/2512(RSP))

Głos zabrali: Dan Nica i Sophia in 't Veld w sprawie warunków organizacji tej debaty (Przewodniczący stwierdził, że jest obecny przedstawiciel Rady i debata może się odbyć).

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Traian Ungureanu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claudię Țapardel, i Ioan Mircea Paşcu.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés i Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Boştinaru.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel i Andi Cristea.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


16. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ***I - Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Nirj Deva (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE).

Głos zabrali: Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Głos zabrali: Eduard Kukan (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Isabelle Thomas w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, André Elissen, Eleftherios Synadinos i Paul Rübig.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Nicola Caputo.

Głos zabrali: Werner Hoyer, Jyrki Katainen i Eider Gardiazabal Rubial.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 i pkt 12.8 protokołu z dnia 8.2.2018.


17. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2017/2071(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Luděk Niedermayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON).

Głos zabrali: Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ivana Maletić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, José Manuel Fernandes, John Howarth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato i Diane James.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Jyrki Katainen, Werner Hoyer i Eider Gardiazabal Rubial.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.9 protokołu z dnia 8.2.2018.


18. Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward i Notis Marias.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


19. Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000102/2017), które skierowali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke i Ernest Urtasun Domènech, w imieniu grupy Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000101/2017), które skierowali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Terry Reintke i Ernest Urtasun Domènech, w imieniu grupy Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun i Izaskun Bilbao Barandica rozwinęli pytania.

Věra Jourová (członkini Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz w imieniu Komisji, odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Pina Picierno w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Caterina Chinnici.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


20. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania greckiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/86 ustanawiającego plan wzakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 stycznia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 odnośnie do zmian masy nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w latach 2014, 2015 i 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 stycznia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących procedur wykluczania transakcji z kontrahentami niefinansowymi z siedzibą w państwie trzecim z wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 stycznia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 stycznia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 stycznia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymagań dotyczących zawartości białka w preparatach do dalszego żywienia niemowląt (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 stycznia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Decyzja Komisji o wycofaniu następującego aktu delegowanego:

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego Komisji (C(2017)06261) z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Data otrzymania: 18 stycznia 2018 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE


21. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, benzowyndiflupyru, bifentryny, biksafenu, chlorantraniliprolu, deltametryny, flonikamidu, fluazyfopu-P, izofetamidu, metrafenonu, pendimetaliny i teflubenzuronu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - termin: 20 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego i triklopyru w określonych produktach lub na ich powierzchni (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - termin: 20 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora administracji publicznej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - termin: 20 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - termin: 22 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - termin: 17 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - termin: 25 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


22. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-01/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


23. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 i art. 179 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 34/2017 - Sekcja III - Komisja

Zgodnie z art. 27 i art. 179 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zadecydowała o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 34/2017 - Sekcja III - Komisja

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-01/C/18 i V/AB-02/C/18.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 617.443/OJJE).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.16.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Załącznik 1 - Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, Kappel, Lebreton, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Pretzell, Rebega, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna