Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 313kWORD 94k
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Αναφορές
 7.Διατάξεις για τη θερινή ώρα (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial»
  8.2.Εκτελέσεις στην Αίγυπτο
  8.3.Παιδική δουλεία στην Αϊτή
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial» (ψηφοφορία)
  12.2.Εκτελέσεις στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
  12.3.Παιδική δουλεία στην Αϊτή (ψηφοφορία)
  12.4.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
  12.5.Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  12.6.Θέσπιση κεντρικού συστήματος για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες (TCN) προς συμπλήρωση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (σύστημα ECRIS-TCN) ***I (ψηφοφορία)
  12.7.Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις ***I (ψηφοφορία)
  12.8.Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  12.9.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  12.10.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (ψηφοφορία)
  12.11.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  12.12.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (ψηφοφορία)
  12.13.Διατάξεις για τη θερινή ώρα (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνόδου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2017/2527(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa και Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 12.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.


3. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2017/2559(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Eduard Kukan, Ivan Štefanec και Lorenzo Cesa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza και Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.


4. Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (2017/2553(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Νικόλαος Χουντής, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος Παπαδημούλης, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post και Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rosa D’Amato, σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský και Lorenzo Cesa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (ASECNA) σχετικά με την ανάπτυξη της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών εντός της ζώνης αρμοδιότητας του ASECNA προς όφελος της πολιτικής αεροπορίας (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, EMPL, BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Salvatore Domenico Pogliese. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία κοινών εμπορικών επιμελητηρίων σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την ΕΕ (B8-0042/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ιταλικών και ευρωπαϊκών τροφίμων υψηλής ποιότητας (B8-0061/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα και τη χρήση του ποδηλάτου (B8-0703/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (B8-0704/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετεγκατάσταση των μεταναστών (B8-0705/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο (B8-0706/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα για να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας μετά τις εξαγορές που πραγματοποίησε η Κίνα στην Ευρώπη (B8-0707/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την κατασπατάληση τροφίμων (B8-0708/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


6. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1240/2017)· (*) (αριθ. 1241/2017)· (*) (αριθ. 1242/2017)· (*) (αριθ. 1243/2017)· (*) (αριθ. 1244/2017)· Ion Georgescu (αριθ. 1245/2017)· Coralba Florinda Bonazza (αριθ. 1246/2017)· Fernando Duran Roca (αριθ. 1247/2017)· Vincas Jokimas (αριθ. 1248/2017)· (*) (αριθ. 1249/2017)· (*) (αριθ. 1250/2017)· (*) (αριθ. 1251/2017)· (*) (αριθ. 1252/2017)· (*) (αριθ. 1253/2017)· (*) (αριθ. 1254/2017)· (*) (αριθ. 1255/2017)· Ramon Marcos Fernandez (αριθ. 1256/2017)· Michele Chimienti (αριθ. 1257/2017)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 1258/2017)· (*) (αριθ. 1259/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1260/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1261/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1262/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1263/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1264/2017)· (*) (αριθ. 0013/2018)· (*) (αριθ. 0014/2018)· (*) (αριθ. 0015/2018)· Alexandre Safdari Sakyani (αριθ. 0016/2018)· (*) (αριθ. 0017/2018)· (*) (αριθ. 0018/2018)· Ioannis Ζaimakis (αριθ. 0019/2018)· (*) (αριθ. 0020/2018)· Iben Røstbjærg Kullberg (αριθ. 0021/2018)· (*) (αριθ. 0022/2018)· Xavier Gavilan (αριθ. 0023/2018)· (*) (αριθ. 0024/2018)· (*) (αριθ. 0025/2018)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0026/2018)· (*) (αριθ. 0027/2018)· Georgios Papadopoulos (αριθ. 0028/2018)· (*) (αριθ. 0029/2018)· Jean-pierre Sammut (αριθ. 0030/2018)· Domenico Lauriola (αριθ. 0031/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0032/2018)· Katya Ivanovska Beer (αριθ. 0033/2018)· (*) (αριθ. 0034/2018)· (*) (αριθ. 0035/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0036/2018)· Núria Esteban (αριθ. 0037/2018)· Susanne Winsauer-schrader (αριθ. 0038/2018)· Norbert Hinsenhofen (αριθ. 0039/2018)· Alberto Malagoli (αριθ. 0040/2018)· Alberto De La Peña Guillen (αριθ. 0041/2018)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0042/2018)· (*) (αριθ. 0043/2018)· (*) (αριθ. 0044/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0045/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0046/2018)· (*) (αριθ. 0047/2018)· (*) (αριθ. 0048/2018)· (*) (αριθ. 0049/2018)· Heiko Fritschen (αριθ. 0050/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0051/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0052/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0053/2018)· Josef Maruschke (αριθ. 0054/2018)· Peter-ulrich Paulsen (αριθ. 0055/2018)· Tuuli Stewart (αριθ. 0056/2018)· (*) (αριθ. 0057/2018)· Maria Antónia Pereira Vitorino (αριθ. 0058/2018)· (*) (αριθ. 0059/2018)· Konstantinos Kostopoulos (αριθ. 0060/2018)· Constance Mbassi Manga (αριθ. 0061/2018)· (*) (αριθ. 0062/2018)· Aylin Zeybek (αριθ. 0063/2018)· (*) (αριθ. 0064/2018)· (*) (αριθ. 0065/2018)· (*) (αριθ. 0066/2018)· Francisco Almodóvar Navalón (αριθ. 0067/2018)· (*) (αριθ. 0068/2018)· (*) (αριθ. 0069/2018)· (*) (αριθ. 0070/2018).


7. Διατάξεις για τη θερινή ώρα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Διατάξεις για τη θερινή ώρα (2017/2968(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, και Werner Langen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Λευτέρης Χριστοφόρου, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Μαρία Σπυράκη, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2018)


8.1. Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial»

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 και B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Οι Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post και Helmut Scholz παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.


8.2. Εκτελέσεις στην Αίγυπτο

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 και B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Οι Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Isabella De Monte και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.


8.3. Παιδική δουλεία στην Αϊτή

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 και B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Οι Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano και Maria Lidia Senra Rodríguez παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.28 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.


10. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τον σεισμό που έπληξε χθες την Ταϊβάν και εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων.


11. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Jacques Colombier ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Edouard Ferrand με ισχύ από 2ας Φεβρουαρίου 2018.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Jacques Colombier καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο David Coburn.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


12.1. Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial» (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 και B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0096/2018

(αντικαθιστά τις B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 και B8-0106/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0034)


12.2. Εκτελέσεις στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 και B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0109/2018

(αντικαθιστά τις B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 και B8-0116/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0035)


12.3. Παιδική δουλεία στην Αϊτή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 και B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0100/2018)

(αντικαθιστά τις B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 και B8-0110/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Lola Sánchez Caldentey.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0036)


12.4. Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)

Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων (2018/2535(RSP))

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018)


12.5. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Εισηγητής: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Ο Christofer Fjellner, πριν από την ψηφοφορία.


12.6. Θέσπιση κεντρικού συστήματος για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες (TCN) προς συμπλήρωση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (σύστημα ECRIS-TCN) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Η Helga Stevens (αναπληρώτρια εισηγήτρια) και ο João Pimenta Lopes, πριν από την ψηφοφορία.


12.7. Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0037)


12.8. Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0038)


12.9. Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2017/2071(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0039)


12.10. Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 και B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0082/2018

(αντικαθιστά τις B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 και B8-0103/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0040)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0079/2018 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Miapetra Kumpula-Natri προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8 της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B8-0082/2018. Η τροπολογία γίνεται δεκτή.


12.11. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 και B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0078/2018

(αντικαθιστά τις B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0041)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0083/2018, B8-0087/2018 και B8-0094/2018 καταπίπτουν.)


12.12. Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (2018/2553(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 και B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0085/2018

(αντικαθιστά τις B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 και B8-0093/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Νικόλαος Χουντής, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0042)


12.13. Διατάξεις για τη θερινή ώρα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0070/2018 και B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0070/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0043)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0071/2018 καταπίπτει.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Έκθεση Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Έκθεση Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Alex Mayer και Monika Smolková

Προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) και (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins και Laima Liucija Andrikienė

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė και Daniel Hannan

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση της UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza και Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský και Dubravka Šuica.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.57.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

15. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


17. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού αερίου στην Ιταλία

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000086/2017) από τους Rosa D'Amato και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού αερίου στην Ιταλία (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Η Rosa D'Amato αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa D'Amato, Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza, και Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria Grapini.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σχόλιο σχετικά με τη δημοσίευση των μείζονος σημασίας επερωτήσεων στην ημερήσια διάταξη.

Παρεμβαίνει ο Udo Bullmann.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή TRAN

- Ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ώρα για δράση! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Σύσταση στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με μία εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής (2018/2018(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Σύσταση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη (2018/2017(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Εφαρμογή των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ: ενδιάμεση επανεξέταση 2017 και η μελλοντική αρχιτεκτονική για την περίοδο μετά το 2020 (2017/2280(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: BUDG, INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών (2017/2206(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

επιτροπή FEMM

- Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

επιτροπή AFET

- Κανονισμός για τον ENISA, τον «Οργανισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και για την πιστοποίηση ασφαλείας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)


19. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και 1η Μαρτίου 2018.


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.49.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Παράρτηµα 1 - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων

Ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων

(30 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου