Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 28. veebruar 2018 - BrüsselLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmine)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.Humanitaarolukord Süürias, eelkõige Ghutas (arutelu)
 18.Euroopa Ülemkogu 23. veebruari 2018. aasta mitteametlik kohtumine (arutelu)
 19.Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (arutelu)
 20.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2018. aasta istungjärkudeks (arutelu)
 21.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I (arutelu)
 22.Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal (arutelu)
 23.Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu töö ja pärand (arutelu)
 24.Endise komisjoni presidendi Barroso keelatud lobitöö, nt kohtumine volinik Kataineniga (arutelu)
 25.Mitme kolmanda riigi eemaldamine ELi nimekirjast, kuhu on kantud maksustamise seisukohast koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid (arutelu)
 26.ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid (arutelu)
 27.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (159 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (53 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (75 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (24 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (248 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (61 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (319 kb)
Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusalane teave