Indeks 
Zapisnik
PDF 283kWORD 86k
Četvrtak, 8. veljače 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Situacija u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Situacija u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Podnošenje dokumenata
 6.Predstavke
 7.Ljetno računanje vremena (rasprava)
 8.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  8.1.Rusija, slučaj Ojuba Titieva i Centra za ljudska prava Memorial
  8.2.Smaknuća u Egiptu
  8.3.Ropstvo djece na Haitiju
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Priopćenje predsjedništva
 11.Sastav Parlamenta
 12.Glasovanje
  12.1.Rusija, slučaj Ojuba Titieva i Centra za ljudska prava Memorial (glasovanje)
  12.2.Smaknuća u Egiptu (glasovanje)
  12.3.Ropstvo djece na Haitiju (glasovanje)
  12.4.Poimenični sastav Posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji (glasovanje)
  12.5.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Praćenje emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i izvješćivanje o ta dva parametra ***I (glasovanje)
  12.6.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Uspostava centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 (sustav ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)
  12.7.Jamstveni fond za vanjska djelovanja ***I (glasovanje)
  12.8.Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije ***I (glasovanje)
  12.9.Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (glasovanje)
  12.10.Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj (glasovanje)
  12.11.Situacija u Venezueli (glasovanje)
  12.12.Situacija u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (glasovanje)
  12.13.Ljetno računanje vremena (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 17.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 18.Odluke o određenim dokumentima
 19.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Poimenični sastav Posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2017/2527(RSP))

Rasprava je održana 6. veljače 2018. (točka 15 zapisnika od 6.2.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky i Matteo Salvini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa i Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika od 8.2.2018..


3. Situacija u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Venezueli (2017/2559(RSP))

Rasprava je održana 6. veljače 2018. (točka 16 zapisnika od 6.2.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec i Lorenzo Cesa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo i Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza i Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika od 8. veljače 2018.


4. Situacija u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2017/2553(RSP))

Rasprava je održana 6. veljače 2018. (točka 17 zapisnika od 6.2.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post i Marita Ulvskog, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rosa D’Amato, o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský i Lorenzo Cesa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika od 8.2.2018..


5. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, TRAN

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, EMPL, BUDG

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, IMCO

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Salvatore Domenico Pogliese. Prijedlog rezolucije o osnivanju zajedničkih gospodarskih komora u trećim zemljama potpisnicama trgovinskih sporazuma s EU-om (B8-0042/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti prvoklasnih talijanskih i europskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (B8-0061/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o održivoj mobilnosti i korištenju bicikla kao prijevoznog sredstva (B8-0703/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potrebi sprečavanja ranog napuštanja školovanja (B8-0704/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o premještanju migranata (B8-0705/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o borbi protiv onečišćenja u Sredozemlju (B8-0706/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o mjerama za sprečavanje daljnjih gubitaka radnih mjesta nakon kineskih akvizicija u Europi (B8-0707/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o senzibilizaciji u vezi s rasipanjem hrane (B8-0708/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


6. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

6. veljače 2018.

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 1240/2017); (*) (br. 1241/2017); (*) (br. 1242/2017); (*) (br. 1243/2017); (*) (br. 1244/2017); Ion Georgescu (br. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (br. 1246/2017); Fernando Duran Roca (br. 1247/2017); Vincas Jokimas (br. 1248/2017); (*) (br. 1249/2017); (*) (br. 1250/2017); (*) (br. 1251/2017); (*) (br. 1252/2017); (*) (br. 1253/2017); (*) (br. 1254/2017); (*) (br. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (br. 1256/2017); Michele Chimienti (br. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (br. 1258/2017); (*) (br. 1259/2017); Jens Genzer (br. 1260/2017); Jens Genzer (br. 1261/2017); Jens Genzer (br. 1262/2017); Jens Genzer (br. 1263/2017); Jens Genzer (br. 1264/2017); (*) (br. 0013/2018); (*) (br. 0014/2018); (*) (br. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (br. 0016/2018); (*) (br. 0017/2018); (*) (br. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (br. 0019/2018); (*) (br. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (br. 0021/2018); (*) (br. 0022/2018); Xavier Gavilan (br. 0023/2018); (*) (br. 0024/2018); (*) (br. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (br. 0026/2018); (*) (br. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (br. 0028/2018); (*) (br. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (br. 0030/2018); Domenico Lauriola (br. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (br. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (br. 0033/2018); (*) (br. 0034/2018); (*) (br. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (br. 0036/2018); Núria Esteban (br. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (br. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (br. 0039/2018); Alberto Malagoli (br. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (br. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (br. 0042/2018); (*) (br. 0043/2018); (*) (br. 0044/2018); Fotios Batzios (br. 0045/2018); Fotios Batzios (br. 0046/2018); (*) (br. 0047/2018); (*) (br. 0048/2018); (*) (br. 0049/2018); Heiko Fritschen (br. 0050/2018); Jens Genzer (br. 0051/2018); Jens Genzer (br. 0052/2018); Jens Genzer (br. 0053/2018); Josef Maruschke (br. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (br. 0055/2018); Tuuli Stewart (br. 0056/2018); (*) (br. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (br. 0058/2018); (*) (br. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (br. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (br. 0061/2018); (*) (br. 0062/2018); Aylin Zeybek (br. 0063/2018); (*) (br. 0064/2018); (*) (br. 0065/2018); (*) (br. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (br. 0067/2018); (*) (br. 0068/2018); (*) (br. 0069/2018); (*) (br. 0070/2018).


7. Ljetno računanje vremena (rasprava)

Izjava Komisije: Ljetno računanje vremena (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angelo Ciocca, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Heidi Hautala, i Werner Langen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman i Andrzej Grzyb.

Govorila je Violeta Bulc.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Karima Delli, u ime Odbora TRAN, o ljetnom računanju vremena (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, o ljetnom računanju vremena (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.13 zapisnika od 8.2.2018..


8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 7.2.2018..)


8.1. Rusija, slučaj Ojuba Titieva i Centra za ljudska prava Memorial

Prijedlozi rezolucije B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post i Helmut Scholz predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jiří Pospíšil.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika od 8.2.2018..


8.2. Smaknuća u Egiptu

Prijedlozi rezolucije B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorio je Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Isabella De Monte i Stanislav Polčák.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika od 8.2.2018..


8.3. Ropstvo djece na Haitiju

Prijedlozi rezolucije B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano i Maria Lidia Senra Rodríguez predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák i Seán Kelly.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika od 8.2.2018..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:28 u očekivanju glasovanja)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:01 h.


10. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je dao priopćenje u vezi s jučerašnjim potresom koji je pogodio Tajvan i izrazio saučešće Parlamenta obiteljima žrtava.


11. Sastav Parlamenta

Nadležna fracuska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Jacquesa Colombiera umjesto Edouarda Ferranda na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 2. veljače 2018.

Parlament je primio na znanje njegov izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Jacques Colombier sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Govorio je David Coburn.


12. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


12.1. Rusija, slučaj Ojuba Titieva i Centra za ljudska prava Memorial (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0096/2018

(koji zamjenjuje B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0034)


12.2. Smaknuća u Egiptu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0109/2018

(koji zamjenjuje B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0035)


12.3. Ropstvo djece na Haitiju (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0100/2018)

(koji zamjenjuje B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Usvojen (P8_TA(2018)0036)


12.4. Poimenični sastav Posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji (glasovanje)

Poimenični sastav Posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji (2018/2535(RSP))

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

POIMENIČNI SASTAV POSEBNOG ODBORA ZA POSTUPAK ODOBRAVANJA PESTICIDA U UNIJI

Proglašen odobrenim (prilog 1 zapisnika od 8.2.2018.)


12.5. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Praćenje emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i izvješćivanje o ta dva parametra ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Izvjestitelj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Christofer Fjellner, prije glasovanja.


12.6. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Uspostava centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 (sustav ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Helga Stevens (zamjenica izvjestitelja) i João Pimenta Lopes, prije glasovanja.


12.7. Jamstveni fond za vanjska djelovanja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0037)


12.8. Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0038)


12.9. Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke [2017/2071(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0039)


12.10. Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP))

Rasprava je održana 6. veljače 2018. (točka 15 zapisnika od 6.2.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 8. veljače 2018. (točka 2 zapisnika od 8.2.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 i B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0082/2018

(koji zamjenjuje B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 i B8-0103/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0040)

(Prijedlog rezolucije B8-0079/2018 se ne razmatra.)

Govorili su:

Miapetra Kumpula-Natri podnijela je usmeni amandman na stavak 8. zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B8-0082/2018. Amandman je prihvaćen.


12.11. Situacija u Venezueli (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Venezueli (2018/2559(RSP))

Rasprava je održana 6. veljače 2018. (točka 16 zapisnika od 6.2.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 8. veljače 2018. (točka 3 zapisnika od 8.2.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 i B8-0094/2018(2018/2559(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0078/2018

(koji zamjenjuje B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0041)

(Prijedlozi rezolucija B8-0083/2018, B8-0087/2018 i B8-0094/2018 se ne razmatraju.)


12.12. Situacija u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP))

Rasprava je održana 6. veljače 2018. (točka 17 zapisnika od 6.2.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 8. veljače 2018. (točka 4 zapisnika od 8.2.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 i B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0085/2018

(koji zamjenjuje B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 i B8-0093/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Usvojen (P8_TA(2018)0042)


12.13. Ljetno računanje vremena (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0070/2018 i B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0070/2018

Usvojen (P8_TA(2018)0043)

(Prijedlog rezolucije B8-0071/2018 se ne razmatra.)


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

13. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Izvješće: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Izvješće: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Alex Mayer i Monika Smolková

Prijedlozi rezolucija o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) i (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins i Laima Liucija Andrikienė

Prijedlog zajedničke rezolucije o stanju u Venezueli (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė i Daniel Hannan

Prijedlog zajedničke rezolucije o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza i Tomáš Zdechovský

Prijedlog rezolucije o ljetnom računanju vremena (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský i Dubravka Šuica.


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:57 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

15. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


16. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


17. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Transjadranski plinovod u Italiji

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-000086/2017) Rose D'Amato i Daria Tamburrana, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Transjadranski plinovod u Italiji (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato obrazložila je pitanje.

Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rosa D'Amato, Seán Kelly, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleonora Forenza, i Angel Dzhambazki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobiola Maria Grapini.

Predsjednik je dao izjavu o objavi duljih zastupničkih pitanja u dnenvnom redu.

Govorio je Udo Bullmann.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

Rasprava je zaključena.


18. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

Odbor TRAN

- Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: Vrijeme je za djelovanje! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(mišljenje: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 108. Poslovnika)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Europskoj komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o moderniziranom sporazumu o pridruživanju između EU-a i Čilea (2018/2018(INI))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 113. Poslovnika)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i ESVD-u o Libiji (2018/2017(INI))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor INTA

- Primjena instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja za 2017. i budući ustroj nakon 2020. (2017/2280(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: BUDG, INTA, DEVE (članak 54. Poslovnika)

Odbor DEVE

- Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem (2017/2206(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: FEMM, DEVE

Odbor JURI (članak 39. Poslovnika)

- Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda, izmjena Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
upućeno nadležnom odboru: AGRI
mišljenje: ENVI, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (članak 39. Poslovnika), JURI (članak 104. Poslovnika)

Odbor FEMM

- Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

Odbor AFET

- Uredba o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (članak 54. Poslovnika)


19. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 28. veljače 2018 i 1. ožujka 2018.


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:49 h.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Prilog 1 - Poimenični sastav Posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji

Posebni odbor za postupak odobravanja pesticida u Uniji

(30 članova)

Punopravni članovi

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Posljednje ažuriranje: 24. svibnja 2018.Pravna napomena