Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.6. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Helga Stevens (som ersatte föredraganden) och João Pimenta Lopes, före omröstningen.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande