Index 
Proces-verbal
PDF 284kWORD 86k
Joi, 8 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Situația UNRWA (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Depunere de documente
 6.Petiții
 7.Orarul de vară (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial
  8.2.Execuțiile din Egipt
  8.3.Sclavia copiilor în Haiti
 9.Reluarea ședinței
 10.Declarație a Președintelui
 11.Componența Parlamentului
 12.Votare
  12.1.Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (vot)
  12.2.Execuțiile din Egipt (vot)
  12.3.Sclavia copiilor în Haiti (vot)
  12.4.Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor (vot)
  12.5.Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi ***I (vot)
  12.6.Instituirea unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN) ***I (vot)
  12.7.Fondul de garantare pentru acțiuni externe ***I (vot)
  12.8.Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii ***I (vot)
  12.9.Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)
  12.10.Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (vot)
  12.11.Situația din Venezuela (vot)
  12.12.Situația UNRWA (vot)
  12.13.Orarul de vară (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 17.Interpelări majore (dezbatere)
 18.Decizii privind anumite documente
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2017/2527(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 15 al PV din 6.2.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky și Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația recentă a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Vot: punctul 12.10 al PV din 8.2.2018.


3. Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2017/2559(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 16 al PV din 6.2.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec și Lorenzo Cesa, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,.referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza și Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Vot: punctul 12.11 al PV din 8.2.2018.


4. Situația UNRWA (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația UNRWA (2017/2553(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 17 al PV din 6.2.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post și Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rosa D’Amato, referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský și Lorenzo Cesa, în numele Grupului PPE, referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Vot: punctul 12.12 al PV din 8.2.2018.


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

retrimis

comisiei competente:

ITRE

aviz:

AFET, TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente:

ENVI

aviz:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

retrimis

comisiei competente:

ECON

aviz:

AFCO, EMPL, BUDG

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

retrimis

comisiei competente:

ECON

aviz:

JURI, IMCO

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

retrimis

comisiei competente:

ECON

aviz:

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente:

ENVI

aviz:

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Salvatore Domenico Pogliese. Propunere de rezoluție referitoare la crearea de camere de comerț comune în țările terțe semnatare ale unor acorduri comerciale cu UE (B8-0042/2018)

retrimis

comisiei competente:

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția produselor alimentare italiene și europene de excelență (B8-0061/2018)

retrimis

comisiei competente:

INTA

aviz:

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la mobilitatea sustenabilă și la utilizarea bicicletei (B8-0703/2017)

retrimis

comisiei competente:

TRAN

aviz:

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoarea la necesitatea de a combate abandonul școlar (B8-0704/2017)

retrimis

comisiei competente:

CULT

aviz:

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la relocarea migranților (B8-0705/2017)

retrimis

comisiei competente:

LIBE

- Ivan Jakovčić și Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea poluării din Marea Mediterană (B8-0706/2017)

retrimis

comisiei competente:

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de combatere a pierderii de noi locuri de muncă în urma achizițiilor efectuate de China în Europa (B8-0707/2017)

retrimis

comisiei competente:

EMPL

aviz:

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sensibilizarea împotriva risipei de alimente (B8-0708/2017)

retrimis

comisiei competente:

ENVI


6. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

La 6 februarie 2018

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1240/2017); (*) (nr. 1241/2017); (*) (nr. 1242/2017); (*) (nr. 1243/2017); (*) (nr. 1244/2017); Ion Georgescu (nr. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (nr. 1246/2017); Fernando Duran Roca (nr. 1247/2017); Vincas Jokimas (nr. 1248/2017); (*) (nr. 1249/2017); (*) (nr. 1250/2017); (*) (nr. 1251/2017); (*) (nr. 1252/2017); (*) (nr. 1253/2017); (*) (nr. 1254/2017); (*) (nr. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (nr. 1256/2017); Michele Chimienti (nr. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 1258/2017); (*) (nr. 1259/2017); Jens Genzer (nr. 1260/2017); Jens Genzer (nr. 1261/2017); Jens Genzer (nr. 1262/2017); Jens Genzer (nr. 1263/2017); Jens Genzer (nr. 1264/2017); (*) (nr. 0013/2018); (*) (nr. 0014/2018); (*) (nr. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (nr. 0016/2018); (*) (nr. 0017/2018); (*) (nr. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (nr. 0019/2018); (*) (nr. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (nr. 0021/2018); (*) (nr. 0022/2018); Xavier Gavilan (nr. 0023/2018); (*) (nr. 0024/2018); (*) (nr. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0026/2018); (*) (nr. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (nr. 0028/2018); (*) (nr. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (nr. 0030/2018); Domenico Lauriola (nr. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (nr. 0033/2018); (*) (nr. 0034/2018); (*) (nr. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0036/2018); Núria Esteban (nr. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (nr. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (nr. 0039/2018); Alberto Malagoli (nr. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0042/2018); (*) (nr. 0043/2018); (*) (nr. 0044/2018); Fotios Batzios (nr. 0045/2018); Fotios Batzios (nr. 0046/2018); (*) (nr. 0047/2018); (*) (nr. 0048/2018); (*) (nr. 0049/2018); Heiko Fritschen (nr. 0050/2018); Jens Genzer (nr. 0051/2018); Jens Genzer (nr. 0052/2018); Jens Genzer (nr. 0053/2018); Josef Maruschke (nr. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (nr. 0055/2018); Tuuli Stewart (nr. 0056/2018); (*) (nr. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (nr. 0058/2018); (*) (nr. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (nr. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (nr. 0061/2018); (*) (nr. 0062/2018); Aylin Zeybek (nr. 0063/2018); (*) (nr. 0064/2018); (*) (nr. 0065/2018); (*) (nr. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (nr. 0067/2018); (*) (nr. 0068/2018); (*) (nr. 0069/2018); (*) (nr. 0070/2018).


7. Orarul de vară (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Orarul de vară (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Heidi Hautala, și Werner Langen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman și Andrzej Grzyb.

A intervenit Violeta Bulc.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Karima Delli, în numele Comisiei TRAN, referitoare la ora de vară (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin și Maria Spyraki, referitoare la ora de vară (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.13 al PV din 8.2.2018.


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 7.2.2018.)


8.1. Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial

Propuneri de rezoluție B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 și B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post și Helmut Scholz au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda și Csaba Sógor.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Jiří Pospíšil.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 8.2.2018.


8.2. Execuțiile din Egipt

Propuneri de rezoluție B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 și B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Isabella De Monte și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 8.2.2018.


8.3. Sclavia copiilor în Haiti

Propuneri de rezoluție B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 și B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano și Maria Lidia Senra Rodríguez au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák și Seán Kelly.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 8.2.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.28 în așteptarea votării)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.01.


10. Declarație a Președintelui

Președintele a făcut o declarație referitoare la cutremurul care a lovit Taiwanul ieri și a transmis condoleanțe familiilor victimelor, în numele Parlamentului European.


11. Componența Parlamentului

Autoritățile franceze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Jacques Colombier, în locul lui Edouard Ferrand, ca deputat în Parlament, cu efect de la 2 februarie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea sa.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Jacques Colombier se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

A intervenit David Coburn.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 și B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0096/2018

(care înlocuiește B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 și B8-0106/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului ;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0034)


12.2. Execuțiile din Egipt (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 și B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0109/2018

(care înlocuiește B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 și B8-0116/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0035)


12.3. Sclavia copiilor în Haiti (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 și B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0100/2018)

(care înlocuiește B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 și B8-0110/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Adoptat (P8_TA(2018)0036)


12.4. Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor (vot)

Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor (2018/2535(RSP))

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI SPECIALE PENTRU PROCEDURA UNIUNII DE AUTORIZARE A PESTICIDELOR

Declarat aprobat (anexa 1 al PV din 8.2.2018)


12.5. Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Christofer Fjellner, înaintea votării.


12.6. Instituirea unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlementului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Helga Stevens (supleanta raportorului) și João Pimenta Lopes, înaintea votării.


12.7. Fondul de garantare pentru acțiuni externe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0037)


12.8. Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0038)


12.9. Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)

Raport privind raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2017/2071(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0039)


12.10. Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 15 al PV din 6.2.2018).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 8 februarie 2018 (punctul 2 al PV din 8.2.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 și B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0082/2018

(care înlocuiește B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 și B8-0103/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0040)

(Propunerea de rezoluție B8-0079/2018 a devenit caducă.)

Intervenții

Miapetra Kumpula-Natri a propus un amendament oral la punctul 8 din propunerea comună de rezoluție RC-B8-0082/2018. Amendament oral a fost reținut.


12.11. Situația din Venezuela (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2018/2559(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 16 al PV din 6.2.2018).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 8 februarie 2018 (punctul 3 al PV din 8.2.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 și B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0078/2018

(care înlocuiește B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, în numele Grupului PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0041)

(Propunerile de rezoluții B8-0083/2018, B8-0087/2018 și B8-0094/2018 au devenit caduce.)


12.12. Situația UNRWA (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația UNRWA (2018/2553(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 17 al PV din 6.2.2018).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 8 februarie 2018 (punctul 4 al PV din 8.2.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 și B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0085/2018

(care înlocuiește B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 și B8-0093/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Adoptat (P8_TA(2018)0042)


12.13. Orarul de vară (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0070/2018 și B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0070/2018

Adoptat (P8_TA(2018)0043)

(Propunerea de rezoluție B8-0071/2018 a devenit caducă.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Raport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Raport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Alex Mayer și Monika Smolková

Propuneri de rezoluții referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) și (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins și Laima Liucija Andrikienė

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė și Daniel Hannan

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza și Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție referitoare la ora de vară (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský și Dubravka Šuica.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.57.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


16. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


17. Interpelări majore (dezbatere)

Gazoductul transadriatic din Italia

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000086/2017) adresată de Rosa D'Amato și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Interpelare majoră - Gazoductul transadriatic din Italia (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato a dezvoltat întrebarea.

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rosa D'Amato, Seán Kelly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleonora Forenza, și Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

Președintele a făcut o observație privind publicarea în ordinea de zi a interpelărilor majore.

A intervenit Udo Bullmann.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

TRAN

- Construirea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în Uniunea Europeană: e timpul să acționăm! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(aviz: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/ vicepreședintelui Comisiei privind un Acord de asociere modernizat între UE și Chile (2018/2018(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei și SEAE referitoare la Libia (2018/2017(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (2017/2280(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: BUDG, INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri (2017/2206(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: FEMM, DEVE

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, modificarea Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: ENVI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

FEMM

- Mecanismul de protecție civilă al UE (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET

- Regulamentul privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea securității cibernetice a TIC („Cybersecurity Act”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură).


19. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


20. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 28 februarie 2018 și 1 martie 2018.


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.49.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Anexa 1 - Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor

Comisia specială pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor

(30 de membri)

Membri titulari

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Ultima actualizare: 24 mai 2018Notă juridică