Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2553(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0085/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0042

Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

12.12. Situationen för UNRWA (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för UNRWA (2018/2553(RSP))

Debatten hade ägt rum den 6 februari 2018 (punkt 17 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 8 februari 2018 (punkt 4 i protokollet av den 8.2.2018).

Resolutionsförslag B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 och B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0085/2018

(ersätter B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 och B8-0093/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa och Tokia Saïfi för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post och Marita Ulvskog för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić och Karol Karski för ECR-gruppen

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen,

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen,

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun och Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Laura Agea.

Antogs (P8_TA(2018)0042)

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande