Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0274(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0132/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0132/2017

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0037

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.7. Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0037)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου