Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.6. Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Helga Stevens (в качеството на заместник на докладчика) и João Pimenta Lopes, преди гласуването.

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация